D2. Materiella anläggningstillgångar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall en investering i utländsk valuta har säkringsredovisats, redovisas resultatet av säkringen, som en del av förvärvskostnaden. I anskaffningsvärdet för fastigheter och produktionsanläggningar som ingår i stora projekt, tillkommer kostnader för intrimning och igångkörning. Lånekostnader inkluderas i anskaffningsvärdet för investeringar överstigande 250 MSEK och som tar mer än 12 månader att färdigställa. Utgifter för reparation och underhåll kostnadsförs direkt i resultaträkningen.

Avskrivning och nedskrivning

Mark är inte föremål för avskrivning. Byggnader, maskiner och inventarier skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. När det vid bokslutstidpunkten finns en indikation på att en materiell anläggningstillgång minskat i värde prövas denna för eventuell nedskrivning.

Beräknade nyttjandeperioder

 

Antal år

Massa och pappersbruk samt sågverk

10–25

Konverteringsmaskiner, övriga maskiner

7–18

Verktyg

3–10

Fordon

4–5

Byggnader

15–50

Energianläggningar

15–30

Datorer

3–5

Kontorsutrustning

5–10

Hamnar, järnvägar

20–30

Markanläggningar, skogsvägar

10–20

Redovisade värden

 

Byggnader

 

Mark och markanläggningar

 

Maskiner och inventarier

 

Pågående nyanläggningar

MSEK

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

1)

Ingår i Kostnad för sålda varor

Ackumulerade anskaffningsvärden

24 980

22 802

22 007

 

7 701

7 437

7 422

 

96 247

86 804

84 367

 

7 125

4 023

4 368

Ackumulerade avskrivningar

–10 725

–9 653

–9 023

 

–2 006

–1 826

–1 679

 

–58 321

–52 403

–50 009

 

–24

Ackumulerade nedskrivningar

–485

–407

–222

 

–68

–70

–32

 

–2 202

–2 173

–847

 

–38

–2

–7

Summa

13 770

12 742

12 762

 

5 627

5 541

5 711

 

35 724

32 228

33 511

 

7 063

4 021

4 361

Värde vid periodens början

12 742

12 762

11 458

 

5 541

5 711

5 420

 

32 228

33 511

32 493

 

4 021

4 361

3 406

Investeringar

315

505

389

 

211

154

163

 

2 841

2 337

2 342

 

6 431

4 337

2 713

Försäljningar och utrangeringar

–34

–2

–13

 

–10

–7

–35

 

–117

–134

–56

 

–23

–8

Företagsförvärv

511

1

 

28

1

 

2 289

52

 

68

2

Företagsförsäljningar

 

10

 

–48

 

Omklassificeringar

686

926

796

 

–53

28

77

 

2 626

3 361

1 143

 

–3 536

–4 516

–1 711

Avskrivningar 1)

–811

–873

–723

 

–148

–143

–136

 

–4 878

–4 652

–4 369

 

–24

Nedskrivningar

–159

–197

–9

 

–102

–48

–3

 

–127

–1 394

–50

 

–32

Omräkningsdifferenser

520

–379

863

 

150

–154

224

 

862

–753

1 956

 

135

–138

–41

Värde vid periodens slut

13 770

12 742

12 762

 

5 627

5 541

5 711

 

35 724

32 228

33 511

 

7 063

4 021

4 361

Summa materiella anläggningstillgångar

MSEK

2016

2015

2014

1)

Ingår i Kostnad för sålda varor.

Ackumulerade anskaffningsvärden

136 053

121 066

118 164

Ackumulerade avskrivningar

–71 076

–63 882

–60 711

Ackumulerade nedskrivningar

–2 793

–2 652

–1 108

Summa

62 184

54 532

56 345

Värde vid periodens början

54 532

56 345

52 777

Investeringar

9 798

7 333

5 607

Försäljningar och utrangeringar

–161

–166

–112

Företagsförvärv

2 896

56

Företagsförsäljningar

10

–48

Omklassificeringar

–277

–201

305

Avskrivningar 1)

–5 861

–5 668

–5 228

Nedskrivningar

–420

–1 639

–62

Omräkningsdifferenser

1 667

–1 424

3 002

BR Värde vid periodens slut

62 184

54 532

56 345

Årets nedskrivningar om –420 MSEK är främst hänförliga till omstrukturering av mjukpappersverksamheterna i Frankrike och Spanien samt avvecklingen av hygienverksamheten i Indien och blöjverksamheten i Mexiko.

Ränta har under perioden aktiverats i maskiner och inventarier med 19 (47; 29) MSEK samt i pågående nyanläggningar med 41 (3; 6) MSEK. Genomsnittligt använd räntesats har varit 10 (7; 2) procent.