Koncernens resultaträkning RR

 

 

2016

 

2015

 

2014

Koncernen

Not

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Genomsnittskursen 9,46 (9,35; 9,09) har använts.

2)

Inkluderar försäljning av värdepapper, 970 MSEK, 103,7 MEUR.

3)

Inkluderar ej försäljning av värdepapper, 970 MSEK, 103,7 MEUR.

4)

Enligt styrelsens förslag.

Nettoomsättning

B1

117 314

 

12 406

 

115 316

 

12 334

 

104 054

 

11 449

Kostnad för sålda varor

B2

–85 721

 

–9 065

 

–85 476

 

–9 142

 

–77 520

 

–8 529

Jämförelsestörande poster

B2

–529

 

–56

 

–323

 

–35

 

–436

 

–48

Bruttoresultat

 

31 064

 

3 285

 

29 517

 

3 157

 

26 098

 

2 872

Försäljnings- och administrationskostnader m.m.

B2

–17 756

 

–1 877

 

–17 025

 

–1 821

 

–14 798

 

–1 628

Jämförelsestörande poster

B2

–2 181

 

–231

 

–1 744 2)

 

–186 2)

 

–964

 

–106

Intäkter från andelar i intresseföretag och joint venture

 

152

 

16

 

199

 

21

 

113

 

12

Rörelseresultat

 

11 279

 

1 193

 

10 947 2)

 

1 171 2)

 

10 449

 

1 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella intäkter

E7

132

 

14

 

205 3)

 

22 3)

 

217

 

24

Finansiella kostnader

E7

–1 051

 

–111

 

–1 160

 

–124

 

–1 178

 

–130

Resultat före skatt

 

10 360

 

1 096

 

9 992

 

1 069

 

9 488

 

1 044

Skatter

B4

–4 348

 

–460

 

–2 540

 

–272

 

–2 420

 

–266

Periodens resultat

 

6 012

 

636

 

7 452

 

797

 

7 068

 

778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat hänförligt till:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

5 570

 

589

 

7 002

 

749

 

6 599

 

726

Innehav utan bestämmande inflytande

 

442

 

47

 

450

 

48

 

469

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie, SEK – moderbolagets aktieägare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

före utspädningseffekter

 

7,93

 

 

 

9,97

 

 

 

9,40

 

 

efter utspädningseffekter

 

7,93

 

 

 

9,97

 

 

 

9,40

 

 

Utdelning per aktie, SEK

 

6,00 4)

 

 

 

5,75

 

 

 

5,25

 

 

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

6 012

 

636

 

7 002

 

749

 

6 599

 

726

Medelantal aktier före utspädning, miljoner

 

702,3

 

 

 

702,3

 

 

 

702,3

 

 

Medelantal aktier efter utspädning, miljoner

 

702,3

 

 

 

702,3

 

 

 

702,3