Verksamhet och struktur

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som hållbart utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

SCA delar upp och redovisar sin affär i tre affärsområden – Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter. Personliga hygienprodukter inkluderar inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd. Mjukpapper inkluderar mjukpapper för konsumenter och mjukpapper för storförbrukare. Skogsindustriprodukter inkluderar sågade trävaror, massa, kraftliner, tryckpapper, pellets och annat biobränsle samt fjärrvärme och grön el.

Europa är SCAs största marknad. Koncernen har därutöver även starka positioner i Nordamerika, Latinamerika och Asien. Expansion sker både genom organisk tillväxt och förvärv och främst inom Personliga hygienprodukter och Mjukpapper.

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark, vilket tryggar cirka hälften av koncernens virkesförsörjning och möjliggör även en effektiv råvaruintegration med god kontroll över kostnadsutvecklingen.

Organisation

SCA har följande fem affärsenheter:

  • SCA Incontinence Care, erbjuder inkontinensprodukter i Europa och Nordamerika.
  • SCA Consumer Goods, erbjuder personliga hygienprodukter och mjukpapper i Europa, Mellanöstern och Afrika.
  • SCA Latin America, erbjuder personliga hygienprodukter och mjukpapper i Latinamerika.
  • SCA AfH Professional Hygiene, erbjuder mjukpapper för storförbrukare i Europa och Nordamerika.
  • SCA Forest Products, erbjuder sågade trävaror, massa, kraftliner, tryckpapper, pellets och annat biobränsle samt fjärrvärme och grön el.

Utöver affärsenheterna har SCA etablerat tre globala enheter:

  • Global Hygiene Category (GHC) med globalt ansvar inom hygienområdet för kund- och konsumentvarumärken samt innovation.
  • Global Hygiene Supply Tissue (GHS-T) med globalt ansvar för inköp, produktion, logistik och teknologi inom Mjukpapper.
  • Global Hygiene Supply Personal Care (GHS-PC) med globalt ansvar för inköp, produktion, logistik och teknologi inom Personliga hygienprodukter.

I organisationen finns sex koncernfunktioner: Finans & Ekonomi, Human Resources, Hållbarhet, Juridik, Kommunikation samt Strategi & Affärsutveckling där även ansvaret för Global Business Services (GBS) & IT-services ingår. GBS globala ansvarsområde är att tillhandahålla professionella och transaktionella tjänster inom finansområdet, personaladministrativ support, organisation av master data samt kontorsrelaterade tjänster och service för samtliga enheter inom SCA.

ORGANISATION

* Inom koncernfunktion Strategi & Affärsutveckling ingår även ansvaret för Global Business Services (GBS) & IT-services. GBS globala ansvarsområde är att tillhandahålla professionella och transaktionella tjänster inom finansområdet, personaladministrativ support, organisation av master data samt kontorsrelaterade tjänster och service för samtliga enheter inom SCA.

Händelser under året

Initierat arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; hygien och skogsindustri.

SCA ingick avtal om förvärv av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettoskuld till cirka 1 3401) MEUR. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

Förvärvet av Wausau Paper Corp., en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, slutfördes. SCA är efter förvärvet nummer två inom mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden.

Avyttringen av hygienverksamheten i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda slutfördes. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.

En ny produktionsanläggning för inkontinensprodukter i Brasilien invigdes.

Beslut om omstruktureringsåtgärder inom mjukpappersproduktionen i Frankrike och Spanien togs.

Barnblöjverksamheten i Mexiko avvecklades som en del av arbetet med att åtgärda svaga marknadspositioner med otillräcklig lönsamhet.

SCA beslutade att avveckla hygienverksamheten i Indien som en följd av SCAs bedömning att lönsamhet inte kan uppnås inom rimlig tid. Avvecklingen kommer att ske under första kvartalet 2017.

1) Beräknad per den 31 december 2016.