Rörelsen 2016


Nettoomsättning

33 651 MSEK

Justerat rörelseresultat1)

4 255 MSEK

Justerad rörelsemarginal1)

12,6 %


Nettoomsättningen minskade med 2 procent och uppgick till 33 651 (34 344) MSEK. Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 3 procent varav volym var 2 procent och pris/mix var 1 procent. Avyttringen av barnblöjverksamheten i Sydafrika minskade nettoomsättningen med 1 procent. Den organiska försäljningen på mogna marknader ökade med 2 procent och på tillväxtmarknader med 3 procent. Tillväxtmarknader svarade för 41 procent av nettoomsättningen. Valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 4 procent.

Inom inkontinensprodukter, under det globalt ledande varumärket TENA, ökade den organiska försäljningen med 2 procent. Tillväxten är relaterad till tillväxtmarknaderna och Västeuropa. Inom barnblöjor minskade den organiska försäljningen med 1 procent. Västeuropa uppvisade hög tillväxt medan försäljningen på tillväxtmarknaderna minskade. Inom mensskydd ökade den organiska försäljningen med 10 procent och är relaterad till tillväxtmarknaderna och Västeuropa.

Justerat rörelseresultat1) ökade med 7 procent (10 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter och avyttringar) och uppgick till 4 255 (3 990) MSEK. Resultatet påverkades positivt av högre volymer, bättre pris/mix och kostnadsbesparingar. Högre råvarukostnader påverkade resultatet negativt. Försäljningskostnaderna var högre och investeringar i ökade marknadsaktiviteter genomfördes. Det brittiska pundet och den mexikanska peson har försvagats mot ett flertal handelsvalutor, vilket påverkade resultatet negativt.

Justerad rörelsemarginal1) uppgick till 12,6 (11,6) procent.

Justerad avkastning på sysselsatt kapital1) uppgick till 31,8 (29,2) procent.

Kassamässigt rörelseöverskott uppgick till 5 314 (5 018) MSEK. Det operativa kassaflödet uppgick till 4 723 (3 792) MSEK.

Investeringar i anläggningar uppgick till 1 896 (1 743) MSEK.

Mål

  • Årlig organisk försäljningstillväxt på 5–7 procent
  • Avkastning på sysselsatt kapital ska uppgå till 30 procent över en konjunkturcykel

Utfall 2016

Organisk försäljning

+3%

Justerad avkastning på sysselsatt kapital1)

31,8%

1) Exklusive jämförelsestörande poster

Nettoomsättning per produktsegment

SCAs försäljning till detaljhandelns egna märkesvaror som andel av total försäljning:
Inkontinensprodukter, 1%
Barnblöjor, 36%
Mensskydd, 6%

Nettoomsättning per region

Nyckeltal

MSEK

2016

2015

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning

33 651

34 344

Kassamässigt rörelseöverskott

5 314

5 018

Förändring rörelsekapital

289

–314

Löpande nettoinvesteringar

–805

–840

Övrigt operativt kassaflöde

–75

–72

Operativt kassaflöde

4 723

3 792

Justerat rörelseresultat 1)

4 255

3 990

Justerad rörelsemarginal, % 1)

12,6

11,6

Sysselsatt kapital

13 665

13 148

Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 1)

31,8

29,2

Strategiska investeringar

 

 

anläggningar

–1 091

–903

företagsförvärv/avyttringar

197

23

Medeltal anställda

13 154

12 688

Antal anställda per 31 december

13 072

12 700

Tillväxtmarknaderna svarade för

av affärsområdets nettoomsättning 2016. På tillväxtmarknaderna ökade den organiska försäljningen med 3 procent för 2016.

Nettoomsättning och justerad rörelsemarginal1)
 

1) Exklusive jämförelsestörande poster. Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Justerat rörelseresultat och justerad avkastning på sysselsatt kapital1)

1) Exklusive jämförelsestörande poster. Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.