M3. Skatter

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

I moderbolagets bokslut redovisas - på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

Skattekostnad (+), skatteintäkt (–)

MSEK

2016

2015

Uppskjuten skatt

345

349

Aktuell skatt

0

0

RR Summa

345

349

Förklaring av skattekostnaden

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och förväntad skattekostnad förklaras nedan. Den förväntade skattekostnaden är beräknad utifrån resultat före skatt multiplicerat med aktuell skattesats.

 

2016

2015

1)

Ej skattepliktiga respektive ej avdragsgilla konernbidrag utgörs av den återbetalning som sker från/till respektive dotterföretag uppgående till 78% av koncernbidraget.

Avstämning

MSEK

%

MSEK

%

RR Resultat före skatt

42 890

 

10 081

 

RR Skattekostnad/intäkt

345

0,8

349

3,5

Förväntad skatt

9 436

22,0

2 218

22,0

Skillnad

–9 091

–21,2

–1 869

–18,5

 

 

 

 

 

Skillnaden förklaras av:

 

 

 

 

Skatter hänförliga till tidigare perioder

0

0,0

14

0,2

Ej skattepliktiga utdelningar från dotterföretag

–9 597

–22,4

–2 351

–23,3

Ej skattepliktiga koncernbidrag från dotterföretag 1)

–49

–0,1

–50

–0,5

Ej avdragsgilla koncernbidrag till dotterföretag 1)

394

0,9

487

4,8

Andra skattefria/icke avdragsgilla poster

161

0,4

31

0,3

Summa

–9 091

–21,2

–1 869

–18,5

Moderbolaget deltar i koncernens skatteutjämningssystem och betalar merparten av koncernens totala svenska skatter. Dessa redovisas som lämnade och erhållna koncernbidrag i resultaträkningen. Nettot av lämnat och erhållet koncernbidrag per dotterföretag uppgår till 22% och utgör respektive dotterföretags andel av koncernens totala skattekostnad.

Aktuell skatteskuld (+), skattefordran (–)

MSEK

2016

2015

Värde vid periodens början

–26

–18

Aktuell skattekostnad

0

0

Betald skatt

0

–8

BR Värde vid periodens slut

–26

–26

Uppskjuten skattekostnad (+), skatteintäkt (–)

MSEK

2016

2015

Förändringar i temporära skillnader

345

335

Justeringar för tidigare perioder

0

14

Summa

345

349

Avsättningar för skatter

MSEK

Värde vid periodens början

Uppskjuten skattekostnad

Värde vid periodens slut

Byggnader och mark

1 539

–3

1 536

Avsättningar för pensioner

–144

149

5

Underskottsavdrag

–399

205

–194

Övrigt

–38

–6

–44

BR Summa

958

345

1 303

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan ingår med 242 (230) MSEK i moderbolagets obeskattade reserver.