Ersättningar, ledning och styrelse

Riktlinjer

Årsstämman 2016 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bygger på en total ersättning, baserad på fast lön, rörlig ersättning och andra förmåner samt pension, se not C3. Dessa riktlinjer föreslås förenklas och ändras till årsstämman 2017, se kapitel Information till aktieägare.

Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare

Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare redovisas i not C3. Den rörliga ersättningen för vd, CFO och affärsenhetschefer har för 2016 varit maximerad till 100 procent av den fasta lönen. För två affärsenhetschefer, verksamma i Amerika, är det maximala utfallet 110–130 procent medan motsvarande begränsning för övriga ledande befattningshavare är 90 procent.

Rörlig ersättning och strategiska mål

Programmen för rörlig ersättning är utformade för att stödja koncernens strategiska mål. Det kortsiktiga programmet är individuellt anpassat och baseras huvudsakligen på kassaflöde, rörelseresultat och tillväxt. Det långsiktiga programmet baseras på SCA-aktiens långsiktiga totalavkastning.

Ersättning till styrelsen

Det sammanlagda arvodet till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna uppgår enligt årsstämmans beslut till 7 995 000 SEK. Se vidare not C3.

Möjlig maximal ersättning, sammansättning

Utfall rörliga ersättningar 2012–2016