Vinnande företagskultur med värdeskapande i fokus

Skapa förutsättningar för våra medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag

SCAs framgång avgörs av motiverade, engagerade och resultatorienterade medarbetare. I sin tur erbjuder SCA möjligheten till en karriär i ett globalt bolag med en vision om att öka välbefinnandet i världen genom ledande lösningar inom hygien och hälsa.

Talanger och kompetens avgörande för SCAs framgång

Som en global arbetsgivare strävar SCA efter att erbjuda nya möjligheter för medarbetare att utvecklas och förverkliga sin fulla potential.

En karriär inom bolaget kan ske i flera dimensioner. Oavsett om en medarbetare vill utvecklas inom nuvarande roll, byta arbete på samma nivå eller ta ett större ansvar inom organisationen, vill SCA stödja medarbetare att uppnå sina ambitioner i samklang med bolagets affärsbehov. Bolaget värdesätter de erfarenheter medarbetare kan få från arbete inom olika geografier, roller, funktioner eller affärsområden och ser positivt på både kontinuitet och variation i uppdrag.

Inom SCA är alla ansvariga för sin egen utveckling. Samtliga medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan där de individuella utvecklingsplanerna är en kombination av affärsbehov och individens egen ambition. För att säkerställla det långsiktiga behovet av medarbetare och kompetens arbetar SCA utifrån en strategisk bemanningsplan som definierar behovet av framtida talanger och kompetens för att framgångsrikt leverera företagets strategi. Bolaget tror på en öppen och aktiv arbetsmarknad för att främja rörlighet. Lediga positioner görs tillgängliga på SCAs jobbportal: sca.com/sv/Karriar/Lediga-jobb/.

SCA har koncerngemensamma utvecklingsprogram inom olika funktioner, exempelvis ledarskap, försäljning, marknadsföring och produktion. Utbildningar i SCAs uppförandekod och IT-säkerhet är en del av bolagets introduktionsprocess för nyanställda.

Attraktiv arbetsgivare

SCA har ambitionen att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av både nuvarande och potentiella medarbetare. Under konceptet ”Life Inspiring Careers” stärks kännedomen om SCA som arbetsgivare och belyser det unika med att arbeta för SCA. Konceptet fokuserar på marknader där SCA, genom sin strategiska bemanningsplanering, definierar ett behov av att attrahera och rekrytera duktiga medarbetare för framtiden. För att rekrytera nyutexaminerade talanger inom exempelvis försäljning, marknadsföring, IT, forskning och utveckling samt produktion genomförde SCA 2016 den tredje omgången av ”GO! Program”. Programmet ger nyutexaminerade ett första arbete på arbetsmarknaden. Under de två åren programmet pågår har dessa medarbetare individuella mål för sin utveckling.

Starka ledare – förutsättning för framgång

SCAs ledarskapsplattform är grunden till företagets talang- och ledarskapsutveckling. Bolaget anser att utveckling bäst sker genom en kombination av nya utmaningar på arbetet, lärande genom andra och utbildning. Lyhörda och engagerade ledare har en stor betydelse för att medarbetarna framgångsrikt ska kunna implementera SCAs strategi. SCAs ambition är därför att ha starka ledare som kan involvera och stärka sina medarbetare, driva prestation samt ge och ta kontinuerlig återkoppling.

Vinnande företagskultur med medarbetaren i fokus

Engagemang och vinnande lagarbete utmärker SCAs företagskultur. Engagerade medarbetare är en förutsättning för att skapa en dynamisk kultur där man trivs, känner ägarskap och arbetar tillsammans för att framgångsrikt kunna uppnå affärsmålen. Medarbetarnas åsikter är betydelsefulla för SCAs framgång. Att veta vad medarbetarna tycker om en rad punkter som rör bolaget – såsom ledarskap, medarbetarnas egna engagemang, innovationskultur och kundorientering – är grunden för att kunna identifiera både bolagets starka områden och de som behöver förbättras. Detta mäts genom medarbetarundersökningar som genomförs regelbundet. Vid senaste undersökningen deltog 88 procent av medarbetarna. Extra höga resultat uppnåddes inom områden som Engagemang, Företagsimage och kultur samt Målorientering. Resultatet från undersökningarna har kontinuerligt stigit under de år den genomförts. Det visar på en positiv, inkluderande och resultatinriktad företagskultur som skapar engagemang och lojalitet över tid.

Hälsosam och säker arbetsplats

SCA har en nollvision för arbetsplatsolyckor. Det är med sorg SCA beklagar att en tragisk dödsolycka inträffade under 2016. SCA arbetar aktivt med åtgärder för att säkerställa att liknade olyckor inte upprepas.

Under 2016 genomförde SCA sin andra globala säkerhetsvecka för att öka medvetenheten och förbättra kunskapen om säkra arbetsmetoder för hela verksamheten.

SCA fokuserar på hälsobefrämjande åtgärder för medarbetare i produktionen med arbete relaterat till tunga lyft och enformiga rörelser. Ett förebyggande åtgärdsprogram har tagits fram.

Under 2016 minskade olycksfrekvensen med 27 procent och 2014–2016 minskade den med 31 procent. Målet är att reducera olycksfrekvensen med 50 procent mellan 2014 och 2020.

Etik – från efterlevnad till ledarskap

Under 2016 implementerade SCA ett initiativ inom etik och integritet i syfte att sätta än mer fokus på dessa frågor i det dagliga arbetet samt vikten av ett ansvarsfullt ledarskap. En kultur som präglas av integritet börjar med två viktiga insikter: att omgivningen har stor inverkan på individers agerande samt att det är nödvändigt att förstå och hantera etiska gråzoner.

Utbildningsinsatsen inleddes i koncernledningen och togs vidare till bolagets 150 högsta chefer. I början av 2017 kommer omkring 1 000 ledare att ha tagit del av programmet. Därefter kommer den att införlivas i SCAs ordinarie ledarutveckling.

Tillbaka till SCAs strategi