M12. Eventualförpliktelser och ställda panter

Eventualförpliktelser

MSEK

2016

2015

Borgensförbindelser för dotterföretag

76 476

13 072

Övriga ansvarsförbindelser

17

17

Summa

76 493

13 089

Moderbolaget har ställt borgen i förhållande till koncernens engelska pensionsplan för den situation att planen upplöses eller något av de i planen ingående företagen blir insolvent.

Ställda panter

MSEK

2016

2015

Företagsinteckningar

20

20

Övrigt

130

134

Summa

150

154