Beskrivning av kostnader

SCA-koncernen

Personliga hygienprodukter

Mjukpapper

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) I Försäljnings- och administrationskostnader ingår kostnader för marknadsföring med 5 procentenheter.
3) De två största posterna i Övriga kostnader för sålda varor utgörs av personal och avskrivningar med 12 respektive 5 procentenheter.
4) I Övrigt under råvaror och förnödenheter ingår bland annat kostnader för kemikalier och förpackningsmaterial samt plastmaterial.

Skogsindustriprodukter