G2. Leasing

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Leasingavtal klassificeras och redovisas antingen som operationella eller finansiella. I de fall ett leasingavtal i allt väsentligt innebär att de risker och fördelar normalt förknippade med ägande har överförts till SCA klassificeras leasingavtalen som finansiella. Den leasade tillgången redovisas som anläggningstillgång med en motsvarande räntebärande skuld. Det initiala värdet på båda dessa poster utgör det lägsta av tillgångarnas verkliga värde eller nuvärdet av minimileaseavgifterna. Framtida leaseavgifter fördelas mellan amortering och ränta, så att varje redovisningsperiod belastas med ett räntebelopp som motsvarar en fast räntesats på den under respektive period redovisade skulden. Den leasade tillgången skrivs av enligt samma principer som gäller övriga tillgångar av samma slag. Råder osäkerhet om tillgången kommer att övertas vid leasingperiodens utgång skrivs tillgången av över leasingperioden om denna är kortare än den nyttjandetid som gäller för övriga tillgångar av samma slag. Leasingavtal där risker och fördelar med ägandet i allt väsentligt kvarstår hos uthyraren klassificeras som operationell leasing, och leaseavgifterna kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Leasingkostnader

MSEK

2016

2015

2014

Operationell leasing

–842

–816

–797

Finansiell leasing, avskrivning

–10

–7

–9

Finansiell leasing, räntekostnad

–5

–2

–3

Summa

–857

–825

–809

Operationell leasing, framtida minimileaseavgifter

MSEK

2016

2015

2014

Inom 1 år

602

624

605

Mellan 2–5 år

1 384

1 235

1 324

Senare än 5 år

1 453

623

708

Summa

3 439

2 482

2 637

De operationella leasingobjekten utgörs av ett stort antal objekt, såsom lagerlokaler, kontor, övriga byggnader, maskiner och inventarier, IT-utrustning, kontorsutrustning samt diverse transportfordon. Bedömningen är, för ett antal av objekten, att det i realiteten finns möjlighet att avbryta ingångna kontrakt i förtid.

Finansiell leasing, framtida minimileaseavgifter

MSEK

2016

2015

2014

Inom 1 år

260

9

44

Mellan 2–5 år

1

13

9

Senare än 5 år

35

Summa

261

57

53

Varav ränta

0

–18

–3

Nuvärde av framtida minimileaseavgifter

261

39

50

Övriga upplysningar

Periodens totala utbetalningar avseende finansiellt leasade tillgångar uppgick till –46 (–13; –17) MSEK varav amortering av skuld – 41 (–11; –15) MSEK. Det bokförda värdet på finansiellt leasade tillgångar per årsskiftet avseende byggnader/mark var 9 (39; 46) MSEK och avseende maskiner 264 (9; 12) MSEK. De väsentliga händelserna under 2016 var att ett hyreskontrakt avseende en sodapanna omförhandlades och avslutades samt att ett kontrakt avseende ett distributionscenter avslutades. Det omförhandlade kontraktet för sodapannan ledde till att kontraktet redovisats som en finansiellt leasad tillgång med ett bokfört värde uppgående till 258 MSEK vid slutet av rapportperioden. Sodapannan kommer att förvärvas för sitt bokförda värde under 2017. Distributionscentret förvärvades under 2016 för 29 MSEK. För information om väsentliga leasingkontrakt se not G3 om Eventualförpliktelser.