M2. Personal- och styrelsekostnader

Löner och ersättningar

MSEK

2016

2015

1)

Av årsstämman beslutade ersättningar till styrelse uppgick till –8,0 (–6,4) MSEK. För mer information se noter C1, C2, C3 och C4.

Styrelse 1) vd, vice vd:ar och ledande befattningshavare (6st (5 st))

–73

–85

varav rörlig lön

–31

–25

Övriga anställda

–129

–149

Summa

–202

–234

Sociala kostnader

MSEK

2016

2015

1)

Av moderbolagets pensionskostnader avser –101 (–100) MSEK styrelse, vd, vice vd och ledande befattningshavare. Även tidigare vd:ar, vice vd:ar och dess efterlevande ingår. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgick innan verksamhetsöverlåtelseavtalet mellan bolaget och SCA Hygiene AB till 497 (409) MSEK. Bolagets utestående pensionsförpliktelser enligt balansräkningen 31 december 2016 avser pensionsförpliktelse till vice vd.

Summa sociala kostnader

–299

–272

varav pensionskostnader 1)

–235

–198

Pensionskostnader

MSEK

2016

2015

 

 

 

Pensionering i egen regi

 

 

Kostnad exklusive räntekostnad

–152

–127

Räntekostnad (redovisad bland personalkostnader)

–6

–12

 

–158

–139

Pensionering genom försäkring

 

 

Försäkringspremier

–24

–27

Övrigt

–3

5

 

–185

–161

Avkastningsskatt

0

0

Särskild löneskatt på pensionskostnader

–47

–36

Kostnad för kreditförsäkring m.m.

–3

–1

Periodens pensionskostnad

–235

–198

Årets avgifter för sjuk- och familjepension som är försäkrad i Alecta uppgår till –3 (–2) MSEK. 2017 års premier beräknas uppgå till 3 MSEK, se även Avsättning för pensioner i denna not. I personalkostnader ingår övriga personalkostnader med –13 (–11) MSEK.

Medelantalet anställda

 

2016

2015

Sverige

120

118

varav kvinnor, %

50

53

Andelen anställda i åldersgrupperna, %

2016

21–30 år

31–40 år

41–50 år

51–60 år

61– år

 

5

23

36

29

7

Styrelseledamöter är till 42 (30) procent kvinnor och av ledande befattningshavare är 33 (35) procent kvinnor.

Avsättningar för pensioner

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget tillämpar tryggandelagens regler avseende pensioner. Den huvudsakliga skillnaden jämfört med IAS 19 är att svensk god redovisningssed bortser från framtida höjningar av löner och pensioner vid beräkning av pensionsförpliktelsens nuvärde. I detta nuvärde inkluderas dock en särskild reserv för framtida utbetalningar av tillägg på pensionerna motsvarande inflationen. I moderbolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda planer.

PRI-pensioner

Pensionsskulderna avseende PRI-pensioner har tryggats genom en gemensam svensk SCA-pensionsstiftelse. Marknadsvärdet av moderbolagets del av stiftelsens tillgångar uppgick per den 31 december 2016 till 127 (111) MSEK. De två senaste åren har ingen gottgörelse erhållits. Kapitalvärdet av pensionsförpliktelserna uppgick per den 31 december 2016 till 125 (119) MSEK. Pensionsutbetalningar har skett med –7 (–7) MSEK under 2016. 2016 översteg tillgångarna pensionsförpliktelserna varför tidigare års avsättning i balansräkningen på 8 MSEK kunnat lösas upp.

Övriga pensionsförpliktelser

I koncernens not C3 Ersättning till ledande befattningshavare, beskrivs de övriga förmånsbestämda pensionsplaner moderbolaget har. Nedanstående tabell visar förändringen mellan åren.

Kapitalvärde av pensionsförpliktelser avseende pensionering i egen regi

MSEK

2016

2015

 

 

 

Värde vid periodens början

713

619

Erhållen ersättning för övertagande av pensionsförpliktelser

24

Lämnad ersättning för överlämnande av pensionsförpliktelser

–839

Kostnad exklusive räntekostnad

152

127

Räntekostnad (redovisas bland personalkostnader)

6

12

Utbetalning av pensioner

–32

–45

BR Värde vid periodens slut

24

713

Extern aktuarie har genomfört kapitalvärdesberäkningar enligt reglerna i Tryggandelagen. Diskonteringsräntan är 0,8 (1,9) procent. De förmånsbestämda förpliktelserna är beräknade baserat på lönenivå gällande per respektive balansdag. Majoriteten av pensionsförpliktelserna har överlåtits per 30 december 2016 till dotterföretaget SCA Hygiene AB. Formellt överförs pensionsförpliktelserna då Länsstyrelsen lämnat sitt medgivande, vilket väntas ske under 2017. Nästa års förväntade utbetalningar avseende ovanstående förmånsbestämda pensionsplaner uppgår till 30 MSEK, vilka kommer att belasta dotterföretaget SCA Hygiene AB. En del av pensionsåtagandena är säkerställda genom kapitalförsäkringar som redovisas bland andra långfristiga fordringar i balansräkningen.