Så här styrs SCA

Årsstämma

SCAs högsta beslutande organ är årsstämman, där samtliga aktieägare har rätt att delta, att få ärende behandlat samt att rösta för samtliga sina aktier. Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse. Årsstämman väljer också bolagets revisor. SCA har enligt sin bolagsordning två noterade aktieslag: A- och B-aktier. Varje A-aktie representerar en röst och varje B-aktie en tiondels röst.

Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt i vissa fall föreslå procedurfrågor inför nästa valberedning.

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter.

Styrelsen ska bestå av årsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Därutöver ingår i styrelsen tre ledamöter med tre suppleanter utsedda av de anställda.

SCAs bolagsordning innehåller inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Styrelsens ordförande

Ordföranden leder styrelsens arbete och ansvarar för att detta är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med vd och se till att övriga styrelseledamöter får information och underlag som säkerställer hög kvalitet i diskussion och beslut i styrelsen. Ordföranden leder utvärderingen av styrelsens och vd:s arbete. Ordföranden företräder också bolaget i ägarfrågor.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen, effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Utskottet håller sig informerat om revisionen, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet samt lämnar rekommendation till valberedningen som underlag för dess förslag till bolagsstämmans val av revisor och information till styrelsen om resultatet av revisionen med mera för att uppfylla samtliga krav i EU:s revisionsförordning. Revisionsutskottet beslutar om riktlinjer för upphandling av andra tjänster än revisorstjänster från bolagets revisor. Slutligen utvärderar Revisionsutskottet revisorsinsatsen och informerar valberedningen om resultatet av utvärderingen.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för vd samt har beslutanderätt i dessa frågor för bolagets ledande befattningshavare. Utskottet följer och utvärderar program för rörliga ersättningar, tillämpningen av bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt den gällande ersättningsstrukturen och ersättningsnivåerna i koncernen.

Internrevision

Inom SCA är det medarbetarnas ansvar att se till att den interna styrningen och kontrollen är god inom den verksamhet eller process man är ansvarig för. Internrevision är en separat funktion med uppdrag att utvärdera och förbättra effektiviteten i SCAs interna styrning och kontroll samt riskhantering. Funktionen har 13 medarbetare och rapporterar till revisionsutskottet och styrelsen när det gäller internrevisionsfrågor. Internrevisorerna är geografiskt placerade runt om i världen där SCA har verksamhet. Funktionen utvärderar bland annat SCAs interna processer för försäljning, finansiell rapportering, IT-system, personalrelaterade frågor, olika typer av projekt och efterlevnaden av SCAs policyer inkluderat uppförandekod. Funktionen arbetar även med intern rådgivning i internkontrollfrågor och riskhantering.

Verkställande direktör (vd)

SCAs vd och koncernchef ansvarar för och sköter den löpande förvaltningen av koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sitt stöd har han två vice vd, samt en koncernledning, vars arbete vd leder. Koncernledningen består av vd, CFO, affärsenhetscheferna och cheferna för de tre globala enheterna Global Hygiene Category (GHC), Global Hygiene Supply Tissue (GHS-T) och Global Hygiene Supply Personal Care (GHS-PC) samt cheferna för koncernfunktionerna Human Resources, Hållbarhet, Juridik, Kommunikation och Strategi & Affärsutveckling. I styrelsens arbetsordning och i styrelsens instruktion för vd klargörs bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd. Vd tar i samråd med ordföranden fram dokumentation och underlag för styrelsens arbete.

SCA har följande fem affärsenheter:

 • SCA Incontinence Care, erbjuder inkontinensprodukter i Europa och Nordamerika.
 • SCA Consumer Goods, erbjuder personliga hygienprodukter och mjukpapper i Europa, Mellanöstern och Afrika.
 • SCA Latin America, erbjuder personliga hygienprodukter och mjukpapper i Latinamerika.
 • SCA AfH Professional Hygiene, erbjuder mjukpapper för storförbrukare i Europa och Nordamerika.
 • SCA Forest Products, erbjuder sågade trävaror, massa, kraftliner, tryckpapper, pellets och annat biobränsle samt fjärrvärme och grön el.

Utöver affärsenheterna har SCA tre globala enheter:

 • Global Hygiene Category (GHC) med globalt ansvar inom hygienområdet för kund- och konsumentvarumärken samt innovation.
 • Global Hygiene Supply Tissue (GHS-T) med globalt ansvar för inköp, produktion, logistik och teknologi inom Mjukpapper.
 • Global Hygiene Supply Personal Care (GHS-PC) med globalt ansvar för inköp, produktion, logistik och teknologi inom Personliga hygienprodukter.

SCAs affärsenheter följer principen om tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter. Affärsenheterna har fullt ansvar att utveckla sina respektive verksamheter genom fastställda mål och strategier, en process som också är centralt koordinerad. Affärsenheterna ansvarar för sitt operativa resultat, kapital och kassaflöde. Affärs- och resultatläge följs upp månadsvis med hela koncernledningen. Så kallade Business Review-möten sker varje kvartal där ledningen för varje affärsenhet personligen möter vd och CFO med flera. Dessa möten kompletterar den dagliga uppföljningen av verksamheten. Genom arbetsordningar och instruktioner säkerställs att en rad frågor av väsentlig betydelse underställs koncernchefen och moderbolagets styrelse. SCA delar upp och redovisar sin affär i tre affärsområden – Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter.

Externa revisorer

Bolagets revisor, vald vid årsstämman, granskar SCAs årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och vd:s förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolag samt avger revisionsberättelse.

Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Interna regelverk bland annat

 • Bolagsordning
 • Styrelsens arbetsordning
 • Vd-instruktion
 • Uppförandekod
 • Policydokument (exempelvis finans, kommunikation, risk management, pension, HR och mångfald) och instruktioner

Externa regelverk bland annat

 • Svensk aktiebolagslag
 • IFRS
 • Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
 • Svensk kod för bolagsstyrning

Efterlevnad av regelverk på aktiemarknaden

SCA har under år 2016 inte sanktionerats av Finansinspektionen, börsens disciplinnämnd eller någon annan myndighet eller självreglerande organ för överträdelse av de regler som gäller på aktiemarknaden.

Läs mer om SCAs bolagsstyrning på www.sca.com

 • Bolagsordning
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Information från tidigare års bolagsstämmor från och med år 2005 (kallelser, protokoll, vd:s anföranden och pressmeddelanden)
 • Information från valberedningen från och med år 2006 (sammansättning, förslag och arbete)
 • Information inför årsstämman 2017 (kallelse, valberedningens förslag inklusive revisionsutskottets rekommendation, styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare, information om anmälningsrutiner för deltagande i stämman med mera)
 • Tidigare års bolagsstyrningsrapporter från och med år 2005