Rörelsen 2016


Nettoomsättning

67 561 MSEK

Justerat rörelseresultat1)

8 155 MSEK

Justerad rörelsemarginal1)

12,1 %


Nettoomsättningen ökade med 5 procent och uppgick till 67 561 (64 184) MSEK. Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 3 procent varav pris/mix var 1 procent och volym var 2 procent. Förvärvet av Wausau Paper Corp. ökade nettoomsättningen med 5 procent. Den organiska försäljningen på mogna marknader minskade med 1 procent och på tillväxtmarknader ökade den med 10 procent. Tillväxtmarknader svarade för 32 procent av nettoomsättningen. Valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 3 procent.

Inom mjukpapper för konsumenter ökade den organiska försäljningen med 3 procent. Tillväxten är relaterad till hög tillväxt på tillväxtmarknaderna, framför allt Kina, Latinamerika och Ryssland. Inom mjukpapper för storförbrukare ökade den organiska försäljningen med 3 procent. Ökningen var relaterad till Västeuropa och tillväxtmarknaderna.

Justerat rörelseresultat1) ökade med 13 procent (12 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter och förvärv) och uppgick till 8 155 (7 217) MSEK. Bättre pris/mix, högre volymer, kostnadsbesparingar, lägre råvaru- och energikostnader och förvärv ökade resultatet. Förvärvet av Wausau Paper Corp. ökade rörelseresultatet med 4 procent. Försäljningskostnaderna var högre och investeringar i ökade marknadsaktiviteter genomfördes. Det brittiska pundet och den mexikanska peson har försvagats mot ett flertal handelsvalutor, vilket påverkade resultatet negativt.

Justerad rörelsemarginal1) uppgick till 12,1 (11,2) procent.

Justerad avkastning på sysselsatt kapital1) uppgick till 13,5 (12,9) procent.

Kassamässigt rörelseöverskott uppgick till 11 970 (10 703) MSEK. Det operativa kassaflödet uppgick till 9 334 (7 667) MSEK.

Investeringar i anläggningar uppgick till 4 101 (3 536) MSEK.

Mål

  • Årlig organisk försäljningstillväxt på 3–4 procent
  • Avkastning på sysselsatt kapital ska uppgå till 15 procent över en konjunkturcykel

Utfall 2016

Organisk försäljning

+3%

Justerad avkastning på sysselsatt kapital1)

13,5%

1) Exklusive jämförelsestörande poster

Nettoomsättning per produktsegment

SCAs försäljning till detaljhandelns egna märkesvaror som andel av total försäljning mjukpapper för konsumenter uppgick till 36%.

Nettoomsättning per region

Nyckeltal

MSEK

2016

2015

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning

67 561

64 184

Kassamässigt rörelseöverskott

11 970

10 703

Förändring rörelsekapital

861

–285

Löpande nettoinvesteringar

–3 159

–2 260

Övrigt operativt kassaflöde

–338

–491

Operativt kassaflöde

9 334

7 667

Justerat rörelseresultat 1)

8 155

7 217

Justerad rörelsemarginal, % 1)

12,1

11,2

Sysselsatt kapital

61 335

55 053

Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 1)

13,5

12,9

Strategiska investeringar

 

 

anläggningar

–942

–1 276

företagsförvärv/avyttringar

–6 395

0

Medeltal anställda

28 742

27 210

Antal anställda per 31 december

29 192

27 024

Tillväxtmarknaderna svarade för

av affärsområdets nettoomsättning 2016. På tillväxtmarknaderna ökade den organiska försäljningen med 10 procent för 2016.

Nettoomsättning och justerad rörelsemarginal1)
 

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Justerat rörelseresultat och justerad avkastning på sysselsatt kapital1)

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.