Kassaflödesanalys KF

MSEK

2016

2015

1)

De mellanhavanden moderbolaget har med svenska dotterföretag avseende skatter redovisas som förändring i rörelsefordringar respektive rörelseskulder.

2)

Bolagets checkkonto är ett underkonto och redovisas i balansräkningen bland skulder till dotterföretag.

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

Resultat efter finansiella poster

42 902

10 097

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1

–33 087

–1 576

 

9 815

8 521

Betald skatt

–8

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

9 815

8 513

Förändring i rörelsefordringar 1)

128

–42

Förändring i rörelseskulder 1)

–258

–983

Kassaflöde från den löpande verksamheten

9 685

7 488

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

Förvärv av dotterföretag

–1

–6 346

Kapitalisering av dotterföretag

–75 000

Avyttring av dotterföretag

167 601

Förvärv av anläggningstillgångar

–139

–126

Avyttring av finansiella tillgångar

6

10

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

24

31

Kassaflöde från investeringsverksamheten

92 491

–6 431

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

Upptagna lån

2 630

Amortering av lån

–98 138

Utbetald utdelning

–4 038

–3 687

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–102 176

–1 057

Periodens kassaflöde

0

0

Likvida medel vid periodens början

0

0

Likvida medel vid periodens slut 2)

0

0

T:1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2016

2015

Avskrivningar på anläggningstillgångar

72

68

Förändring av upplupna poster

–632

498

Nedskrivning av aktier i dotterföretag

681

102

Ej kassaflödespåverkande utdelning

–32 493

Utdelningsintäkt i form av reducering finansiell intern skuld

–2 272

Realisationsresultat vid försäljning av fastigheter

–44

–64

Förändring av avsättningar

–671

92

Summa

–33 087

–1 576

Tilläggsupplysningar

Betalda erhållna räntor och utdelningar

2016

2015

Erhållen utdelning

43 623

10 688

Erhållet koncernbidrag

1 548

1 339

Lämnat koncernbidrag

–64

–68

Betald ränta

–1 233

–1 406

Erhållen ränta

427

227

Summa

44 301

10 780