M5. Materiella anläggningstillgångar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolagets materiella anläggningstillgångar redovisas i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. I moderbolaget redovisas rotstående skog som materiell anläggningstillgång till historiskt anskaffningsvärde. Några systematiska avskrivningar eller förändringar av värdet i samband med avverkning görs inte i moderbolaget. Kollektiv omvärdering av skogstillgångarna har förekommit och uppskrivningsbeloppet avsattes till uppskrivningsfond i eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader

Mark och markanläggning

Maskiner och inventarier

Total

MSEK

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Ackumulerade anskaffningsvärden

166

166

4 186

4 029

5

25

4 357

4 220

Ackumulerade avskrivningar

–110

–106

–977

–913

–5

–17

–1 092

–1 036

Ackumulerade uppskrivningar

5 006

5 006

5 006

5 006

Planenligt restvärde

56

60

8 215

8 122

0

8

8 271

8 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde vid periodens början

60

65

8 122

8 034

8

9

8 190

8 108

Investeringar

1

1

164

154

0

2

165

157

Försäljningar och utrangeringar

0

0

–7

–6

–6

–1

–13

–7

Periodens avskrivningar

–5

–6

–64

–60

–2

–2

–71

–68

BR Värde vid periodens slut

56

60

8 215

8 122

0

8

8 271

8 190

I mark ingår skogsmark med 7 393 (7 384) MSEK.