Koncernens rapport över totalresultat

MSEK

2016

2015

2014

RR Periodens resultat

6 012

7 452

7 068

 

 

 

 

Övrigt totalresultat för perioden

 

 

 

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

 

 

 

Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner

–1 525

2 562

–2 925

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

411

–558

660

 

–1 114

2 004

–2 265

 

 

 

 

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

 

 

 

Finansiella tillgångar som kan säljas:

 

 

 

Resultat från värdering till verkligt värde redovisat i eget kapital

–1

318

140

Överfört till resultaträkningen vid försäljning

–970

Kassaflödessäkringar:

 

 

 

Resultat från omvärdering av derivat redovisat i eget kapital

495

–499

–428

Överfört till resultaträkningen för perioden

274

342

344

Överfört till anskaffningsvärde på säkrade investeringar

–19

3

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet

2 652

–1 871

5 169

Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

–437

–58

–1 497

Övrigt totalresultat från intresseföretag

12

–17

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

–89

44

359

 

2 887

–2 711

4 090

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt

1 773

–707

1 825

Summa totalresultat för perioden

7 785

6 745

8 893

 

 

 

 

Summa totalresultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

7 108

6 510

7 852

Innehav utan bestämmande inflytande

677

235

1 041

Per rörelsesegment

Nettoomsättning

 

Rörelseresultat 1)

MSEK

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

Personliga hygienprodukter

33 651

34 344

31 066

 

4 255

3 990

3 526

Mjukpapper

67 561

64 184

56 994

 

8 155

7 217

6 652

Skogsindustriprodukter

16 587

17 279

16 490

 

2 211

2 605

2 505

Övrigt

26

–9

–45

 

–632

–798

–834

Internleveranser

–511

–482

–451

 

Summa

117 314

115 316

104 054

 

13 989

13 014

11 849