E7. Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader

MSEK

2016

2015

2014

Resultat från aktier och andelar i andra företag

 

 

 

Utdelning

2

80

83

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

 

 

Ränteintäkter, placeringar

115

73

132

Andra finansiella intäkter

15

52

2

Summa finansiella intäkter

132

205

217

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

 

 

Räntekostnader, upplåning

–842

–1 073

–1 280

Räntekostnader, derivat

–92

7

208

Säkring av verkligt värde, orealiserade

24

9

–33

Andra finansiella kostnader

–141

–103

–73

Summa finansiella kostnader

–1 051

–1 160

–1 178

Summa

–919

–955

–961

I andra finansiella intäkter och kostnader ingår kursdifferenser 15 (52; 2) MSEK.

Känslighetsanalys

Om räntenivåerna hade varit 1 procentenhet högre/lägre, med oförändrad räntebindning och volym i nettolåneskulden, skulle periodens räntekostnader varit 103 (66; 108) MSEK högre/lägre. Känslighetsanalys har gjorts på den risk som SCA var exponerad för den 31 december 2016 med antaganden om marknadsrörelser som anses rimligt möjliga på ett års sikt. För beskrivning av hur SCA hanterar sin ränterisk hänvisas i förvaltningsberättelsen.