Omsättning och resultat

SCAs justerade rörelseresultat1) för 2016 ökade med 7 procent jämfört med föregående år (8 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar). Högre volymer, bättre pris/mix, kostnadsbesparingar, lägre råvaru- och energikostnader samt förvärv ökade resultatet.

Nettoomsättning

SCAs nettoomsättning för 2016 ökade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 117 314 (115 316) MSEK. Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent varav volym var 1 procent och pris/mix var 1 procent. Den organiska försäljningen på mogna marknader var i nivå med föregående år och ökade på tillväxtmarknader med 7 procent.

Resultat

SCAs justerade rörelseresultat för 2016, vilket exkluderar jämförelsestörande poster om –2 710 (–2 067) MSEK, ökade med 7 procent jämfört med föregående år och uppgick till 13 989 (13 014) MSEK.

Finansiella poster minskade till –919 (–955) MSEK. Minskningen förklaras av lägre räntor och positiva valutaomvärderingseffekter. Justerat resultat före skatt1) ökade med 8 procent och uppgick till 13 070 (12 059) MSEK. Den genomsnittliga skattesatsen för årets resultat, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 36,5 procent. Skattesatsen, exklusive jämförelsestörande poster och en skattereservering om cirka 1,3 miljarder SEK relaterad till bland annat pågående skattemål i Sverige och Österrike, uppgick till 26 procent. Justerat resultat för perioden, vilket exkluderar jämförelsestörande poster efter skatt om –2 283 (–1 301) MSEK uppgick till 8 295 (8 753) MSEK. Periodens resultat uppgick till 6 012 (7 452) MSEK. Justerat resultat per aktie1) hänförlig till moderbolagets aktieägare uppgick till 11,18 (11,82) SEK. Resultat per aktie uppgick till 7,93 (9,97) SEK.

Nyckeltal

Koncernens justerade bruttomarginal1) uppgick till 26,9 (25,9) procent och justerad rörelsemarginal1) uppgick till 11,9 (11,3) procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital1) förbättrades och uppgick till 12,5 (12,0) procent. Justerad avkastning på eget kapital1) uppgick till 11,0 (11,6) procent. Räntetäckningsgraden ökade till 12,3 (11,5).

1) Exklusive jämförelsestörande poster.

Resultat i sammandrag

MSEK

2016

2015

2014

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

2)

Inkluderar försäljning av värdepapper, 970 MSEK för 2015.

3)

Inkluderar ej försäljning av värdepapper, 970 MSEK för 2015.

4)

Inklusive reservering om cirka 1 300 MSEK för 2016 samt cirka 300 MSEK för 2015.

Nettoomsättning

117 314

115 316

104 054

Justerat rörelseresultat 1)

13 989

13 014

11 849

Jämförelsestörande poster 2)

–2 710

–2 067

–1 400

Rörelseresultat

11 279

10 947

10 449

Finansiella poster 3)

–919

–955

–961

Resultat före skatt

10 360

9 992

9 488

Justerat resultat före skatt 1)

13 070

12 059

10 888

Skatter 4)

–4 348

–2 540

–2 420

Resultat för året

6 012

7 452

7 068

Nettoomsättning, andel av koncernen

Justerat rörelseresultat och justerad rörelsemarginal1)

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Justerat resultat per aktie efter utspädningseffekter1)

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.