C5. Ersättning efter avslutad anställning

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Förmånsbestämda pensionsplaner

Det karaktäristiska för förmånsbestämda pensionsplaner är att ersättningen baseras på anställningstid och den ersättning som den anställde har vid eller nära pensioneringen. De aktuariella och de investeringsrelaterade riskerna avseende förmånsbestämda pensionsplaner bärs av företaget.

De förmånsbestämda förpliktelserna beräknas årligen av oberoende aktuarier enligt den så kallade Projected Unit Credit Method. Beräkningen baseras på aktuariella antaganden. Aktuariella antaganden utgörs av företagets bästa bedömning av de variabler som avgör den slutliga kostnaden för att tillhandahålla förmånerna. Förpliktelsen värderas till nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden med användning av en diskonteringsränta (se viktiga bedömningar och antaganden nedan). Aktuariella vinster och förluster (omvärderingar) redovisas direkt i eget kapital under övrigt totalresultat i den period de uppstår. Den redovisade kostnaden för de förmånsbestämda planerna utgörs av personalkostnader samt räntenetto. Räntenettot består av diskonteringsräntan beräknad på genomsnittlig nettopensionsskuld för perioden med hänsyn tagen till avgifts- och ersättningsbetalningar. Skillnaden mellan den beräknade ränteintäkten (diskonteringsräntan) på förvaltningstillgångarna och SCAs faktiska avkastning på förvaltningstillgångarna inkluderas i omvärderingen av den förmånsbestämda nettoskulden (nettotillgången) som redovisas i eget kapital under övrigt totalresultat. Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas i resultaträkningen i den period de uppstår.

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av förpliktelsen på balansdagen minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Fonderade planer med nettotillgångar, det vill säga planer med tillgångar överstigande förpliktelsen, redovisas som finansiell anläggningstillgång förutsatt att de inte begränsas av ”Tillgångstaket” i IAS 19. Övriga pensionsplaner vilka ej är fullt ut fonderade alternativt ofonderade redovisas som Avsättningar för pensioner.

I vissa länder belöper pensionsbetalningar med skatt eller avgift. I dessa fall inkluderas dessa i beräkningen av förpliktelsen för de förmånsbestämda pensionsplanerna. Dessa skatter eller avgifter redovisas som en kostnad i resultaträkningen utom i de fall de är hänförliga till aktuariella vinster och förluster då de, liksom de aktuariella vinsterna och förlusterna, redovisas direkt i eget kapital under övrigt totalresultat.

Avgiftsbestämda pensionsplaner

Planer där arbetsgivarens förpliktelse är begränsad till de premier som företaget åtagit sig att betala klassificeras som avgiftsbestämda. I dessa planer är det arbetstagaren som bär investeringsrisken det vill säga att de investerade tillgångarna kan vara otillräckliga för att ge den förväntade ersättningen. Koncernens utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad under den period de anställda utfört de tjänster avgiften avser.

Övriga förmåner efter avslutad anställning

Vissa koncernföretag tillhandahåller hälsovårdsförmåner efter pensioneringen. Åtagandet och de förväntade kostnaderna för dessa förmåner beräknas och redovisas på ett liknande sätt som gäller för förmånsbestämda pensionsplaner.

Ersättning vid uppsägning

Avgångsvederlag redovisas som lönekostnad när koncernen har ett åtagande att ersätta de anställda vars anställning avslutats i förtid.

VBA VIKTIGA BEDÖMNINGAR OCH ANTAGANDEN

Beräkningen av redovisade kostnader och avsättningar för förmånsbestämda pensionsplaner, där storleken på den framtida ersättningen är okänd och betalningen ligger långt fram i tiden, är beroende av antaganden och bedömningar. De väsentligaste antagandena och bedömningarna utgörs av diskonteringsränta, framtida löneökningar, inflation och förväntad livslängd. För bestämmande av diskonteringsränta utgår SCA i första hand från AA-klassade företagsobligationer utgivna i den valuta ersättningarna kommer att betalas i och som matchar löptiden i åtagandena. Statsobligationer eller bostadsobligationer används om sådana företagsobligationer ej är tillgängliga. Inflationsantagandena baseras på en sammanvägning av centralbanksmål, implicit marknadsförväntan och långsiktiga prognoser från analytiker. Löneökningsantagandena sätts utifrån marknadsförväntan och prognoser från marknadsundersökningar. I TC5:5 presenteras de mest väsentliga aktuariella antagandena. I TC5:6 beskrivs den redovisade avsättningens känslighet med avseende på de mest väsentliga aktuariella antagandena.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

MSEK

2016

2015

2014

TC5:2 Förmånsbestämda åtaganden

32 352

27 101

28 943

TC5:3 Verkligt värde av förvaltningstillgångar

–29 234

–25 863

–24 850

TC5:4 Effekt av tillgångstaket

1 298

1 162

1 004

TC5:1 Avsättning för pensioner, netto

4 416

2 400

5 097


Överskott i fonderade planer redovisade som finansiell anläggningstillgång uppgick på balansdagen till BR 1 186 (371; 3) MSEK och avsättningar för pensioner till BR 5 602 (2 771; 5 100) MSEK. I förmånsbestämda åtaganden ingår åtaganden avseende ofonderade planer med 2 461 (1 929; 2 363) MSEK.

SCA har såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner i ett flertal dotterföretag. De mest betydande förmånsbestämda är pensionsplanerna i Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA, som beskrivs nedan:

TC5:1 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser per plan

MSEK
Land

Aktiva

Fribrev

Pensionärer

Åtagande totalt

Förvaltnings­tillgångar, verkligt värde

Effekt av tillgångstaket

Netto

Löptid åtagande, år

Nederländerna

1 976

1 012

1 044

4 032

–3 725

307

24

Storbritannien

1 603

6 663

7 171

15 437

–14 591

846

20

Sverige

1 624

696

953

3 273

–3 588

–315

20

Tyskland

1 180

346

1 042

2 568

–2 466

102

16

USA

825

135

432

1 392

–1 034

358

16

Övriga

2 357

885

2 408

5 650

–3 830

1 298

3 118

13

Summa

9 565

9 737

13 050

32 352

–29 234

1 298

4 416

 

Nederländerna

Planen är förmånsbestämd med premier betalade av företaget och förvaltas av en oberoende stiftelse. Överskott i fonden kvarstår som fondens tillgångar men kan nyttjas i form av premierabatt. Planen är baserad på genomsnittlig lön och omfattar efterlevande- och sjukpension. Planen är ålagd att uppfylla minsta minimifonderingsnivå enligt lag. Planen tillämpar en strategi för att kontrollera ränterisken i planen, så kallad löptidsmatchning.

Storbritannien

Planen är förmånsbestämd med premier betalade av företaget och den anställde samt förvaltas av en oberoende stiftelse enligt brittisk lag.

Överskott i pensionsfonden kvarstår som fondens tillgångar men kan nyttjas i form av premierabatt. Planen är slutlönebaserad och omfattar efterlevande- och sjukpension.

Planen stängdes för nya deltagare i juli 2007. Planen är ålagd att uppfylla minsta minimifonderingsnivå enligt överenskommelse med pensionsstiftelsen.

Sverige

ITP2-planen omfattar anställda födda före 1979 och är en förmånsbestämd plan som ger en slutlönebaserad ålderspension. ITP2-planen ger pension i procent av olika löneintervall.

Pensionen reduceras proportionerligt om den totala tjänstetiden understiger 30 år. ITP2-planen förvaltas av en stiftelse och företaget kan gottgöra sig ett eventuellt överskott i stiftelsens förvaltningstillgångar.

Periodens kostnader för förmånsbestämda planer

MSEK

2016

2015

2014

Kostnad för tjänstgöring under innevarande period, efter avdrag för premier betalda av de anställda

–584

–646

–494

Kostnad avseende tjänstgöring under tidigare perioder

–23

–21

19

Pensionsskattekostnad

–36

–65

–35

Omvärderingar, netto

–5

–2

–33

Räntenetto

–100

–143

–65

Pensionskostnad före effekter av regleringar

–748

–877

–608

Regleringar

2

Pensionskostnad efter effekter av regleringar

–748

–877

–606

Tyskland

Planen är en förmånsbestämd plan och omfattar utöver ålderspension även efterlevande- och sjukpension. Planen förvaltas av en stiftelse och ger pension i procent av löneintervall och bygger på slutlön. Individuell pension som bygger på genomsnittlig lön förekommer också. Inga premieinbetalningar krävs av företaget eller den anställde. Företaget kan gottgöra sig ett eventuellt överskott i stiftelsens förvaltningstillgångar.

USA

Planen omfattar ålderspension, olycksfallsförsäkring och livförsäkring och är en förmånsbestämd plan med premier betalade av företaget. Förmånen bygger på ett schablonbelopp per tjänsteår och finansieras via en pensionsstiftelse. Planen är ålagd att uppfylla minsta minimifonderingsnivå enligt lag. Överskott i pensionsfonden kan nyttjas i form av premierabatt.

Övriga

Det finns ett antal mindre pensionsåtaganden i ett 15-tal länder. Några av planerna är fonderade.

TC5:2 Förmånsbestämda åtaganden

MSEK

2016

2015

2014

Värde vid periodens början

27 101

28 943

21 793

Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande period

598

657

527

Räntekostnad

971

893

912

Kostnad avseende tjänstgöring under tidigare perioder

23

21

–19

Pensionsskattekostnad

36

65

35

Regleringar och omföringar

–15

11

9

Förvärv och avyttringar

2 168

Utbetalda ersättningar

–1 137

–1 040

–932

Betald pensionsskatt

–63

–43

–20

Omvärdering: finansiella antaganden

4 167

–1 888

4 079

Omvärdering: demografiska antaganden

–34

–149

38

Omvärdering: erfarenhetsbaserade antaganden

–588

–43

–17

Pensionsskatt avseende omvärdering

16

–340

221

Omräkningsdifferenser

–891

14

2 317

Värde vid periodens slut

32 352

27 101

28 943

Omvärderingseffekter i de förmånsbestämda åtagandena består av förändringar i finansiella antaganden såsom ändring av diskonteringsräntan m.m., eventuella förändringar i demografiska antaganden samt erfarenhetsbaserade avvikelser. Som erfarenhetsbaserade avvikelser räknas till exempel oväntat höga eller låga tal för personalomsättning eller ökning av löner. Förvärv och avyttringar under 2016 avser förvärvet av Wausau

TC5:3 Förvaltningstillgångar

MSEK

2016

2015

2014

Verkligt värde vid periodens början

–25 863

–24 850

–20 603

Ränteintäkt

–909

–775

–883

Förvärv och avyttringar

–1 473

Avgifter från deltagare i planen

–14

–11

–7

Avgifter från arbetsgivaren

–1 036

–991

–785

Utbetalda ersättningar, exklusive regleringar

1 129

1 040

932

Utbetalda ersättningar, avseende regleringar

30

2

10

Avkastning överstigande redovisad ränteintäkt

–2 133

–275

–1 440

Administrationskostnader avseende pensionsåtaganden

40

24

25

Omräkningsdifferenser

995

–27

–2 099

Verkligt värde vid periodens slut

–29 234

–25 863

–24 850

Förvärv och avyttringar under 2016 avser förvärvet av Wausau.

Förvaltningstillgångarna fördelar sig på följande tillgångsslag, 2016:

Förvaltningstillgångarna fördelar sig på följande tillgångsslag, 2015:

Förvaltningstillgångarna fördelar sig på följande tillgångsslag, 2014:

Av förvaltningstillgångarna på balansdagen handlas 95% (94%, 95%) på aktiva marknader där marknadsnoteringar använts för att värdera tillgångarna. Inga finansiella instrument utställda av SCA ingår i det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna per den 31 december 2016 i likhet med föregående år.

TC5:4 Effekt av tillgångstaket

MSEK

2016

2015

2014

Värde vid periodens början

1 162

1 004

916

Räntekostnad

38

25

36

Övrig förändring av tillgångstaket

98

133

52

Värde vid periodens slut

1 298

1 162

1 004

Effekt av tillgångstaket avser medel i två svenska stiftelser som kan användas för eventuella framtida löften om förtida avgång för vissa kategorier anställda.

TC5:5 Väsentliga aktuariella antaganden

 

Sverige

Stor­britannien

Eurozon

USA

1)

Förväntad livslängd, uttryckt i år, för en person som för närvarande är 65 år.

2016

 

 

 

 

Diskonteringsränta

2,73

2,72

1,31

4,13

Förväntad löneökningstakt

2,75

3,00

2,85

N/A

Förväntad inflation

1,50

3,00

1,60

N/A

Förväntad livslängd, män 1)

22

22

22

20

Förväntad livslängd, kvinnor 1)

25

25

24

22

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

Diskonteringsränta

3,27

3,85

1,94

4,38

Förväntad löneökningstakt

2,75

3,50

2,85

N/A

Förväntad inflation

1,50

3,00

1,60

N/A

Förväntad livslängd, män 1)

22

22

22

20

Förväntad livslängd, kvinnor 1)

25

25

24

22

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

Diskonteringsränta

2,46

3,59

1,62

4,11

Förväntad löneökningstakt

3,25

4,00

3,00

N/A

Förväntad inflation

2,00

3,00

1,75

N/A

Förväntad livslängd, män 1)

23

22

21

20

Förväntad livslängd, kvinnor 1)

24

24

24

21

De förmånsbestämda åtagandenas känslighet för förändring av de väsentligaste aktuariella antagandena är:

TC5:6 Förändring av åtagande, ökat åtagande (–)

MSEK

 

Diskonteringsränta +0,25%

1 329

Prisinflation inklusive löneinflation +0,25%

–925

Livslängd +1 år

–1 174

Känslighetsanalysen ovan är beräknad genom att ett antagande förändras och de övriga hålls konstanta.

Planer som omfattar flera arbetsgivare

SCA har åtaganden för sjuk- och familjepension, för tjänstemän i Sverige, som tryggas genom försäkring i försäkringsbolaget Alecta. Bolaget har också anställda i Finland som omfattas av den lagstadgade pensionsplanen TyEL, åtagandena tryggas via försäkringsbolaget Varma. Dessa förmåner redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns förutsättningar för att fördela förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader tillhörande respektive företag som omfattas av planen.

Budgeterade avgifter

De budgeterade avgifterna för bolagets förmånsbestämda pensionsplaner 2017 beräknas till 1 006 MSEK. Avgifter för planer som omfattar flera arbetsgivare beräknas för 2017 till 51 MSEK.