M1. Rörelseresultat

Rörelseresultat per kostnadsslag

MSEK

Not

2016

2015

Övriga rörelseintäkter

 

539

430

Övriga externa kostnader

 

–310

–586

Personal- och styrelsekostnader

 

–514

–517

Avskrivningar balanserade utvecklingskostnader

M4

0

0

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

M5

–71

–68

Övriga rörelsekostnader, exklusive avskrivningar

 

–136

–138

RR Summa

 

–492

–879

I posten övriga externa kostnader ingår konsultarvoden, resekostnader, leasingkostnader, förvaltningskostnader med mera.

Revisionskostnader

MSEK

2016

2015

 

 

 

EY

 

 

Revisionsuppdrag

–10

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

–1

Skatterådgivning

0

Övriga uppdrag

–2

Summa

–13

 

 

 

PWC

 

 

Revisionsuppdrag

–9

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

–1

0

Skatterådgivning

–7

–14

Övriga uppdrag

–19

–6

Summa

–27

–29

Leasing

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget redovisar samtliga leasar som operationella leasar.

Framtida betalningsåtaganden för ej uppsägningsbara operationella leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:

MSEK

2016

2015

Inom 1 år

24

Mellan 2-5 år

71

Senare än 5 år

Summa

95

Periodens kostnad avseende leasing av tillgångar uppgick till –25 (–120) MSEK. I 2015 års kostnad ingick en förtida terminering av ett leasingkontrakt med 73 MSEK. Leasingobjekten har utgjorts av transportmedel, kontorslokaler samt teknisk utrustning. Samtliga utestående leasingkontrakt har per 31 december 2016 överförts till dotterföretaget SCA Hygiene AB.