Med ambitionen att vara bättre än konkurrenterna

Vinna på utvalda marknader och produktkategorier

På de marknader och inom de produktkategorier som SCA väljer att ha verksamhet strävar bolaget efter att ha en position som nummer 1 eller nummer 2. SCA jämför sig mot de bästa konkurrenterna inom varje produktkategori på respektive geografisk marknad och strävar efter att prestera bättre eller i nivå med den bästa konkurrenten.

Prioriterade marknader

SCA har en klar prioritering av vilka geografiska marknader bolaget ska vara närvarande på, samt vilka produktkategorier som ska erbjudas på dessa marknader. Försäljning sker i cirka 100 länder. I ett 90-tal av dessa är SCA nummer 1 eller 2 inom minst ett hygienproduktsegment. SCAs fokus är att växa de lönsamma marknadspositionerna och öka marknadsandelarna. SCA har ambitionen att öka tillväxtmarknadernas andel av nettoomsättning och vinst. Bolaget prioriterar tillväxt på utvalda tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland, där bolaget har starka marknadspositioner. Tillväxtmarknader svarade för 32 procent av bolagets nettoomsättning 2016.

SCA är global marknadsledare inom inkontinensprodukter under varumärket TENA samt inom mjukpapper för storförbrukare under varumärket Tork. Dessutom har SCA starka regionala varumärken och marknadspositioner inom barnblöjor, mensskydd och mjukpapper för konsumenter under varumärken som till exempel Libero, Libresse, Nosotras, Regio, Saba, Tempo, Vinda och Zewa.

Avyttringen av hygienverksamheten i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea till Vinda, där SCA är majoritetsägare, slutfördes under 2016. Transaktionen stärker SCAs samarbete med Vinda för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet.

Åtgärda svaga marknadspositioner

Under 2016 har SCA arbetat vidare med att åtgärda svaga marknadspositioner med otillräcklig lönsamhet. SCA prioriterar att ha närvaro på marknader och inom produktkategorier där bolaget har en ledande marknadsposition med goda bruttomarginaler och där investeringar i tillväxt ger en god avkastning. Inom produktkategorier och på marknader där SCA gör bedömningen att nödvändiga investeringar inte beräknas vara värdeskapande och där lönsamheten inte kan förbättras inom rimlig tid, har SCA tagit beslut om att avveckla verksamheten. Detta har under 2016 resulterat i att bolaget avvecklat barnblöjverksamheten i Mexiko samt beslutat om att avveckla hygienverksamheten i Indien.

Expandera kunderbjudandet

För att växa sina produktkategorier och stärka marknadspositioner, arbetar SCA kontinuerligt för att förbättra och expandera kund- och konsumenterbjudandet. SCA erbjuder till exempel våtservetter inom hygienverksamhetens alla produktkategorier. Även hudvårdsprodukter och tvål passar väl in. SCA erbjuder tvål inom produktkategorierna mjukpapper för storförbrukare, barnblöjor, inkontinensprodukter och mensskydd. Att expandera kunderbjudandet handlar också om att erbjuda service och lösningar till kunder och konsumenter. Inom mjukpapper för storförbrukare till exempel så fokuserar SCA på att hjälpa sina kunder genom att erbjuda service och lösningar som gör att kunderna kan vara mer effektiva och nå bättre resultat samtidigt som det förbättrar kundernas hållbarhetsprofil.

Förvärv av BSN medical

SCA ser också över möjligheter att addera nya produktkategorier inom hygienverksamheten på marknader där bolaget har en stark position och försäljningsorganisation. Under 2016 ingick SCA ett avtal att förvärva BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. BSN medical har ledande marknadspositioner inom flera attraktiva medicintekniska produktkategorier och skapar en ny tillväxtplattform med framtida branschkonsolideringsmöjligheter. SCAs inkontinensverksamhet, med det globalt ledande varumärket TENA, delar samma positiva marknadsegenskaper, kundbas och försäljningskanaler som BSN medical, vilket möjliggör snabbare tillväxt genom korsvis försäljning. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

Tillbaka till SCAs strategi