B1. Rapportering för segment

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I SCA har denna funktion identifierats som bolagets vd och koncernchef som ansvarar för och sköter den löpande förvaltningen av koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sitt stöd har han en vice vd och koncernledningen, se avsnittet Ansvar och styrning, Bolagsstyrning. SCAs tre affärsområden Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter utgör rörelsesegment.

Tabellerna nedan visar delar av koncernens balans- och resultaträkning uppdelad på rörelsesegmenten Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter.

MSEK

Personliga hygienprodukter

Mjukpapper

Skogsindustri­produkter

Övrig verksamhet

Elimineringar

Summa Koncernen

Räkenskapsåret 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÄKTER

 

 

 

 

 

 

TB1:2 Extern försäljning

33 651

67 561

16 076

26

117 314

Intern försäljning

511

–511

RR Summa intäkter

33 651

67 561

16 587

26

–511

117 314

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT

 

 

 

 

 

 

Resultat per rörelsesegment

4 255

8 155

2 211

–632

13 989

TB1:1 Jämförelsestörande poster

–1 011

–1 815

122

–6

–2 710

RR Rörelseresultat

3 244

6 340

2 333

–638

11 279

RR Finansiella intäkter

 

 

 

 

 

132

RR Finansiella kostnader

 

 

 

 

 

–1 051

RR Periodens skattekostnad

 

 

 

 

 

–4 348

RR Periodens resultat

 

 

 

 

 

6 012

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

22 483

84 778

51 811

3 333

–4 738

157 667

BR Kapitalandelar

346

795

27

–45

1 123

Ej allokerade finansiella tillgångar

 

 

 

6 958

 

6 958

BR Summa tillgångar

22 829

85 573

51 838

10 246

–4 738

165 748

Investeringar/förvärv

–2 207

–10 409

–3 321

–313

–16 250

Avskrivningar

–1 105

–3 951

–1 114

–88

–6 258

Kostnader, utöver avskrivningar, som inte motsvaras av utbetalningar

8

49

–692

–38

–673

MSEK

Personliga hygienprodukter

Mjukpapper

Skogsindustri­produkter

Övrig verksamhet

Elimineringar

Summa Koncernen

Räkenskapsåret 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÄKTER

 

 

 

 

 

 

TB1:2 Extern försäljning

34 344

64 184

16 797

–9

115 316

Intern försäljning

482

–482

RR Summa intäkter

34 344

64 184

17 279

–9

–482

115 316

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT

 

 

 

 

 

 

Resultat per rörelsesegment

3 990

7 217

2 605

–798

13 014

TB1:1 Jämförelsestörande poster

–614

–618

–1 280

445

–2 067

RR Rörelseresultat

3 376

6 599

1 325

–353

10 947

RR Finansiella intäkter

 

 

 

 

 

205

RR Finansiella kostnader

 

 

 

 

 

–1 160

RR Periodens skattekostnad

 

 

 

 

 

–2 540

RR Periodens resultat

 

 

 

 

 

7 452

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

20 871

75 825

48 719

3 664

–5 006

144 073

BR Kapitalandelar

301

727

34

16

1 078

Ej allokerade finansiella tillgångar

 

 

 

7 221

 

7 221

BR Summa tillgångar

21 172

76 552

48 753

10 901

–5 006

152 372

Investeringar/förvärv

–1 810

–3 695

–1 913

–247

–7 665

Avskrivningar

–1 124

–3 552

–1 194

–91

–5 961

Kostnader, utöver avskrivningar, som inte motsvaras av utbetalningar

6

24

–479

–15

–464

MSEK

Personliga hygienprodukter

Mjukpapper

Skogsindustri­produkter

Övrig verksamhet

Elimineringar

Summa Koncernen

Räkenskapsåret 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÄKTER

 

 

 

 

 

 

TB1:2 Extern försäljning

31 066

56 994

16 066

–72

104 054

Intern försäljning

424

27

–451

RR Summa intäkter

31 066

56 994

16 490

–45

–451

104 054

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT

 

 

 

 

 

 

Resultat per rörelsesegment

3 526

6 652

2 505

–834

11 849

TB1:1 Jämförelsestörande poster

–252

–599

–392

–157

–1 400

RR Rörelseresultat

3 274

6 053

2 113

–991

10 449

RR Finansiella intäkter

 

 

 

 

 

217

RR Finansiella kostnader

 

 

 

 

 

–1 178

RR Periodens skattekostnad

 

 

 

 

 

–2 420

RR Periodens resultat

 

 

 

 

 

7 068

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

21 363

76 768

49 048

2 870

–4 617

145 432

BR Kapitalandelar

33

90

39

926

1 088

Ej allokerade finansiella tillgångar

 

 

 

8 216

 

8 216

BR Summa tillgångar

21 396

76 858

49 087

12 012

–4 617

154 736

Investeringar/förvärv

–1 574

–2 827

–1 704

–135

–6 240

Avskrivningar

–1 039

–3 157

–1 206

–76

–5 478

Kostnader, utöver avskrivningar, som inte motsvaras av utbetalningar

2

–6

–953

–6

–963

TB1:1 Jämförelsestörande poster fördelade på rörelsegrenarna

MSEK

Personliga hygienprodukter

Mjukpapper

Skogsindustriprodukter

Övrigt

Total

 

 

 

 

 

 

Räkenskapsåret 2016

 

 

 

 

 

Omstruktureringskostnader

–356

–458

7

11

–796

Kostnader

–438

–938

–114

–1 490

Nedskrivning m.m.

–217

–419

115

97

–424

Summa

–1 011

–1 815

122

–6

–2 710

 

 

 

 

 

 

Räkenskapsåret 2015

 

 

 

 

 

Omstruktureringskostnader

–72

–289

–52

–319

–732

Kostnader

–1

–70

0

–71

–142

Nedskrivning m.m.

–541

–259

–1 228

–135

–2 163

Resultat vid försäljning av värdepapper

 

 

 

970

970

Summa

–614

–618

–1 280

445

–2 067

 

 

 

 

 

 

Räkenskapsåret 2014

 

 

 

 

 

Omstruktureringskostnader

–144

–257

12

–4

–393

Kostnader

–50

–311

–151

–512

Nedskrivning m.m.

–58

–31

–404

–2

–495

Summa

–252

–599

–392

–157

–1 400

Rörelsesegment: SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Dessa produktgrupper utgör den primära indelningsgrunden. Personliga hygienprodukter består av tre produktsegment och erbjuder inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd. Mjukpapper består av mjukpapper för konsumenter och mjukpapper för storförbrukare som till exempel sjukhus, stora arbetsplatser, restauranger och hotell. Mjukpapper till konsumenter består av toalett- och hushållspapper, ansiktsservetter, näsdukar och servetter. Inom mjukpapper för storförbrukare utvecklar och säljer SCA kompletta hygienlösningar med behållare, mjukpapper, tvål, service och underhåll. Skogsindustriprodukter säljer papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA har en välintegrerad värdekedja i Sverige mellan skogsinnehavet och Skogsindustriprodukters produktionsanläggningar. Massaproduktionen bidrar till koncernens råvaruintegration då koncernens massa delvis levereras internt. Koncernens massa produceras delvis av virke från koncernens egna skogar, vilka även till stor del försörjer sågverken. Övrig verksamhet består av koncerngemensamma funktioner och ej allokerad skatt.

Tillgångar och skulder: Tillgångar som ingår i respektive rörelsesegment omfattar alla rörelsetillgångar som används i rörelsesegmenten, huvudsakligen kundfordringar, lager och anläggningstillgångar efter avdrag för rörelseskulder och avsättningar. Merparten av tillgångarna är direkt hänförliga till respektive rörelsesegment. Tillgångar som är gemensamma för två eller flera rörelsesegment har fördelats på rörelsesegmenten.

Internleveranser: Intäkter, kostnader samt resultat för de olika rörelsesegmenten har påverkats av internleveranser. Internpriserna är marknadsbaserade. Internleveranserna elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen.

Kunder: SCA har inga kunder för vilka intäkterna överstiger 10 procent av företagets nettoomsättning. SCAs tio största kunder står för 23 (23; 21) procent av företagets omsättning.

 

Nettoomsättning – såld till 1)

 

2016

 

2015

 

2014

TB1:2 Koncernen per land

MSEK

%

 

MSEK

%

 

MSEK

%

1)

Nettoomsättning har redovisats utifrån två olika perspektiv, den första kolumnen Nettoomsättning – såld till utgår från försäljning till de länder där SCA har sina kunder. SCAs så kallade ”footprint”, medan den andra kolumnen Nettomsättning – säljs från utgår från ett IFRS 8 perspektiv dvs intäkter från externa kunder där företaget har sitt säte och i samtliga övriga länder från vilket företaget får intäkter.

Sverige

5 834

5

 

5 764

5

 

5 524

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU exkl Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland

12 110

10

 

12 007

11

 

11 442

11

Storbritannien

10 832

9

 

11 728

10

 

9 881

9

Frankrike

10 125

9

 

10 205

10

 

9 804

9

Spanien

5 844

5

 

5 864

5

 

5 556

5

Nederländerna

3 534

3

 

3 483

3

 

3 293

3

Italien

3 281

3

 

3 332

3

 

3 098

3

Belgien

1 963

2

 

1 943

2

 

1 843

2

Finland

1 742

1

 

1 785

2

 

1 687

2

Österrike

1 662

1

 

1 629

1

 

1 548

1

Danmark

1 481

1

 

1 510

1

 

1 446

1

Polen

1 169

1

 

1 113

1

 

967

1

Ungern

806

1

 

795

1

 

649

1

Grekland

639

1

 

673

1

 

781

1

Tjeckien

583

0

 

564

0

 

522

1

Irland

507

0

 

477

0

 

452

0

Portugal

394

0

 

492

0

 

587

1

Rumänien

324

0

 

257

0

 

275

0

Kroatien

278

0

 

237

0

 

244

0

Slovakien

246

0

 

254

0

 

234

0

Litauen

234

0

 

226

0

 

209

0

Övriga EU

804

1

 

806

1

 

734

1

Summa EU exkl Sverige

58 558

50

 

59 380

52

 

55 254

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryssland

2 880

2

 

3 024

3

 

3 120

3

Norge

1 704

1

 

1 741

2

 

1 802

2

Schweiz

1 346

1

 

1 325

1

 

1 242

1

Turkiet

557

0

 

725

0

 

810

1

Ukraina

291

0

 

300

0

 

268

0

Övriga

318

0

 

305

0

 

273

0

Summa Övriga Europa

7 096

6

 

7 420

6

 

7 515

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga världen

 

 

 

 

 

 

 

 

USA

13 385

11

 

10 459

10

 

8 389

8

Kina

10 495

9

 

9 562

9

 

6 976

7

Mexiko

4 038

3

 

4 140

4

 

3 406

3

Colombia

3 441

3

 

3 513

4

 

3 492

3

Kanada

1 677

1

 

1 479

1

 

1 302

1

Japan

1 390

1

 

1 324

1

 

1 328

1

Malaysia

1 298

1

 

1 343

1

 

1 123

1

Ecuador

1 295

1

 

1 402

1

 

1 242

1

Hong Kong

1 126

1

 

1 068

1

 

931

1

Chile

1 036

1

 

1 095

1

 

933

1

Costa Rica

495

0

 

519

0

 

410

0

Brasilien

461

0

 

563

0

 

514

0

Argentina

380

0

 

451

0

 

296

0

Taiwan

363

0

 

400

0

 

349

0

Marocko

361

0

 

346

0

 

377

0

Tunisien

326

0

 

342

0

 

301

0

Indien

282

0

 

224

0

 

85

0

Dominikanska Republiken

255

0

 

216

0

 

159

0

Peru

253

0

 

220

0

 

163

0

Singapore

230

0

 

252

0

 

245

0

Nicaragua

159

0

 

174

0

 

142

0

Egypten

144

0

 

203

0

 

313

0

Sydafrika

123

0

 

371

0

 

346

0

Övriga

2 813

2

 

3 086

3

 

2 939

4

Summa Övriga världen

45 826

39

 

42 752

37

 

35 761

34

Summa koncernen

117 314

100

 

115 316

100

 

104 054

100

 

Nettoomsättning – säljs från 1)

 

2016

 

2015

 

2014

TB1:2 Koncernen per land

MSEK

%

 

MSEK

%

 

MSEK

%

1)

Nettoomsättning har redovisats utifrån två olika perspektiv, den första kolumnen Nettoomsättning – såld till utgår från försäljning till de länder där SCA har sina kunder. SCAs så kallade ”footprint”, medan den andra kolumnen Nettomsättning – säljs från utgår från ett IFRS 8 perspektiv dvs intäkter från externa kunder där företaget har sitt säte och i samtliga övriga länder från vilket företaget får intäkter.

Sverige

16 660

14

 

17 283

15

 

16 757

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU exkl Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland

10 443

9

 

10 023

9

 

9 644

9

Storbritannien

9 557

8

 

10 414

9

 

8 677

8

Frankrike

9 489

8

 

9 431

8

 

9 144

9

Spanien

5 622

5

 

5 746

5

 

5 553

5

Nederländerna

3 235

3

 

3 161

3

 

2 923

3

Italien

3 224

3

 

3 226

3

 

2 965

3

Belgien

1 521

1

 

1 515

1

 

1 454

1

Finland

1 467

1

 

1 475

1

 

1 401

1

Österrike

1 679

1

 

1 646

1

 

1 562

2

Danmark

953

1

 

976

1

 

888

1

Polen

694

1

 

727

1

 

638

1

Ungern

851

1

 

710

1

 

628

1

Grekland

384

0

 

415

0

 

516

0

Tjeckien

503

0

 

482

0

 

453

0

Irland

388

0

 

375

0

 

351

0

Portugal

257

0

 

241

0

 

221

0

Rumänien

272

0

 

239

0

 

226

0

Kroatien

0

 

0

 

0

Slovakien

388

0

 

370

0

 

361

0

Litauen

182

0

 

173

0

 

170

0

Övriga EU

308

0

 

288

0

 

279

0

Summa EU exkl Sverige

51 417

44

 

51 633

45

 

48 054

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryssland

3 061

3

 

3 178

3

 

3 247

3

Norge

1 117

1

 

1 130

1

 

1 172

1

Schweiz

1 195

1

 

1 200

1

 

1 082

1

Turkiet

537

0

 

789

1

 

812

1

Ukraina

264

0

 

280

0

 

236

0

Övriga

0

0

 

0

0

 

0

0

Summa Övriga Europa

6 174

5

 

6 577

6

 

6 549

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga världen

 

 

 

 

 

 

 

 

USA

13 325

11

 

10 227

9

 

8 216

8

Kina

13 148

11

 

10 456

9

 

7 299

7

Mexiko

4 509

4

 

4 680

4

 

3 886

4

Colombia

3 978

3

 

3 960

3

 

3 810

4

Kanada

1 525

1

 

1 505

1

 

1 334

1

Japan

718

1

 

679

1

 

467

0

Malaysia

373

0

 

1 701

1

 

1 412

1

Ecuador

1 291

1

 

1 400

1

 

1 242

1

Hong Kong

455

0

 

385

0

 

599

1

Chile

1 015

1

 

1 072

1

 

919

1

Costa Rica

499

0

 

523

0

 

415

0

Brasilien

460

0

 

561

0

 

514

0

Argentina

372

0

 

452

0

 

306

0

Taiwan

83

0

 

333

0

 

444

0

Marocko

43

0

 

0

0

 

0

0

Tunisien

546

0

 

624

1

 

662

1

Indien

163

0

 

108

0

 

34

0

Dominikanska Republiken

121

0

 

114

0

 

84

0

Peru

12

0

 

7

0

 

3

0

Singapore

46

0

 

186

0

 

162

0

Nicaragua

0

0

 

0

0

 

0

0

Egypten

39

0

 

53

0

 

46

0

Sydafrika

79

0

 

331

0

 

334

0

Övriga

263

0

 

466

0

 

506

0

Summa Övriga världen

43 063

37

 

39 823

34

 

32 694

32

Summa koncernen

117 314

100

 

115 316

100

 

104 054

100

 

Medeltal anställda

TB1:2 Koncernen per land

2016

Varav män, %

Varav kvinnor, %

 

2015

Varav män, %

Varav kvinnor, %

 

2014

Varav män, %

Varav kvinnor, %

Sverige

5 502

73

27

 

5 481

73

27

 

5 576

74

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU exkl Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland

3 410

81

19

 

3 382

81

19

 

3 391

82

18

Storbritannien

1 779

82

18

 

1 767

82

18

 

1 798

83

17

Frankrike

2 552

76

24

 

2 677

76

24

 

2 755

77

23

Spanien

1 182

75

25

 

1 173

76

24

 

1 137

76

24

Nederländerna

1 277

84

16

 

1 260

84

16

 

1 254

85

15

Italien

851

77

23

 

830

78

22

 

812

78

22

Belgien

381

78

22

 

373

77

23

 

382

76

24

Finland

311

72

28

 

321

73

27

 

362

72

28

Österrike

616

82

18

 

628

82

18

 

635

81

19

Danmark

91

36

64

 

84

37

63

 

83

37

63

Polen

687

71

29

 

625

74

26

 

606

76

24

Ungern

134

42

58

 

136

43

57

 

137

43

57

Grekland

53

55

45

 

53

54

46

 

66

59

41

Tjeckien

67

37

63

 

68

41

59

 

71

40

60

Irland

15

67

33

 

17

70

30

 

23

75

25

Portugal

22

50

50

 

23

43

57

 

26

40

60

Rumänien

31

39

61

 

24

33

67

 

26

31

69

Kroatien

9

33

67

 

7

29

71

 

6

33

67

Slovakien

746

71

29

 

761

70

30

 

779

68

32

Litauen

25

48

52

 

23

58

42

 

23

58

42

Övriga EU

36

33

67

 

30

33

67

 

15

20

80

Summa EU exkl Sverige

14 275

77

23

 

14 262

78

22

 

14 385

78

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryssland

1 374

60

40

 

1 296

59

41

 

1 275

59

41

Norge

104

38

62

 

105

36

64

 

135

32

68

Schweiz

30

37

63

 

29

42

58

 

29

51

49

Turkiet

235

80

20

 

264

82

18

 

221

81

19

Ukraina

68

47

53

 

67

46

54

 

73

48

52

Övriga

 

 

Summa Övriga Europa

1 811

60

40

 

1 761

61

39

 

1 733

59

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga världen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA

3 376

76

24

 

2 497

75

25

 

2 507

75

25

Kina

10 341

54

46

 

8 166

53

47

 

8 222

52

48

Mexiko

2 389

76

24

 

2 438

73

27

 

2 418

74

26

Colombia

3 561

69

31

 

3 154

69

31

 

3 091

69

31

Kanada

283

65

35

 

281

64

36

 

292

63

37

Japan

104

22

78

 

112

23

77

 

118

21

79

Malaysia

347

46

54

 

1 306

44

56

 

1 275

43

57

Ecuador

1 104

66

34

 

1 148

59

41

 

1 108

50

50

Hong Kong

6

50

50

 

5

60

40

 

19

34

66

Chile

596

80

20

 

647

83

17

 

637

85

15

Costa Rica

89

54

46

 

88

54

46

 

83

54

46

Brasilien

507

62

38

 

501

61

39

 

501

57

43

Argentina

345

60

40

 

302

60

40

 

298

61

39

Taiwan

66

55

45

 

276

57

43

 

300

57

43

Marocko

13

46

54

 

 

Tunisien

894

88

12

 

864

88

12

 

880

89

11

Indien

229

96

4

 

185

94

6

 

106

90

10

Dominikanska Republiken

115

73

27

 

107

64

36

 

102

55

45

Peru

12

50

50

 

10

37

63

 

24

18

82

Singapore

8

25

75

 

32

31

69

 

30

32

68

Nicaragua

8

37

63

 

8

37

63

 

9

33

67

Egypten

5

 

4

 

1

Sydafrika

20

35

65

 

108

55

45

 

143

55

45

Övriga

165

80

20

 

257

65

35

 

396

48

52

Summa Övriga världen

24 583

64

36

 

22 496

63

37

 

22 553

61

39

Summa koncernen

46 171

69

31

 

44 000

69

31

 

44 247

68

32

 

Anläggningstillgångar 1)

TB1:2 Koncernen per land

2016
MSEK

2015
MSEK

2014
MSEK

1)

Anläggningstillgångar består av goodwill, övriga immateriella anläggningstillgångar, byggnader, mark, maskiner och inventarier samt biologiska tillgångar.

Sverige

50 294

46 465

44 659

 

 

 

 

EU exkl Sverige

 

 

 

Tyskland

6 377

5 839

6 244

Storbritannien

4 436

4 998

5 127

Frankrike

5 298

5 331

5 889

Spanien

3 707

3 812

4 041

Nederländerna

2 414

3 030

3 022

Italien

2 567

2 043

2 179

Belgien

465

770

2 856

Finland

811

819

812

Österrike

728

707

745

Danmark

3

3

1

Polen

1 081

882

912

Ungern

6

3

4

Grekland

14

64

70

Tjeckien

1

Irland

27

26

28

Portugal

71

68

70

Rumänien

10

1

Kroatien

Slovakien

652

580

593

Litauen

1

Övriga EU

1

1

17

Summa EU exkl Sverige

28 669

28 976

32 612

 

 

 

 

Övriga Europa

 

 

 

Ryssland

1 817

1 432

1 652

Norge

2

2

Schweiz

88

82

87

Turkiet

402

430

435

Ukraina

4

1

2

Övriga

Summa Övriga Europa

2 313

1 947

2 176

 

 

 

 

Övriga världen

 

 

 

USA

14 685

7 806

7 655

Kina

13 025

13 131

12 346

Mexiko

3 370

3 666

4 143

Colombia

2 104

1 880

2 224

Kanada

261

224

294

Japan

4

5

6

Malaysia

845

762

871

Ecuador

305

263

241

Hong Kong

1 323

Chile

884

792

892

Costa Rica

3

3

3

Brasilien

816

411

222

Argentina

69

63

86

Taiwan

602

552

713

Marocko

Tunisien

170

180

137

Indien

175

158

Dominikanska Republiken

10

8

9

Peru

1

Singapore

9

8

8

Nicaragua

Egypten

2

2

Sydafrika

3

1

65

Övriga

197

183

186

Summa Övriga världen

38 685

30 115

30 262

Summa koncernen

119 961

107 503

109 710