M14. Förslag till vinstdisposition

Bokslut 2016

Vinstdisposition moderbolaget

1)

Baserat på antalet utestående aktier den 31 december 2016. Utdelningsbeloppet kan komma att ändras på grund av att aktier i eget förvar kan komma att omsättas fram till avstämningsdagen den 7 april 2017. Bolagets egna kapital skulle ha varit 22 526 665 kronor högre om tillgångar och skulder inte värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 § a Årsredovisningslagen.

Fritt eget kapital i moderbolaget är:

 

balanserade vinstmedel

44 844 697 534

årets nettovinst

42 545 369 155

Summa

87 390 066 689

 

 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår:

 

att till aktieägarna utdelas 6,00 SEK per aktie

4 214 054 934 1)

samt att återstående belopp balanseras

83 176 011 755

Summa

87 390 066 689

Stockholm den 23 februari 2017

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS såsom de har antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning och resultat. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av moderbolagets ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen för koncernens och moderbolagets verksamhet, ekonomiska ställning och resultat och tar upp väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som rör moderbolaget och bolagen inom koncernen.

Pär Boman
Styrelseordförande

Roger Boström
Styrelseledamot,
utsedd av de anställda

Ewa Björling
Styrelseledamot

Maija-Liisa Friman
Styrelseledamot

Annemarie Gardshol
Styrelseledamot

Johan Malmquist
Styrelseledamot

Bert Nordberg
Styrelseledamot

Louise Svanberg
Styrelseledamot

Örjan Svensson
Styrelseledamot,
utsedd av de anställda

Barbara Milian Thoralfsson
Styrelseledamot

Thomas Wiklund
Styrelseledamot,
utsedd av de anställda

Magnus Groth
Verkställande direktör, koncernchef och styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 februari 2017
Ernst & Young AB

Hamish Mabon
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor