M15. Revisionsberättelse


Till årsstämman i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), org.nr 556012-6293

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 36–135 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Värdering av goodwill och andra immateriella tillgångar (varumärken)

Värdet av goodwill och andra immateriella tillgångar (varumärken) med obestämbar nyttjandeperiod uppgår per den 31 december 2016 till 25,3 miljarder SEK. Nedskrivningsprövning är en komplex process och innehåller en hög grad av bedömning avseende framtida kassaflöden och andra antaganden. Vi har därför bedömt att värdering av goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod är ett särskilt betydelsefullt område. Bolaget utför årligen nedskrivningsprövningar samt även i de fall där nedskrivningsindikatorer har identifierats. Återvinningsvärdet för varje kassagenererande enhet fastställs såsom nyttjandevärdet, vilket beräknas utifrån det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöden. Centrala antaganden i dessa beräkningar utgör framtida tillväxt, bruttovinst samt tillämpad diskonteringsränta. Processen är till sin natur grundad på uppskattningar och bedömningar, inte minst då den grundas på estimat avseende hur bolagets verksamhet kommer att påverkas av framtida utveckling på marknaden och av övriga ekonomiska skeenden, och de underliggande beräkningarna är komplexa.

I vår revision har vi utvärderat och granskat nyckelantaganden, tillämpning av erkänd värderingsteori, diskonteringsränta (benämnd WACC – ”Weighted Average Cost of Capital”) och annan källdata som använts av bolaget. Genom att t.ex. jämföra med externa datakällor, såsom förväntad inflation eller bedömningar om framtida marknadstillväxt och genom att bedöma känsligheten i bolagets värderingsmodell. Vi har använt erforderliga värderingsspecialister i vårt team vid utförandet av vår granskning. Vi har särskilt fokuserat på känsligheten i beräkningarna och har gjort en oberoende bedömning om huruvida det föreligger en risk att rimligt sannolika händelseförlopp skulle ge upphov till en situation där återvinningsvärdet skulle understiga redovisade värden. I denna bedömning har vi även bedömt bolagets historiska prognostiseringsförmåga. Vi har slutligen bedömt om upplysningar som lämnas i not D1 (“Immateriella tillgångar”) i bolagets noter är ändamålsenliga, särskilt vad gäller upplysningarna om vilka av de angivna antagandena som är mest känsliga vid beräkning av nyttjandevärdet.

Skogsvärdering

Koncernens skogstillgångar redovisas som en biologisk tillgång till verkligt värde enligt IAS 41 Jord- och skogsbruk samt med tillämpning av IFRS 13 Värdering till verkligt värde. Per den 31 december 2016 har skogen tagits upp till ett värde om 30,8 miljarder SEK. Verkligt värde på koncernens skog beräknas utifrån nuvärdet av framtida kassaflöden före skatt och klassificeras som en Nivå 3 värdering i enlighet med IFRS 13. Värderingsprocessen är komplex då noterade marknadsvärderingar inte finns för dessa tillgångar. Biologiska tillgångar värderas därför utifrån nuvärdet av framtida kassaflöden. Nyckelbedömningar utgör framtida skogspriser, avverkningskostnader, volymantaganden och diskonteringsränta vilka inbegriper en hög grad av bedömningar av bolaget.

I vår revision har vi utvärderat och granskat nyckelantaganden, tillämpning av erkänd värderingsteori, diskonteringsränta (”WACC”) och annan källdata som använts av bolaget genom att t.ex. jämföra med externa datakällor, såsom förväntad inflation, skogspriser och avverkningskostnader eller bedömningar om framtida avverkningsvolymer och genom att bedöma känsligheten i bolagets värderingsmodell. Vi har använt erforderliga värderingsspecialister i vårt team vid utförandet av vår granskning. Vi har särskilt fokuserat på känsligheten i beräkningarna. Vi har vidare bedömt bolagets historiska prognostiseringsförmåga. Vi har slutligen bedömt om upplysningar som lämnas i not D3 (“Biologiska tillgångar”) i bolagets noter är ändamålsenliga, särskilt vad gäller upplysningarna om vilka av de angivna antagandena som är mest känsliga vid beräkning av verkligt värde.

Skatterisker och legala tvister

Avsättning för skatterisker och legala tvister uppgick till 1,5 miljarder SEK i rapport över finansiell ställning för koncernen per 31 december 2016. Som framgår av not D7 så avser avsättningarna främst ett skatteärende i Danmark samt för konkurrensärenden i Chile, Polen, Spanien och Ungern. Avsättningarna görs utifrån bolagets bästa bedömning av utfallet i dessa skatteärenden och legala tvister vilket baseras på gällande regler och praxis inom respektive område. Vidare har bolaget under 2016 tagit en skattekostnad på 1,2 miljarder SEK som är hänförligt till skattetvister som initierats tidigare år. Som framgår av not B4 avser detta främst ett skatteärende i Sverige.

Beräkningar av framtida utgifter för skatterisker och legala tvister innefattar ett antal bedömningar från bolagets sida och förändringar i dessa kan få en betydande påverkan på redovisad avsättning. Mot bakgrund av detta har vi bedömt redovisning av avsättningar för skatterisker och legala tvister samt relaterade kostnader som ett särskilt betydelsefullt område.

I vår revision har vi utvärderat bolagets process för att bedöma utfallet av de legala tvisterna samt storleken på avsättningarna. Vi har utvärderat bolagets process för identifiering och bedömning av skatterisker samt storlek på avsättningarna. Vår granskning har innefattat att ta del av skriftväxling med myndigheter, jämförelser mot gällande lagstiftning samt utfall av liknande tvister. Vi har beaktat utlåtande från bolagets interna såväl som externa juridiska rådgivare. I vår revision har vi inkluderat våra skattespecialister. Vi har även bedömt huruvida lämnade upplysningar är ändamålsenliga.

Intäktsredovisning och relaterade försäljningsincitament

Intäktsredovisning och redovisning av relaterade försäljningsincitament är områden med ett större inslag av uppskattningar och bedömningar. Vi har konstaterat att rabatter eller avdrag på försäljningspriser i vissa fall kan vara väsentliga. Normala incitament kopplat till försäljning redovisas som en reduktion av bolagets intäkter. Bolaget använder sig av flera olika incitament för att öka försäljningen. Incitamenten kan t.ex. vara strukturerade som procentuella avdrag på försäljningen, rabatter per styck, fasta belopp med eller utan trösklar eller på annat sätt. Bolaget beräknar estimat på slutliga incitament på grundval av information som finns tillgängligt vid periodens slut. I vår revision har vi granskat bolagets intäktsredovisning med fokus på dylika bonusar och rabatter. Vi har utvärderat bolagets intäktsprocess samt testat bolagets kontroller inom processen. Vi har även granskat bolagets upplupna kostnader avseende bonus och rabatter till kunder per den 31 december 2016 vilka uppgick till 4,1 miljarder SEK mot underliggande kundavtal samt utfört retrospektiv analys av reserven per 31 december 2015. Vår granskning har även innefattat granskning av kreditfakturor och andra justeringar av kundfordringar som skett efter den 31 december 2016. I vår revision har vi även testat större utbetalningar till bolagets kunder som skett under 2016 för att bekräfta att de varit förenliga med ingångna avtal och även periodiserats korrekt redovisningsmässigt. Vi har slutligen även granskat manuella bokföringsordrar relaterade till bonus och rabatter för att bekräfta att tillräckliga underlag och lämpliga attester finns för dessa bokningar.

Förstagångsrevision

Vi har under året tillträtt som revisorer. Bolaget bedriver verksamhet i ett flertal verksamhetsgrenar i närmare 100 marknader. En förstagångsrevision av ett bolag med sådan omfattande och geografiskt spridd verksamhet involverar ett antal överväganden som inte förekommer vid återkommande revisioner. Tillkommande planeringsaktiviteter och avvägningar blir nödvändiga för att etablera en lämplig revisionsstrategi och revisionsplan inklusive:

 • Erhålla tillräcklig kunskap om bolaget och dess affärsverksamhet inklusive dess kontrollmiljö och informationssystem för att göra en riskbedömning och utveckla en revisionsstrategi och revisionsplan;
 • Erhålla revisionsbevis avseende ingående balanser inklusive tillämpningen av redovisningsprinciper; och
 • Kommunicera med tidigare revisorer.

Innan vi valdes till revisorer i april 2016 tog vi fram en utförlig plan för att genomföra revisorsbytet. Under våren 2016 började vi med att inhämta material för att skapa en förståelse för risker för fel i den finansiella rapporteringen samt bolagets ramverk för intern kontroll. Vårt arbete inkluderade en nära interaktion med tidigare revisorer och genomgång av deras avrapportering från tidigare år, samt utförande av de formella revisionsåtgärder som föreskrivs av god revisionssed. Vidare genomfördes genomgångar med bolagets internrevisionsavdelning för att ta del av deras syn på verksamheten, risker och väsentliga iakttagelser från deras granskning samt en utvärdering av nyckelområden inom redovisning och revision från tidigare år. Vi utförde även en granskning av bolagets system för intern kontroll för att förstå bolagets affärsprocesser och processer för finansiell rapportering. På grundval av detta arbete presenterades vår revisionsplan för revisionskommittén i maj 2016 och vi har rapporterat status och väsentliga iakttagelser från vår revision löpande under året.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–35 och 139–146. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, även enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
 • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i revisionsberättelsen på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra det rimligen skulle väntas vara större än allmänintresset av denna kommunikation.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2015 och 2014 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 21 mars 2016 samt 10 mars 2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 23 februari 2017

Ernst & Young AB

Hamish Mabon
Auktoriserad revisor

OBEROENDE BESTYRKANDERAPPORT AVSEENDE HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

I detta dokument på sidorna 18–19, 22, 28 och 30–31 ingår ett utdrag ur hållbarhetsredovisningen. En fullständig hållbarhetsredovisning har upprättats av bolaget. I denna finns inkluderat vår fullständiga bestyrkanderapport. Vår slutsats från utförd granskning är att det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de i den fullständiga bestyrkanderapporten angivna kriterierna.

Stockholm den 23 februari 2017

Ernst & Young AB

Hamish Mabon
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Outi Alestalo
Specialistmedlem i FAR