Övrig koncerninformation

Moderbolag

Koncernens moderbolag, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), äger merparten av den skogsmark och övrig fast egendom som hör till den skogliga verksamheten och upplåter avverkningsrätter till rotstående skog till dotterbolaget SCA Skog AB. Moderbolaget är i övrigt ett holdingbolag med huvudsaklig uppgift att äga och förvalta aktier i ett antal affärsgruppsföretag samt utöva koncern-övergripande ledning och administration. Rörelsens intäkter under 2016 uppgick till 539 (430) MSEK och resultatet före bokslutsdispositioner och skatter till 42 902 (10 097) MSEK. Moderbolaget har, netto under året, avyttrat 6 (–7) MSEK i aktier och andelar i bolag utanför SCA. Investeringar i fastigheter och anläggningar uppgick under året till 165 (157) MSEK. Likvida medel vid årets slut uppgick till 0 (0) MSEK.

Forskning och utveckling

Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick under året till 1 258 (1 093) MSEK, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av koncernens omsättning. Forskning och utveckling koordineras och drivs med ett globalt perspektiv. Produktutveckling sker i nära samarbete med de lokala enheterna men även i direkt samarbete med kunder. Med ett lite längre tidsperspektiv bedrivs forskning och utveckling inom områdena material och teknologi.

Innehav av egna aktier

SCA genomförde under 2001 en riktad kontantemission av sammanlagt 1 800 000 aktier. Aktierna förvärvades därefter av SCA för att användas för överlåtelse till ledande befattningshavare och nyckelpersoner som omfattas av personaloptionsprogram. Programmet avslutades under 2009. Efter aktiesplit 2007 och överlåtelse av aktier under de avslutade programmen kvarstår 2 767 605 aktier i eget förvar. Styrelsen har inte haft något bemyndigande att återköpa egna aktier under år 2016.

Aktiefördelning

Under året har 2 847 037 aktier av serie A omvandlats till aktier av serie B. Vid årets utgång uppgick andelen A-aktier till 9,2 procent.

Utdelning

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 4,3 procent till 6,00 (5,75) SEK per aktie eller 4 214 (4 038) MSEK. Utdelningstillväxten under den senaste femårsperioden uppgår därmed till 7,4 procent och under den senaste tioårsperioden till 4,1 procent. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 7 april 2017.

Miljöpåverkan i Sverige

Under 2016 bedrev SCA 13 tillståndspliktiga verksamheter i Sverige. Den tillståndspliktiga produktionen i dessa verksamheter motsvarar 15 procent av koncernens nettoomsättning. Fem tillstånd avser tillverkning av massa och papper. Dessa verksamheter påverkar miljön genom utsläpp till luft och vatten, fast avfall och buller. Sju tillstånd avser tillverkning av sågade och vidareförädlade trävaror samt biobränslen. Dessa verksamheter påverkar miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller. Ett tillstånd avser tillverkning av bränslepellets. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman 2017 följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare att gälla för tiden från årsstämman.

”Ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör, vice verkställande direktör, affärsenhetschef och motsvarande samt central stabschef. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar och relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen, baserat på resultatutfall i förhållande till årliga respektive långsiktigt uppsatta mål. Vid uppsägning bör i normalfallet gälla en uppsägningstid om högst två år, om uppsägningen initieras av bolaget, och högst ett år, om uppsägningen initieras av befattningshavaren. Avgångsvederlag skall inte förekomma. Pensionsförmåner ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Styrelsen skall ha rätt att frångå de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna har inte företräde framför obligatoriska villkor enligt arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal. De äger heller inte tillämpning på redan ingångna avtal.”

Uppgifter om bolagets tillämpning av tidigare beslutade riktlinjer samt uppgift om bolagets beräknade kostnader för ersättning till ledande befattningshavare återfinns i not C3.

Användning av non-International Financial Reporting Standards (”IFRS”) resultatmått

I juli 2016 gav ESMA (the European Securities and Market Authority) ut riktlinjer för redovisning av alternativa nyckeltal i företagens finansiella rapporter och prospekt. Alternativa nyckeltal avser sådana resultatmått som inte återfinns i IFRS. Dessa resultatmått har tillkommit för att hjälpa såväl användare, investerare och ledning att analysera företagets verksamhet och ett flertal av dessa är vedertagna finansiella nyckeltal. I Förvaltningsberättelsen och i de finansiella rapporterna samt noterna återfinns dessa alternativa resultatmått. En beskrivning av resultatmåtten ock hur dessa används återfinns i not A2, Användning av non-International Financial Reporting Standards (”IFRS”) resultatmått.