En värld i förändring

Globala makrotrender, från befolkningsökning och högre levnadsstandard till resursbrist och klimatförändring, ändrar snabbt förutsättningarna för SCAs affärsverksamhet. Genom att analysera omvärld och trender samt ha en nära kund- och konsumentdialog tar SCA tillvara på drivkrafter som ger möjlighet att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt.

Växande och åldrande befolkning

Världens befolkning ökar och lever längre. Den globala befolkningen är i dag drygt 7 miljarder. FN förutspår att den kommer att vara över 9 miljarder år 2050. En växande befolkning medför en ökad efterfrågan på hygienprodukter och ger därmed tillväxtmöjligheter för SCA. Befolkningen kommer att öka mest i Asien, Latinamerika och Afrika. Närvaro på dessa marknader och marknadsanpassade lösningar är därför av strategisk vikt. SCA prioriterar tillväxt på utvalda tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland.

En åldrande befolkning ökar trycket på äldrevården och allt fler äldre kommer att behöva vårdas i hemmet. Samtidigt är människor friskare och piggare och fortsätter att leva ett aktivt liv längre upp i åldrarna. Fler äldre ökar efterfrågan på inkontinensprodukter, både på mogna marknader och på tillväxtmarknader, då förekomsten av inkontinens bland personer över 65 år beräknas vara mellan 15 och 20 procent.

Högre levnadsstandard

Samtidigt som befolkningen växer minskar fattigdomen i världen. Allt fler tjänar mer än 2 dollar per dag (Världsbankens definition av fattigdom) eller tar klivet upp i medelklassen. När de mest grundläggande behoven som mat och husrum är tillgodosedda är hygienen det som prioriteras högst. Detta skapar goda tillväxtmöjligheter för SCA. På tillväxtmarknaderna säljer SCA hygienprodukter och lösningar anpassade till konsumenter med begränsade resurser.

Globala insikter om hälsa och hygien

Begränsad eller ingen tillgång till hygien och sanitet är en av de största globala utmaningarna att lösa. Insikten om att en god hygien förbättrar hälsa och välbefinnande ökar i världen. SCA utvecklar kontinuerligt nya hygienlösningar och utbildar bland annat unga kvinnor om menstruation och pubertet samt barn om vikten av god handhygien. Inkontinensprodukter ger äldre möjlighet att leva ett mer aktivt och värdigt liv.

Växande ekonomier och en värld i förändring

Globalisering, urbanisering, politiska beslut, världsekonomin, lagstiftning och kulturella strömningar påverkar SCA. Genom att försöka förutse de strukturella omvärldsförändringarna arbetar SCA för att dra nytta av de fördelar samt hantera de utmaningar förändringarna innebär. De ekonomiska styrkeförhållandena förändras och tillväxtmarknader som Kina och Brasilien blir mer betydelsefulla.

Förändrade kund- och konsumentbeteenden

Trender, teknikutveckling och rådande värderingar förändrar kunder och konsumenters beteende. Att kunna förutse och överträffa kunders och konsumenters förväntningar blir därför viktigare.

 • Hållbar konsumtion: Begränsade resurser, politiska prioriteringar samt medvetna kunder och konsumenter ökar efterfrågan på hållbara produkter och tjänster.
 • Digitalisering: Många inköp görs via e-handel vilket ändrar spelreglerna för bland annat produktutveckling, marknadsföring och distribution. Kunder och konsumenter efterfrågar i allt högre grad digitala lösningar.
 • Företaget bakom varumärket: Kunder och konsumenter uppmärksammar avsändaren till produkter och tjänster i högre grad och ställer krav på att företag arbetar på ett ansvarsfullt sätt.
 • Innovation: För att möta de ändrade beteendena krävs innovation av produkter, tjänster och affärsmodeller.

Knappa resurser

Den växande världsekonomin och en globalt växande befolkning gör att allt fler ska dela på jordens resurser.

 • Energi: IEA (Internationella energirådet) förutspår att det globala energibehovet kommer att öka med en tredjedel fram till år 2040, vilket troligen innebär ökade kostnader och i vissa fall energibrist. Som en stor energianvändare är det en viktig fråga för SCA och koncernen arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar. Ny teknik är inte bara mer resurseffektiv utan medför även oftast minskade utsläpp.
 • Vatten: FN förutspår att två tredjedelar av världens befolkning kan komma att bo i områden med färskvattenbrist år 2025. Tillgång till vatten är kritiskt för mänskligheten, industrin och jordbruket. SCAs produktion är beroende av tillgång till vatten och koncernen arbetar mot ambitiösa mål för effektiv vattenanvändning.
 • Skogsskötsel: Olaglig skogsavverkning och avverkning av skogar med högt bevarandevärde bidrar till avskogningen i världen och hotar den biologiska mångfalden. SCA har som ett koncernmål att kontrollera ursprunget på all vedråvara. Skogen utgör en betydelsefull del i SCAs värdekedja och säkrar tillgången till skogsråvara.
 • Humankapital: Tillväxtländernas ekonomiska framsteg och alltmer kunskapsintensivt företagande ökar behovet av kvalificerad arbetskraft och ledarskap. SCA investerar i utveckling och utbildning av sina medarbetare och arbetar strategiskt för att säkra framtida behov av medarbetare och kompetens.

Klimatförändringar

Klimatförändringar är ett av de mest allvarliga miljö- och samhällsproblem världen står inför. Myndigheter sätter mål för att minska koldioxidutsläppen och den privata sektorn förväntas bidra. SCA arbetar aktivt för att motverka klimatförändringar genom investeringar i ny teknik, effektivitetsförbättringar och satsningar på biobränslen och vindkraft. SCAs skogar har en nettotillväxt som medför att de nettoabsorberar mer koldioxid än utsläppen från hela bolagets användning av fossila bränslen i den egna produktionen.

Intressenter påverkar SCAs vägval

SCAs prioriteringar utgår från vad som är viktigt för intressenterna

VÄSENTLIGHETSANALYSEN visar vilka frågor som är viktiga för SCA och bolagets intressenter. Den ligger till grund för SCAs strategi och hållbarhetsarbete. Analysen grundar sig på en undersökning bland 1 100 externa och interna intressenter. SCA har genomfört väsentlighetsanalyser 2008, 2010, 2012, 2013 och 2015. Resultatet av väsentlighetsanalysen 2015 visar att intressenterna anser att följande områden är viktigast:

 1. Innovation
 2. Kund- och konsumentnöjdhet
 3. Affärsetik
 4. Transparens
 5. Hälsa och säkerhet


Innovation ansågs av intressenterna vara det viktigaste området. Genom att finnas nära kunder och konsumenter, förstå behoven och omvandla insikterna till produkter och tjänster bidrar SCA positivt i människors vardag, vilket i sin tur stärker bolagets marknadspositioner och varumärken.


Kund och konsumentnöjdhet var det område som rankades näst högst av intressenterna. Kundförståelse och konsumentinsikt avgör vilka innovationer SCA utvecklar och hur den färdiga produkten eller tjänsten levereras till marknaden. Konsumentdialogen sker bland annat med hjälp av fokusgrupper eller genom djupintervjuer. Mycket kunskap fås från SCAs säljare och SCA gör regelbundna kundnöjdhetsundersökningar.

Affärsetik gavs stor vikt av intressenterna. Fri och rättvis konkurrens är en viktig grundpelare i varje samhälle och för varje hållbar affärsverksamhet. SCA har nolltolerans mot all form av korruption och oetiska affärsmetoder och förväntar sig att bolagets leverantörer ska följa samma regler i enlighet med SCAs globala leverantörsstandard. Under 2016 implementerade SCA ett initiativ inom etik och integritet i syfte att sätta än mer fokus på dessa frågor i det dagliga arbetet, samt öka medvetenheten om risker samt vikten av ett ansvarsfullt ledarskap. En kultur som präglas av integritet börjar med två viktiga insikter: att omgivningen har stor inverkan på individers agerande samt att det är nödvändigt att hantera etiska gråzoner. Utbildningsinsatsen inleddes i koncernledningen och togs vidare till bolagets 150 högsta chefer. I början av 2017 kommer omkring 1 000 medarbetare att ha tagit del av programmet. Därefter kommer det att införlivas i SCAs ledarutveckling.


Andra viktiga områden var mänskliga rättigheter, resurseffektivitet, skogstillgångar, bolagsstyrning och produktsäkerhet. Sammanlagt deltog cirka 1 100 kunder, konsumenter, leverantörer, investerare, analytiker, medierepresentanter, intresseorganisationer och SCA-medarbetare. Intressentgruppernas svar har viktats för att ge en mer rättvisande bild av resultatet.