SCAs strategi

SCAs vision bryts ner i fyra mätbara mål och strategier med tydliga kopplingar till intressentgrupper som aktieägare, kunder och konsumenter, samhälle och medarbetare:

Vision

Att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa

SCAs vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Medvetenheten kring hur hälsa, hygien och välbefinnande hör ihop ökar i världen, samtidigt som begränsad eller ingen tillgång till hygien och sanitet är en av de största globala utmaningarna att lösa. SCA vill vara den självklara experten inom hygienrelaterade frågor. Inom SCA finns kunskapen, erfarenheten, produkterna och lösningarna samt engagemanget att bidra till att förbättra hygienstandarden i världen. Genom att utbilda, informera och sprida kunskap om vikten av en god hygien och bryta de tabun som finns kring inkontinens och menstruation vill SCA initiera en global dialog om kopplingen mellan hygien och hälsa. Cirka 500 miljoner människor använder SCAs hygienprodukter varje dag. Genom att finnas nära kunder och konsumenter, förstå behoven och omvandla insikterna till ledande lösningar bidrar SCA positivt i människors vardag.

Affärsidé

Att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande
hygien- och skogsindustriprodukter och tjänster

Koncernens affärsidé är att hållbart utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja värdeskapande hygien- och skogsindustriprodukter och tjänster.

Mål

SCAs övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och att SCA-aktien ska leverera en högre totalavkastning än konkurrenternas. För att öka värdeskapande och aktiens totalavkastning fokuserar SCA på lönsam tillväxt. SCA investerar i framtida tillväxt och arbetar för att öka lönsamheten samt växa där lönsamheten är hög. På varje geografisk marknad och inom varje produktkategori som SCA har närvaro är ambitionen att generera en avkastning som överstiger kapitalkostnaden och som förbättrar kassaflödet.

Läs mer.

Det som gör SCA framgångsrikt är förståelsen, kunskapen och insikten om kunders och konsumenters behov och förmågan att omvandla detta till innovativa erbjudanden som ökar livskvalitet och underlättar människors vardag. SCA strävar efter att erbjuda mest värde för kunder och konsumenter med prisvärda hygienlösningar för alla och anpassar sina erbjudanden till lokala och regionala marknadsförhållanden för att öka hygienstandarden världen över. SCA vill nå fler människor genom att driva en global dialog om hygien, hälsa och välbefinnande.

Läs mer.

Den cirkulära ekonomin är en affärsmodell som innebär att minimera resursåtgång och avfall samt skapa kretslopp för återanvändning, återvinning eller kompostering. Arbetet mot att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle innebär ett behov av nya affärslösningar och innovationer samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter. För SCA innebär det att fortsätta arbetet med en affärsmodell och innovationsprocess som tar hänsyn till hela livscykeln. SCA har en hög ambitionsnivå vad gäller resursanvändning och har som mål att återvinna och använda 100 procent av sitt produktionsavfall per 2030.

Läs mer.

SCAs framgång avgörs av motiverade, engagerade och resultatorienterade medarbetare. Som en global arbetsgivare strävar SCA efter att erbjuda nya möjligheter för medarbetare att utvecklas och förverkliga sin fulla potential. Bolaget värdesätter de erfarenheter medarbetare kan få från arbete inom olika geografier, roller, funktioner eller affärsområden. SCA utvecklar engagerade, ansvarsfulla och inkluderande ledare. Bolaget tror på att olikheter bidrar till framgång och strävar efter mångfald avseende såväl nationalitet och kön, som kompetens och personlighet.

Läs mer.

Strategier

På de marknader och inom de produktkategorier som SCA väljer att ha verksamhet strävar bolaget efter att ha en position som nummer 1 eller nummer 2. SCA jämför sig mot de bästa konkurrenterna inom varje produktkategori på respektive geografisk marknad och strävar efter att prestera bättre eller i nivå med den bästa konkurrenten. SCA har en klar prioritering vilka geografiska marknader bolaget ska vara närvarande på, samt vilka produktkategorier som ska erbjudas på dessa marknader.

Läs mer.

SCA finns till för sina kunder och konsumenter. Viktiga konkurrensfördelar för SCA är bolagets förståelse, kunskap och insikt i kunders och konsumenters behov och köpbeteenden, globala expertis, starka kundrelationer och kunskap om lokala och regionala marknadsförhållanden. För att förstå behoven och förväntningarna för bolaget en kontinuerlig dialog med kunder och konsumenter. Utifrån olika typer av kundmätningar och undersökningar skapas kundförståelse och konsumentinsikt som avgör vilka innovationer SCA utvecklar och hur affärsstrategin formuleras och genomförs.

Läs mer.

Framgångsrika innovationer och starka varumärken går hand i hand. Innovativa produkter och lösningar underlättar vardagen för människor och stärker SCAs varumärken och marknadspositioner. Starka varumärken innebär att bolaget kan öka innovationernas genomslagskraft. SCAs innovationsstrategi innefattar att öka innovationstakten, dra nytta av globala stordriftsfördelar och säkerställa att alla produktsegment har en konkurrenskraftig och balanserad innovationsportfölj.

Läs mer.

SCA arbetar för att förbättra effektiviteten i hela värdekedjan. Centralt i detta arbete är att etablera rätt strukturer och att effektivisera alla delar i verksamheten. Genom att samtliga områden inom SCA samverkar på ett integrerat och effektivt sätt ska en varaktigt positiv resultateffekt uppnås. Genom att effektivisera och maximera produktionen, minimera avfallet och kontinuerligt finna sätt för att reducera material- och logistikkostnader, stärker bolaget konkurrenskraften, sänker kostnader och förbättrar resultatet samt minskar miljöpåverkan. SCA arbetar för att dra nytta av globala skalfördelar och kunskaper för att effektivisera i alla delar av verksamheten och etablera en produktions- och leverantörskedja i världsklass.

Läs mer.