Arbete för långsiktigt värdeskapande

Skapa ökat värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt

SCAs övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och att SCA-aktien ska leverera en högre totalavkastning än konkurrenternas. SCAs strategiska ramverk stöder SCAs övergripande mål. Bolaget har även kvantitativa mål för att styra verksamheten och öka aktieägarvärdet; finansiella mål avseende organisk försäljningstillväxt, avkastning på sysselsatt kapital och kapitalstruktur samt mål för människor och miljö.

Finansiella mål och utdelning

Koncernens övergripande lönsamhetsmål är att avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till 13 procent över en konjunkturcykel. För Personliga hygienprodukter är målet 30 procent, för Mjukpapper är målet 15 procent och inom Skogsindustriprodukter att vara i den övre kvartilen i branschen. 2016 uppgick koncernens justerade avkastning på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, till 12,5 procent.

För Personliga hygienprodukter har SCA ett mål för årlig organisk försäljningstillväxt på 5–7 procent och inom Mjukpapper är målet 3–4 procent. Inom Skogsindustriprodukter är målet att växa i takt med marknaden. För 2016 ökade koncernens organiska försäljning med 2 procent. För Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade den organiska försäljningen med 3 procent respektive 3 procent. Skogsindustriprodukters organiska försäljning minskade med 3 procent.

SCA strävar efter att ge en långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 4,3 procent till 6,00 (5,75) SEK per aktie för verksamhetsåret 2016. Utdelningstillväxten under den senaste femårsperioden uppgår därmed till 7,4 procent. Utdelningen 2016 motsvarar en direktavkastning på 2,3 procent, beräknat på SCAs aktiekurs vid utgången av året.

Investering i framtida tillväxt

SCA är väl positionerat för att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns på såväl mogna som tillväxtmarknader. På de marknader där SCA har verksamhet är den långsiktiga ambitionen att vara ledande och att stärka varumärkespositionerna, bland annat genom ett aktivt innovationsarbete som förbättrar SCAs kund- och konsumenterbjudande och stärker SCAs varumärken. SCA har ambitionen att öka tillväxtmarknadernas andel av nettoomsättning och vinst. Bolaget prioriterar tillväxt på utvalda tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland, där bolaget har starka marknadspositioner. Tillväxtmarknader svarade för 32 procent av SCAs nettoomsättning 2016.

SCA ser en möjlighet att utöver den organiska försäljningstillväxten även växa genom förvärv. Förvärvet av Wausau Paper Corp., en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, slutfördes under 2016 och integrerades på ett framgångsrikt sätt. SCA är efter förvärvet nummer två inom mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden. I december 2016 ingick SCA ett avtal att förvärva BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag. BSN medical har ledande marknadspositioner inom flera attraktiva medicintekniska produktkategorier och skapar en ny tillväxtplattform med framtida branschkonsolideringsmöjligheter. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

Öka lönsamheten

På varje geografisk marknad och inom varje produktkategori som SCA har närvaro är ambitionen att generera en avkastning som överstiger kapitalkostnaden och som förbättrar kassaflödet. Där det inte är fallet fokuserar SCA på att förbättra lönsamheten. Inom produktkategorier och på marknader där SCA gör bedömningen att nödvändiga investeringar inte beräknas vara värdeskapande och där lönsamheten inte kan förbättras inom rimlig tid har SCA tagit beslut om att avveckla verksamheten. Investering i tillväxt ska bara ske där avkastningen på sysselsatt kapital är högre än kapitalkostnaden. Inom inkontinensprodukter i Nordamerika har SCA framgångsrikt prioriterat att nå tillfredställande lönsamhet före försäljningstillväxt. Åtgärder har vidtagits för att minska kostnader, avveckla icke lönsamma produkterbjudanden och satsa på färre men mer lönsamma produkter. I Brasilien invigdes under 2016 en ny produktionsanläggning för inkontinensprodukter, vilket möjliggör en förbättrad lönsamhet för verksamheten. SCA har under året avvecklat barnblöjverksamheten i Mexiko på grund av svag marknadsposition med otillräcklig lönsamhet. De investeringar som krävdes för att förbättra produkterbjudande och marknadsposition bedömdes inte vara värdeskapande. SCA har även beslutat att avveckla hygienverksamheten i Indien som en följd av bedömningen att lönsamhet inte kan uppnås inom rimlig tid.

Inom Skogsindustriprodukter investerar SCA i fördubblad massaproduktion vid Östrands massabruk. Produktionsstarten beräknas till andra kvartalet 2018. Vid utgången av 2016 hade 2,6 miljarder SEK av de planerade cirka 7,8 miljarder SEK investerats. Investeringen förväntas, på sikt, innebära en ökning av omsättningen och konkurrenskraften samt ge en kostnadsposition i världsklass och högre marginal.

Kostnads- och kapitaleffektivitet är av högsta prioritet för att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten och kassaflödet i koncernen. SCA strävar ständigt efter att effektivisera leverantörs- och produktionskedjan och få bättre effekt av skalfördelar för att uppnå en mer effektiv värdekedja. För att förbättra effektiviteten och ytterligare öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper lanserades under 2016 ”Tissue Roadmap”. Detta är en tioårig plan för att optimera leverantörs- och produktionskedjan, öka kostnads- och kapitaleffektivitet och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt samt möjliggöra snabbare produktionsanpassning i samband med innovationer och produktuppgraderingar.

Tillväxt där lönsamheten är hög

SCA prioriterar att investera och växa marknadspositioner där lönsamheten är hög. Investeringar sker exempelvis i form av innovationsarbete, marknadsföringsaktiviteter och uppgraderade eller nya maskiner.

Genom fokus på innovation och att förbättra och expandera kund- och konsumenterbjudanden arbetar SCA för att stärka sina marknadspositioner och varumärken, förbättra pris och produktmix samt öka försäljningen. Under 2016 lanserade SCA 23 innovationer, bland annat inom mjukpapper för storförbrukare och inkontinensprodukter under de två världsledande varumärkena Tork och TENA.

SCA har under 2016 till exempel investerat i tillväxt inom mensskydd i Europa och i Latinamerika för att växa snabbare än marknaden, ta marknadsandelar och driva lönsam tillväxt. Investeringar har gjorts i innovationsarbete för att förbättra och expandera kunderbjudandet samt i marknadsföringsaktiviteter. Satsningarna har resultaterat i stärkta marknadspositioner och ökad organisk försäljning både i Europa och Latinamerika.

Belöningssystem som stöder ett långsiktigt värdeskapande

Den rörliga ersättningen för koncernchefen, vice verkställande direktörer och affärsenhetscheferna och motsvarande stöder koncernens arbete för värdeskapande och mål avseende organisk försäljningstillväxt och avkastning på sysselsatt kapital.

Programmet för den rörliga ersättningen är uppdelat i en kortsiktig och en långsiktig del. Den långsiktiga delen baseras på värdeutvecklingen av bolagets B-aktie mätt som Total Shareholder Return-index jämfört med ett vägt index av konkurrenters och konsumentföretags aktier över en treårsperiod. Den kortsiktiga delen är i huvudsak inriktad på mål för operativt kassaflöde, kostnadskontroll, rörelseresultat och organisk försäljningstillväxt för respektive affärsenhet. Målen ges olika vikt beroende på vilken typ av verksamhet respektive chef är ansvarig för. Som chef över en verksamhet med otillfredsställande lönsamhet är vikten hög för målet avseende exempelvis rörelseresultat men låg avseende organisk försäljningstillväxt. På samma sätt är vikten hög avseende organisk försäljningstillväxt för en chef som är ansvarig för en verksamhet som har god lönsamhet.

Totalavkastning 2014–2016

1) Vägt index av konkurrenternas totalavkastning. Konkurrenterna är valda för att motsvara SCAs verksamhet. Indexet används vid jämförelse med SCA-aktiens utveckling över en treårsperiod för den långsiktiga delen (LTI) i ledande befattningshavares rörliga ersättningar.

Justerad avkastning på sysselsatt kapital1)

1) Exklusive jämförelsestörande poster.

Tillbaka till SCAs strategi