D1. Immateriella anläggningstillgångar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Goodwill

Goodwill uppstår i samband med rörelseförvärv då överförd ersättning överstiger det verkliga värdet på förvärvade nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad nedskrivning och är en immateriell anläggningstillgång med en obestämbar nyttjandeperiod. Detta innebär att goodwill inte skrivs av utan årligen prövas för nedskrivning. All goodwill allokeras till de kassagenererande enheter som drar nytta av synergierna från rörelseförvärvet. Vid avyttring av koncernföretag inkluderas kvarvarande redovisat värde på den goodwill som är hänförlig till den avyttrade enheten, i realisationsresultatet. Goodwill som uppstått vid förvärv av intresseföretag eller ett joint venture inkluderas i redovisat värde på respektive intresseföretag eller joint venture.

Varumärken

Varumärken uppstår antingen i samband med förvärv eller genom avtal om köp av varumärke. Varumärket redovisas till anskaffningsvärde efter eventuella ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. Varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen för nedskrivning tillsammans med nedskrivningsprövningen av goodwill. Varumärken med begränsad nyttjandeperiod skrivs av linjärt under förväntad nyttjandeperiod som varierar mellan 3–10 år.

Licenser, patent och liknande rättigheter

Till immateriella tillgångar hör även patent, licenser och andra liknande rättigheter. Förvärvade sådana tillgångar redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt under förväntad nyttjandeperiod som varierar mellan 3–20 år.

Kundrelationer

Kundrelationer redovisas till verkligt värde vid förvärv. Värdena av dessa kundrelationer skrivs av över nyttjandeperioden, som bedöms vara mellan 3–15 år.

Forskning och utveckling

Utgifter för forskning kostnadsförs då de inträffar. Identifierbara utgifter för utveckling av nya produkter och processer aktiveras i den mån dessa bedöms komma att ge framtida ekonomiska fördelar. I de fall svårigheter föreligger att skilja forskningsfasen från utvecklingsfasen i ett projekt betraktas hela projektet som forskning och kostnadsförs omgående. Aktiverade utgifter skrivs av linjärt från tidpunkten när tillgången tas i bruk under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningstiden uppgår till mellan 5–10 år.

Nedskrivningsprövning

Goodwill prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Vid prövningen grupperas tillgångarna i kassagenererande enheter. SCAs kassagenererande enheter sammanfaller med de definierade rörelsesegmenten. I prövningen jämförs de bokförda värdena på de kassagenererande enheterna med återvinningsvärdena. Återvinningsvärdet för respektive kassagenererande enhet fastställs genom diskontering av framtida kassaflöden, för att bestämma nyttjandevärdet. Beräkningen av de framtida kassaflödena grundar sig i de strategiska planer som fastställts av koncernledningen för de kommande tre åren. Det bokförda värdet för den kassagenererande enheten inkluderar goodwill, varumärken med obestämbar nyttjandeperiod och tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod, såsom anläggningstillgångar, varumärken och rörelsekapital. Effekter av expansionsinvesteringar exkluderas när nyttjandevärdet beräknas.

Värdet på tillgångar som skrivs av prövas vad gäller nedskrivningsbehov närhelst det finns indikationer på att redovisat värde eventuellt inte är återvinningsbart.

I de fall en tillgångs eller en kassagenererande enhets redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången ned till återvinningsvärdet.

Tidigare redovisad nedskrivning återförs om skälen för nedskrivningen inte längre föreligger. Återföring sker dock inte med ett belopp större än att det bokförda värdet uppgår till vad det hade varit om nedskrivning inte hade redovisats tidigare år. Nedskrivning av goodwill återförs aldrig.

VBA VIKTIGA BEDÖMNINGAR OCH ANTAGANDEN

I samband med den årliga prövningen avseende eventuellt nedskrivningsbehov av goodwill görs en beräkning av återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet. Beräkningen av nyttjandevärdet grundar sig på de treåriga strategiplaner som fastställts av koncernledningen, vilka i sin tur grundas på antaganden och bedömningar. De mest väsentliga bedömningarna och antagandena avser prognoser för organisk tillväxt, vinstmarginal och använd diskonteringsränta. De diskonteringsräntor som används vid nuvärdeberäkningen av de förväntade framtida kassaflödena är de vid tillfället aktuella vägda kapitalkostnaderna (WACC) fastställda inom koncernen för de marknader där de kassagenererande enheterna bedriver verksamhet.

Antaganden för vinstmarginal baseras på aktuella marknadspriser och kostnader med tillägg för realprissänkningar och kostnadsinflation samt antagen produktivitetsutveckling. Tillväxtantagandena följer koncernens mål om en genomsnittlig tillväxt på 3 till 4 procent beroende på rörelsesegment, vilket är i linje med historiskt utfall och förväntad global marknadstillväxt.

Förväntat uthålligt framtida kassaflöde för perioder bortom strategiplanens planeringshorisont extrapoleras från strategiplanens slutår till och med år 10 med en antagen uthållig tillväxt om 2 procent. Värdet av kassaflöden för tiden bortom tio år har beräknats genom att en rörelseöverskottsmultipel applicerats på beräknat uthålligt kassaflöde.

Goodwill

MSEK

2016

2015

2014

Ackumulerade anskaffningsvärden

19 452

15 472

15 806

Ackumulerade nedskrivningar

–195

–60

–89

Summa

19 257

15 412

15 717

 

 

 

 

Värde vid periodens början

15 412

15 717

13 785

Företagsförvärv

3 379

308

Företagsförsäljningar

Omklassificeringar

46

Nedskrivningar

–135

–87

Omräkningsdifferenser

601

–218

1 578

BR Värde vid periodens slut

19 257

15 412

15 717

Immateriella tillgångar exklusive goodwill

 

Varumärken

 

Licenser, Patent och liknande rättigheter

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

 

Summa Övriga Immateriella tillgångar

MSEK

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

1)

Avskrivning på Varumärken och kundrelationer ingår i Försäljnings- och administrationskostnader m.m. medan Licenser och patent ingår i Kostnad för sålda varor.

Ackumulerade anskaffningsvärden

6 782

6 647

6 552

 

4 528

3 889

3 737

 

273

286

267

 

11 583

10 822

10 556

Ackumulerade avskrivningar

–318

–244

–118

 

–2 937

–2 471

–2 267

 

–173

–182

–184

 

–3 428

–2 897

–2 569

Ackumulerade nedskrivningar

–452

–532

–61

 

–5

–2

–8

 

–33

–36

–33

 

–490

–570

–102

Summa

6 012

5 871

6 373

 

1 586

1 416

1 462

 

67

68

50

 

7 665

7 355

7 885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde vid periodens början

5 871

6 373

7 129

 

1 416

1 462

833

 

68

50

57

 

7 355

7 885

8 019

Investeringar

 

155

221

115

 

10

35

6

 

165

256

121

Försäljningar och utrangeringar

 

–1

–2

–1

 

 

–1

–2

–1

Företagsförvärv

33

 

180

20

 

3

 

213

23

Företagsförsäljningar

 

 

 

Omklassificeringar

76

–1 242

 

128

591

 

3

–1

 

131

76

–652

Avskrivningar 1)

–59

–27

–33

 

–324

–251

–233

 

–14

–15

–15

 

–397

–293

–281

Nedskrivningar

–464

–36

 

–2

 

–3

 

–2

–467

–36

Omräkningsdifferenser

167

–87

555

 

34

–14

137

 

0

1

0

 

201

–100

692

Värde vid periodens slut

6 012

5 871

6 373

 

1 586

1 416

1 462

 

67

68

50

 

7 665

7 355

7 885

TD1:1 Utsläppsrätter, nettovärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

85

78

BR Värde vid periodens slut inklusive utsläppsrätter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 750

7 440

7 963

Prövning av nedskrivningsbehov

Den årliga prövningen avseende eventuellt nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandeperiod görs för respektive rörelsesegment under fjärde kvartalet, och 2016 års prövning har visat att det inte föreligger något nedskrivningsbehov. Känslighetsanalyser visar att rimliga förändringar i nyckelparametrar inte medför några nedskrivningsbehov. Utöver det årliga nedskrivningstestet av de kassagenererande enheterna, vilka sammanfaller med de definierade rörelsesegmenten, testas också individuella tillgångar, goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandeperiod om det föreligger en indikation på nedskrivningsbehov. Under perioden har goodwill skrivits ned med –135 MSEK, detta i samband med avvecklingen av barnblöjsverksamheten i Mexiko med –67 MSEK och avvecklingen av Tork SmartFresh med –68 MSEK. Varumärkenas återvinningsvärde har fastställts genom en nuvärdesberäkning där förväntade framtida kassaflöden diskonterats med en WACC före skatt mellan 5,8 till 19,2 procent, beroende på marknad, för att bestämma nyttjandevärdet. Den WACC före skatt som använts vid nedskrivningstestet av goodwill visas i tabellen nedan.

Fördelning per rörelsesegment

 

Goodwill

 

Varumärken

 

WACC, före skatt %

MSEK

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

Personliga hygienprodukter

3 036

2 757

3 338

 

1 109

1 069

1 325

 

11,3

10,3

10,1

Mjukpapper

16 216

12 655

12 322

 

4 903

4 802

5 048

 

8,3

8,4

8,3

Skogsindustriprodukter

5

57

 

 

5,7

6,1

7,2

Summa

19 257

15 412

15 717

 

6 012

5 871

6 373

 

 

 

 

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Utsläppsrätter och kostnader för utsläpp av koldioxid

SCA deltar i det europeiska systemet för utsläppsrätter.

Utsläppsrätter avseende utsläpp av koldioxid redovisas, när de erhålls från respektive EU-stat, som en immateriell tillgång samt som en förutbetald intäkt (skuld). Rätterna erhålls utan vederlag och värderas och redovisas till marknadsvärdet per den dag tilldelningen sker. Under perioden upplöses den initiala skulden för erhållna utsläppsrätter över resultaträkningen som en intäkt i takt med gjorda koldioxidutsläpp. I det fall erhållna utsläppsrätter inte täcker gjorda utsläpp reserverar SCA för underskottet värderat till aktuellt marknadsvärde på balansdagen. Försäljning av överskott av utsläppsrätter intäktsförs på leveransdagen.

Om marknadspriset på utsläppsrätter per balansdagen understiger det redovisade anskaffningsvärdet skrivs eventuella överskott av utsläppsrätter, som inte behövs för att täcka gjorda utsläpp, ner till gällande marknadspris på balansdagen. I samband med detta intäktsförs kvarvarande del av den förutbetalda intäkten med motsvarande belopp och därmed uppstår ingen effekt i resultaträkningen. Utsläppsrätterna används som betalningsmedel vid den avräkning som görs med staten avseende skulden för gjorda utsläpp.

TD1:1 Utsläppsrätter

MSEK

2016

2015

2014

Ackumulerade anskaffningsvärden

98

93

88

Ackumulerade omvärderingar av överskott

–13

–8

– 10

Summa

85

85

78

 

 

 

 

Värde vid periodens början

85

78

117

Erhållna utsläppsrätter

104

93

77

Inköp

4

0

Försäljningar

–30

–29

– 57

Omklassificeringar

Nedskrivningar

–3

– 0

Avräkning mot staten

–71

–54

– 58

Omvärdering av överskott

–2

0

– 3

Omräkningsdifferenser

–1

–4

2

Värde vid periodens slut

85

85

78