Operativt kassaflöde

En god kontroll av det operativa kassaflödet är en viktig del i SCAs strategi för långsiktig konkurrenskraft. Det operativa kassaflödet uppgick till 14 948 (12 921) MSEK. Ökningen förklaras av rörelsekapitalförändringar samt ett högre kassamässigt rörelseöverskott jämfört med föregående år.

Det kassamässiga rörelseöverskottet ökade med 6 procent till 19 343 (18 312) MSEK. Rörelsekapitalet minskade till följd av ökade leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet som andel av nettoomsättningen uppgick till 6 (7) procent. Löpande investeringar, ökade under året med 1 019 MSEK och uppgick till 5 181 (4 162) MSEK, motsvarande 4 (4) procent av nettoomsättningen. Det operativa kassaflödet ökade och uppgick till 14 948 (12 921) MSEK.

Finansiella poster minskade med 36 MSEK och uppgick till –919 (–955) MSEK. Minskningen förklaras av lägre räntor och positiva valutaomvärderingseffekter. Skattebetalningarna uppgick till 3 799 (2 208) MSEK. Rörelsens kassaflöde uppgick till 10 382 (9 890) MSEK.

Strategiska investeringar i anläggningar för att stärka den organiska tillväxten uppgick till 4 264 (3 125) MSEK. Årets utlägg för strategiska investeringar avser främst investeringen i ökad kapacitet vid Östrands massafabrik i Sverige och investeringen i en ny produktionsanläggning för inkontinensprodukter i Brasilien.

Nettolåneskulden har under året ökat med 5 883 MSEK och uppgick vid årets slut till 35 361 MSEK. Nettokassaflödet ökade nettolåneskulden 3 784 MSEK. Marknadsvärdering av pensionstillgångar samt uppdateringar av de antaganden och bedömningar som påverkar värderingen av pensionsskulden, netto tillsammans med marknadsvärdering av finansiella instrument, ökade nettolåneskulden med 1 526 MSEK. Marknadsvärderingseffekten är till största del hänförbar till antaganden om lägre diskonteringsräntor som ökar pensionsskulden. Valutakursförändringar ökade nettolåneskulden med 573 MSEK.

Skuldsättningsgraden uppgick till 0,44 (0,39). Exklusive pensionsskulden uppgick skuldsättningsgraden till 0,39 (0,36). Skuldbetalningsförmågan uppgick till 40 (47) procent.

Operativ kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK

2016

2015

2014

Kassamässigt rörelseöverskott

19 343

18 312

16 250

Förändring av rörelsekapital

1 970

–399

–446

Löpande investeringar, netto

–5 181

–4 162

–3 737

Strukturkostnader m.m.

–1 184

–830

–883

Operativt kassaflöde

14 948

12 921

11 184

Finansiella poster

–919

–955

–961

Skattebetalning m.m.

–3 647

–2 076

–2 074

Rörelsens kassaflöde

10 382

9 890

8 149

Företagsförvärv

–6 598

–93

–508

Strategiska investeringar i anläggningar

–4 264

–3 125

–1 816

Avyttringar

489

329

206

Kassaflöde före utdelning

9

7 001

6 031

Koncernens kassaflöde

Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Investeringar i anläggningar

Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Operativt kassaflöde, andel av koncernen

Operativt kassaflöde per affärsområde