Rörelsen 2016


Nettoomsättning

16 587 MSEK

Justerat rörelseresultat1)

2 211 MSEK

Justerad rörelsemarginal1)

13,3 %


Nettoomsättningen minskade med 4 procent och uppgick till 16 587 (17 279) MSEK. Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, minskade med 3 procent varav pris/mix var –3 procent och volym var 0 procent. Stängningen av en tryckpappersmaskin under fjärde kvartalet 2015 minskade nettoomsättningen med 3 procent. Valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 1 procent.

Sågade trävaror uppvisade lägre priser (inklusive valutaeffekter) och högre volymer. Massa och kraftliner uppvisade lägre priser (inklusive valutaeffekter) och lägre volymer. Tryckpapper uppvisade högre priser (inklusive valutaeffekter) och lägre volymer.

Justerat rörelseresultat1) minskade med 15 procent och uppgick till 2 211 (2 605) MSEK. Lägre priser (inklusive valutaeffekter) och högre energikostnader minskade resultatet. Lägre distributions- och råvarukostnader påverkade resultatet positivt.

Justerad avkastning på sysselsatt kapital1) uppgick till 5,7 (6,9) procent.

Kassamässigt rörelseöverskott uppgick till 2 639 (3 319) MSEK. Det operativa kassaflödet uppgick till 1 884 (2 501) MSEK.

Investeringar i anläggningar uppgick till 3 190 (1 815) MSEK.

Mål

  • Växa i takt med marknaden
  • Avkastning på sysselsatt kapital ska vara i den övre kvartilen i branschen över en konjunkturcykel

Utfall 2016

Organisk försäljning

–3%

Justerad avkastning på sysselsatt kapital1)

5,7%

1) Exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning per produktsegment

Nettoomsättning per region

Nyckeltal

MSEK

2016

2015

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning

16 587

17 279

varav internt

511

482

Kassamässigt rörelseöverskott

2 639

3 319

Förändring rörelsekapital

119

95

Löpande nettoinvesteringar

–959

–869

Övrigt operativt kassaflöde

85

–44

Operativt kassaflöde

1 884

2 501

Justerat rörelseresultat 1)

2 211

2 605

Justerad rörelsemarginal, % 1)

13,3

15,1

Sysselsatt kapital

40 109

37 216

Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 1)

5,7

6,9

Strategiska investeringar

 

 

anläggningar

–2 231

–946

företagsförvärv/avyttringar

112

279

Medeltal anställda

4 275

4 153

Antal anställda per 31 december

4 165

4 276

Nettoomsättning och justerad rörelsemarginal1)
 

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Justerat rörelseresultat och justerad avkastning på sysselsatt kapital1)

1) Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.