Koncernens förändring i eget kapital

Koncernen

2016

2015

2014

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

 

Värde vid periodens början

70 401

67 622

63 271

Summa totalresultat för perioden

7 108

6 510

7 852

Utdelning

–4 038

–3 687

–3 336

Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande

240

Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande, utspädning

–110

Emissionskostnader riktad nyemission

–4

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

–799

–40

–112

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, utspädning

348

Emissionskostnader intresseföretag

–49

Omvärderingseffekt vid förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

–4

–4

–4

Värde vid periodens slut

73 142

70 401

67 622

 

 

 

 

Innehav utan bestämmande inflytande

 

 

 

Värde vid periodens början

5 290

5 250

4 540

Summa totalresultat för perioden

677

235

1 041

Utdelning

–190

–216

–228

Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande

199

Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande, utspädning

110

Emissionskostnader riktad nyemission

–4

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

643

21

–61

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, utspädning

–348

Effekt av fastställande av förvärvsbalans

–42

Värde vid periodens slut

6 377

5 290

5 250

Summa eget kapital, värde vid periodens slut

79 519

75 691

72 872

För ytterligare information, se not E8 Eget kapital.