Effektivitet – en förutsättning för framgång

Förbättra effektiviteten

SCA arbetar för att förbättra effektiviteten i hela värdekedjan. Centralt i detta arbete är att etablera rätt strukturer och att effektivisera alla delar i verksamheten. Genom att samtliga områden inom SCA samverkar på ett integrerat och effektivt sätt ska en varaktigt positiv resultateffekt uppnås. Genom att effektivisera och maximera produktionen, minimera avfallet och kontinuerligt finna sätt för att reducera material- och logistikkostnader, stärker bolaget konkurrenskraften, sänker kostnader och förbättrar resultatet samt minskar miljöpåverkan.

SCA arbetar för att dra nytta av globala skalfördelar och kunskaper för att effektivisera i alla delar av verksamheten och etablera en produktions- och leverantörskedja i världsklass. Inom SCA ansvarar två globala funktioner för inköp, produktion, logistik och teknologi: Global Hygiene Supply Personal Care och Global Hygiene Supply Tissue.

Säkerhet i allt vi gör

SCA har en nollvision för arbetsplatsolyckor. Det är med sorg SCA beklagar att en tragisk dödsolycka inträffade under 2016. SCA arbetar aktivt med åtgärder för att säkerställa att liknade olyckor inte upprepas.

Under 2016 genomförde SCA sin andra globala säkerhetsvecka för att öka medvetenheten och förbättra kunskapen om säkra arbetsmetoder för hela verksamheten. På SCAs arbetsplatser genomfördes aktiviteter på temat ”Vänner på arbetet – tillsammans är vi säkrare” för att påminna om att ”vi är säkrare när vi tar hand om varandra och ser efter varandra varje dag”.

Under 2016 minskade olycksfrekvensen med 27 procent och 2014–2016 minskade den med 31 procent. Målet är att reducera olycksfrekvensen med 50 procent mellan 2014 och 2020.

Målet är att halvera olycksfrekvensen 2014–2020

Leverantörs- och produktionskedja i världsklass

Många olika delar kännetecknar en leverantörs- och produktionskedja i världsklass: säkerhet, kostnadseffektivitet, resurseffektivitet, kvalitet, flexibilitet, utmärkt servicenivå och kapitaleffektivitet. Det är avgörande för verksamheten att ha en effektiv leverantörs- och produktionskedja med kostnadskonkurrenskraftiga produktspecifikationer och effektiv inköpsprocess, samt en produktion och logistik som optimerar lönsamhet och avkastning på sysselsatt kapital i alla delar av bolaget. Ett exempel på detta är inom produktionen av mensskydd i Europa, där nyttjandegraden av maskiner förbättrats markant genom att öka maskiners hastighet och effektivitet. Detta har möjliggjort för SCA att hantera försäljningstillväxten inom mensskydd med existerande produktionslinjer och att senarelägga investeringar.

Tissue Roadmap

För att förbättra effektiviteten och ytterligare öka värdeskapandet inom Mjukpapper lanserades under 2016 ”Tissue Roadmap”. Detta är en tioårig plan för att optimera leverantörs- och produktionskedjan, öka kostnads- och kapitaleffektivitet och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt samt att möjliggöra snabbare produktionsanpassning i samband med innovationer och produktuppgraderingar. Den balanserar strukturella och organiska effektiviseringsmöjligheter i leverantörs- och produktionskedjan med kapacitetsexpansion på utvalda marknader. I Europa har åtgärder genomförts under 2016 för att ytterligare förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften. En produktionsanläggning för mjukpapper i Sant Joan de Mediona, Spanien, har avvecklats och omstruktureringsåtgärder har genomförts vid produktionsanläggningarna Hondouville och Saint-Etienne-du-Rouvray i Frankrike.

Smartare användning av material

Kostnad för sålda varor är en stor del av nettoomsättningen. SCA driver effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar inom alla områden för att reducera kostnaden för sålda varor som procent av nettoomsättningen. Råmaterial är den största delen av kostnad för sålda varor. Betydande besparingar har kunnat göras genom smartare användning av material, reducering av produktionsavfall, materialoptimering och användande av nya material med lägre kostnad. Dessa åtgärder har också resulterat i reducerad klimatpåverkan genom ökad resurseffektivitet.

Globalt energibesparingsprogram reducerar klimatpåverkan

Energi är ett prioriterat område för kontinuerlig förbättring för SCA. 2003 infördes ESAVE (Energy Savings and Efficiency), som är ett strukturerat energibesparingsprogram för att minska produktionsenheternas energiförbrukning. ESAVE har bidragit till ökad effektivitet, energi- och kostnadsbesparingar samt reducerad klimatpåverkan. Under 2016 implementerades 101 ESAVE-projekt som resulterade i 0,9 procent reducering av använd energi per ton producerade produkter.

Snabbare innovationslanseringar

Att etablera effektivare produktion och processer möjliggör snabbare innovationslanseringar och kundanpassningar. Detta ger i sin tur förbättrad kundservice och kundnöjdhet. För SCA handlar det om att utveckla rätt teknik i nära samarbete med leverantörer, att bygga om maskiner och att lansera innovationer i tid. Att både möjliggöra snabbare innovationslanseringar och samtidigt förbättra utförandet är en nyckel till framgång. Ökat samarbete genom hela värdekedjan bidrar till värdeskapande både inom såväl produktion som försäljning.


Framgångsrikt effektiviseringsarbete i SCAs skogsindustriverksamhet

SCAs skogsindustriverksamhet verkar på en internationell marknad. Såväl kunder som konkurrenter finns över hela världen. Konkurrenskraften påverkas av faktorer som produktkvalitet, hållbarhet och servicenivå, men också av externa faktorer som råvarutillgång och råvarukostnad, nivån på löner och andra lokala kostnader, avstånd till kund och inte minst valuta.

När konkurrenskraft och lönsamhet påverkas starkt av externa faktorer, blir det desto viktigare att arbeta med de konkurrensfaktorer som ett företag faktiskt kan påverka. En sådan faktor, den kanske viktigaste, är produktionseffektivitet.

Skogsindustriverksamheten har en lång tradition av att arbeta med att utveckla och förbättra produktionseffektiviteten. Även om effektiviseringsarbetet är ständigt pågående och aldrig färdigt, kan man ta betydande steg framåt genom att fokusera på olika komponenter i detta arbete.

Sedan millennieskiftet har skogsindustriverksamheten drivit fyra fokuserade övergripande resultatförbättringsprogram. Några av dessa har fokuserat på att minska kostnader, direkta eller indirekta. Andra har haft ett bredare anslag och även fokuserat på ökade intäkter. Gemensamt för dessa program har varit att de haft tydliga mål nedbrutna på de olika produktionsenheterna. Programmen har sökt mobilisera många av de anställda både i idéarbetet och genomförandet och uppföljning har skett omsorgsfullt.

Detta framgångsrika arbetssätt fortsätter nu i det systematiska och långsiktiga arbetet med att förbättra lönsamheten.

Tillbaka till SCAs strategi