Balansräkning BR

MSEK

Not

2016

2015

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

 

0

Immateriella anläggningstillgångar

M4

0

Byggnader och mark

 

8 271

8 182

Maskiner och inventarier

 

0

8

Materiella anläggningstillgångar

M5

8 271

8 190

Andelar

M6

79 772

139 886

Fordringar hos dotterföretag

M7

186

Andra långfristiga fordringar

 

108

126

Finansiella anläggningstillgångar

 

79 880

140 198

Summa anläggningstillgångar

 

88 151

148 388

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Fordringar hos dotterföretag

M7

61 063

2 345

Aktuella skattefordringar

M3

26

26

Övriga kortfristiga fordringar

M8

58

59

Kassa och bank

 

0

0

Summa omsättningstillgångar

 

61 147

2 430

Summa tillgångar

 

149 298

150 818

 

 

 

 

Eget kapital, avsättningar och skulder

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

M11

2 350

2 350

Uppskrivningsfond

 

1 363

1 363

Reservfond

 

7 283

7 283

Summa bundet eget kapital

 

10 996

10 996

Balanserad vinst

 

44 845

39 151

Periodens resultat

 

42 545

9 732

Summa fritt eget kapital

 

87 390

48 883

Summa eget kapital

 

98 386

59 879

 

 

 

 

Obeskattade reserver

M3

242

230

Avsättningar

 

 

 

Avsättningar för pensioner

M2

24

713

Avsättningar för skatter

M3

1 303

958

Övriga avsättningar

 

3

3

Summa avsättningar

 

1 330

1 674

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Skulder till dotterföretag

M7

Långfristiga räntebärande skulder

M9

2 272

16 556

Övriga långfristiga skulder

 

0

0

Summa långfristiga skulder

 

2 272

16 556

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Skulder till dotterföretag

M7

46 558

64 319

Kortfristiga räntebärande skulder

M9

217

7 484

Leverantörsskulder

 

60

27

Övriga kortfristiga skulder

M10

233

649

Summa kortfristiga skulder

 

47 068

72 479

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

 

149 298

150 818