B4. Inkomstskatter

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernens skattekostnad utgörs av aktuell och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt beräknas på periodens beskattningsbara resultat baserat på de skatteregler som är gällande i de länder där koncernen är verksam. Eftersom beskattningsbart resultat exkluderar kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla samt intäkter som inte är skattepliktiga så skiljer sig detta från resultaträkningens resultat före skatt. Aktuell skatt innefattar även justeringar avseende tidigare perioders redovisade aktuella skatt. Ränta hänförlig till inkomstskatt samt källskatter vid koncerninterna transaktioner redovisas också som aktuell inkomstskatt.

Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Värderingen av uppskjutna skatter sker till nominella belopp och beräknas utifrån de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas inte på den initiala redovisningen av goodwill eller när en tillgång eller skuld redovisas för första gången under förutsättning att tillgången eller skulden inte hänför sig till ett förvärv. SCA redovisar ingen skatt som kan uppstå vid framtida utdelning av disponibla vinstmedel i utländska dotterföretag. Sådana eventuella effekter (källskatter och annan uppskjuten skatt på vinsthemtagning inom koncernen) redovisas när SCA inte längre kan styra återföring av sådana skillnader eller det av andra skäl är sannolikt att återföring kan komma att ske inom överskådlig tid.

Redovisning av skatteeffekter styrs av hur den underliggande transaktionen redovisas. För poster i resultaträkningen redovisas skatteeffekten i resultaträkningen, motsvarande gäller för transaktioner i eget kapital och totalresultat där skatteeffekten redovisas i respektive eget kapital och totalresultat.

Skatteskulder och skattefordringar nettoredovisas i de fall SCA har legal rätt till kvittning.

VBA VIKTIGA BEDÖMNINGAR OCH ANTAGANDEN

För företag som verkar globalt och därmed tillämpar väsentligt skilda skattelagstiftningar är komplexiteten att bestämma uppskjuten skattefordran och skatteskuld stor. Det innebär att bedömningar och antaganden görs för att bestämma värdet på den uppskjutna skattefordran och uppskjutna skatteskulden på balansdagen. Framtida förändringar av skattelagstiftningar samt utvecklingen av affärsklimat påverkar företagets framtida skattemässiga vinster och därmed möjligheten att utnyttja uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag och på övriga temporära skillnader. Per 31 december 2016 redovisades 1 465 MSEK som uppskjuten skattefordran baserat på en bästa bedömning om framtida skattemässiga vinster i koncernen. Vid utgången av 2016 fanns i koncernen skattemässiga underskottsavdrag på 4 687 MSEK för vilka inte någon uppskjuten skattefordran redovisats. En förändrad bedömning av sannolikheten för framtida skattemässiga vinster kan således ge en positiv eller negativ effekt.

Väsentliga bedömningar och antaganden görs även vad gäller redovisning av avsättningar och eventualförpliktelser avseende skatterisker. Se ytterligare information i not D7 respektive i not G3.

Skattekostnad

Skattekostnad (+), skatteintäkt (– )

MSEK

2016

%

2015

%

2014

%

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell skatt

 

 

 

 

 

 

Inkomstskatt för perioden

2 872

27,7

2 019

20,2

2 145

22,6

Justeringar för tidigare perioder

1 656

16,0

–2

–0,0

–155

–1,6

Aktuell skattekostnad

4 528

43,7

2 017

20,2

1 990

21,0

 

 

 

 

 

 

 

Uppskjuten skatt

 

 

 

 

 

 

Förändringar i temporära skillnader

–46

–0,4

323

3,2

472

5,0

Justeringar för tidigare perioder

–419

–4,1

349

3,5

97

1,0

Omvärderingar

285

2,8

–149

–1,5

–139

–1,5

TB4:2 Uppskjuten skattekostnad

–180

–1,7

523

5,2

430

4,5

RR Skattekostnad

4 348

42,0

2 540

25,4

2 420

25,5

Förklaring av skattekostnaden

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och förväntad skattekostnad förklaras nedan. Den förväntade skattekostnaden är beräknad utifrån resultat före skatt i varje land multiplicerat med landets skattesats.

Skattekostnad

MSEK

2016

%

2015

%

2014

%

1)

Andra permanenta effekter avser huvudsakligen ej avdragsgilla kostnader hänförliga till pågående konkurrensmål.

2)

Skatter hänförliga till tidigare perioder för år 2016 avser till största del en pågående skattetvist i Sverige om 1 223 MSEK. Effekten hänförlig till år 2015 innehåller en skattereservering på 294 MSEK avseende en skattetvist i Spanien. År 2014 avser huvudsakligen effekter från Taiwan med –54 MSEK.

3)

Förändringar i värdet av uppskjutna skattefordringar för 2016 avser främst omvärdering av underskottsavdrag i Spanien på 227 MSEK, i Brasilien med 185 MSEK samt i Indien med 213 MSEK. Summan för år 2015 innehåller utnyttjande av ej aktiverade förluster i Belgien på –81 MSEK samt 62 MSEK som avser verksamheten i Asien. 2014 års förändringar i värdet av uppskjutna skattefordringar inkluderar –179 MSEK som avser verksamheten i Polen.

RR Resultat före skatt

10 360

 

9 992

 

9 488

 

RR Skattekostnad

4 348

42,0

2 540

25,4

2 420

25,5

Förväntad skattekostnad

2 258

21,8

2 267

22,7

2 251

23,7

Skillnad

2 090

20,2

273

2,7

169

1,8

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaden förklaras av:

 

 

 

 

 

 

Permanenta skillnader mellan redovisningsmässigt och skattemässigt resultat

 

 

 

 

 

 

Effekter av dotterföretagsfinansiering

–152

–1,5

–71

–0,7

–21

–0,2

Effekter av förvärv och avyttringar

27

0,3

–23

–0,2

99

1,0

Skatter avseende vinsthemtagningar inom koncernen

37

0,4

27

0,3

9

0,1

Andra permanenta effekter 1)

377

3,6

17

0,2

176

1,9

Skatter hänförliga till tidigare perioder 2)

1 237

12,0

347

3,4

–58

–0,6

Förändringar i värdet av uppskjutna skattefordringar 3)

668

6,4

23

0,2

–76

–0,8

Förändrade skattesatser

–104

–1,0

–47

–0,5

40

0,4

Summa

2 090

20,2

273

2,7

169

1,8

Aktuell skatteskuld

Aktuell skatteskuld (+), aktuell skattefordran (–)

MSEK

2016

2015

2014

Värde vid periodens början

–45

95

283

Aktuell skattekostnad

4 528

2 017

1 990

KF TB4:1 Betald skatt

–3 799

–2 208

–2 101

Övriga förändringar från förvärv, avyttringar och omklassificeringar

–487

13

–111

Omräkningsdifferenser

–3

38

34

Värde vid periodens slut

194

–45

95

BR varav aktuell skatteskuld

935

827

747

BR varav aktuell skattefordran

741

872

652

TB4:1 Betald skatt

Skattebetalningar av SCA-enheter i olika länder, betald skatt (–)

MSEK

2016

2015

2014

Land

 

 

 

Sverige

–1 313

–79

–65

Tyskland

–516

–358

–271

Spanien

–405

–90

–90

Nederländerna

–215

–59

–191

Kina

–146

–236

–51

Belgien

–144

–80

–91

Storbritannien

–136

–115

–92

Österrike

–94

–100

–60

Italien

–94

–87

–77

Mexiko

–88

–121

–107

Colombia

–83

–72

–179

Ecuador

–67

–41

–21

Ryssland

–64

–59

–81

Slovakien

–61

–30

–39

Japan

–57

–35

–45

Danmark

–40

–26

–36

Finland

–37

–48

–8

Norge

–30

–41

–34

Costa Rica

–26

–14

–12

Polen

–26

–2

–26

Övriga länder

–157

–515

–525

KF Summa

–3 799

–2 208

–2 101

Betald skatt per region 2016, % av koncernen

TB4:2 Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatteskuld (+), uppskjuten skattefordran (–)

MSEK

Värde vid periodens början

Upp­skjuten skatte­kostnad

Övriga föränd­ringar 2)

Omräk­nings­differenser

Värde vid periodens slut

1)

Utgående uppskjuten skatteskuld består av uppskjutna skattefordringar 1 465 (1 063; 1 186) MSEK och uppskjutna skatteskulder 11 718 (11 076; 10 195) MSEK.

2)

Övriga förändringar inkluderar uppskjuten skatt som har redovisats direkt mot eget kapital enligt IAS19 med –436 MSEK, IAS39 med 184 MSEK, förändring i avsättningar för skatterisker med 575 MSEK, förändringar avseende avyttringar och förvärv med –221 MSEK samt omklassificeringar med 108 MSEK.

Immateriella anläggningstillgångar

1 435

89

85

70

1 679

Materiella anläggningstillgångar

11 437

–234

524

285

12 012

Finansiella anläggningstillgångar

–89

180

–52

8

47

Omsättningstillgångar

–260

–42

20

–6

–288

Avsättningar

–497

–386

–127

–53

–1 063

Skulder

–655

–290

367

–28

–606

Framtida skatte- och underskottsavdrag

–1 405

526

–541

–69

–1 489

Övrigt

47

–23

–66

3

–39

BR Summa 1)

10 013

–180

210

210

10 253

Underskottsavdrag

Framtida skatte- och underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde om 1 489 MSEK som framgår i TB4:2. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2016 i bruttovärde till 4 687 (2 649; 2 644) MSEK. Livslängden avseende underskottsavdragen fördelas enligt tabell nedan.

I periodens förändring avseende ej aktiverade underskottsavdrag ingår 85 MSEK som har förfallit och 64 MSEK som har utnyttjats eller aktiverats. Det skattemässiga värdet av ej aktiverade underskottsavdrag uppgår till 1 382 MSEK (779; 812).

Underskottsavdrag i bruttobelopp för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats per 31 december 2016

Förfalloår

MSEK

2017

85

2018

917

2019

1

2020

1

2021 och senare

1 001

Obegränsad livslängd

2 682

Summa

4 687