Koncernens balansräkning BR

 

 

2016

 

2015

 

2014

Koncernen

Not

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Balansdagskursen 9,56 (9,13; 9,53) har använts.

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goodwill

D1

19 257

 

2 015

 

15 412

 

1 688

 

15 717

 

1 649

Övriga immateriella tillgångar

D1

7 750

 

811

 

7 440

 

815

 

7 963

 

835

Byggnader, mark, maskiner och inventarier

D2

62 184

 

6 506

 

54 532

 

5 972

 

56 345

 

5 910

Biologiska tillgångar

D3

30 770

 

3 219

 

30 119

 

3 299

 

29 685

 

3 114

Innehav i joint venture och intresseföretag

F3

1 123

 

117

 

1 078

 

118

 

1 088

 

114

Aktier och andelar

F5

46

 

5

 

45

 

5

 

53

 

6

Överskott i fonderade pensionsplaner

C5

1 186

 

124

 

371

 

41

 

3

 

Långfristiga finansiella tillgångar

E2

722

 

76

 

1 032

 

113

 

3 137

 

329

Uppskjutna skattefordringar

B4

1 465

 

153

 

1 063

 

116

 

1 186

 

124

Andra långfristiga tillgångar

 

242

 

25

 

150

 

16

 

308

 

32

Summa anläggningstillgångar

 

124 745

 

13 051

 

111 242

 

12 183

 

115 485

 

12 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager

D4

14 347

 

1 501

 

14 661

 

1 606

 

13 793

 

1 447

Kundfordringar

E3

17 811

 

1 863

 

16 829

 

1 843

 

16 827

 

1 765

Aktuella skattefordringar

B4

741

 

78

 

872

 

96

 

652

 

69

Övriga kortfristiga fordringar

D5

2 898

 

304

 

2 831

 

310

 

2 844

 

298

Kortfristiga finansiella tillgångar

E2

568

 

59

 

775

 

85

 

1 260

 

132

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning

G1

156

 

16

 

120

 

13

 

60

 

6

Likvida medel

E2

4 482

 

469

 

5 042

 

552

 

3 815

 

400

Summa omsättningstillgångar

 

41 003

 

4 290

 

41 130

 

4 505

 

39 251

 

4 117

Summa tillgångar

 

165 748

 

17 341

 

152 372

 

16 688

 

154 736

 

16 230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

E8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

2 350

 

246

 

2 350

 

257

 

2 350

 

247

Övrigt tillskjutet kapital

 

6 830

 

714

 

6 830

 

748

 

6 830

 

716

Reserver

 

400

 

42

 

–2 242

 

–246

 

237

 

25

Balanserade vinstmedel

 

63 562

 

6 650

 

63 463

 

6 951

 

58 205

 

6 105

 

 

73 142

 

7 652

 

70 401

 

7 710

 

67 622

 

7 093

Innehav utan bestämmande inflytande

 

6 377

 

667

 

5 290

 

580

 

5 250

 

550

Summa eget kapital

 

79 519

 

8 319

 

75 691

 

8 290

 

72 872

 

7 643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella skulder

E4

31 360

 

3 281

 

21 475

 

2 352

 

24 246

 

2 543

Avsättningar för pensioner

C5

5 602

 

586

 

2 771

 

303

 

5 100

 

535

Uppskjutna skatteskulder

B4

11 718

 

1 226

 

11 076

 

1 213

 

10 195

 

1 069

Övriga långfristiga avsättningar

D7

1 413

 

148

 

901

 

99

 

600

 

63

Övriga långfristiga skulder

D6

181

 

19

 

258

 

28

 

206

 

22

Summa långfristiga skulder

 

50 274

 

5 260

 

36 481

 

3 995

 

40 347

 

4 232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga finansiella skulder

E4

5 357

 

561

 

12 452

 

1 364

 

14 817

 

1 554

Leverantörsskulder

 

15 750

 

1 648

 

14 351

 

1 572

 

13 964

 

1 465

Aktuella skatteskulder

B4

935

 

98

 

827

 

91

 

747

 

78

Kortfristiga avsättningar

D7

1 447

 

151

 

990

 

108

 

986

 

103

Övriga kortfristiga skulder

D6

12 466

 

1 304

 

11 580

 

1 268

 

11 003

 

1 154

Summa kortfristiga skulder

 

35 955

 

3 762

 

40 200

 

4 403

 

41 517

 

4 355

Summa skulder

 

86 229

 

9 022

 

76 681

 

8 398

 

81 864

 

8 587

Summa eget kapital och skulder

 

165 748

 

17 341

 

152 372

 

16 688

 

154 736

 

16 230

Eventualförpliktelser och ställda panter se not G3

 

2016

 

2015

 

2014

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Balansdagskursen 9,56 (9,13; 9,53) har använts.

Sysselsatt kapital

114 880

 

12 019

 

105 169

 

11 518

 

108 819

 

11 414

Nettolåneskuld

35 361

 

3 700

 

29 478

 

3 228

 

35 947

 

3 770