Koncernens kassaflödesanalys KF

 

 

2016

 

2015

 

2014

Koncernen

Not

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Genomsnittskursen 9,46 (9,35; 9,09) har använts.

2)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Balansdagskursen 9,56 (9,13; 9,53) har använts.

3)

Inklusive utdelning till innehav utan bestämmande inflytande.

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR Resultat före skatt

 

10 360

 

1 096

 

9 992

 

1 069

 

9 488

 

1 044

T:1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

 

7 025

 

743

 

6 604

 

706

 

4 944

 

544

 

 

17 385

 

1 839

 

16 596

 

1 775

 

14 432

 

1 588

Betald skatt

B4

–3 799

 

–402

 

–2 208

 

–236

 

–2 101

 

–231

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

 

13 586

 

1 437

 

14 388

 

1 539

 

12 331

 

1 357

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager

 

1 076

 

114

 

–1 390

 

–149

 

–370

 

–41

Rörelsefordringar

 

–236

 

–25

 

–1 129

 

–121

 

–162

 

–18

Rörelseskulder

 

1 130

 

119

 

2 120

 

227

 

86

 

10

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

15 556

 

1 645

 

13 989

 

1 496

 

11 885

 

1 308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsförvärv

F6

–4 420

 

–467

 

–74

 

–8

 

–508

 

–56

Avyttringar

F6

489

 

52

 

329

 

35

 

206

 

23

T:2 Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar

 

–9 388

 

–993

 

–7 591

 

–812

 

–5 733

 

–631

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

206

 

21

 

304

 

33

 

179

 

20

Utbetalning av lån till utomstående

 

 

 

 

 

–186

 

–21

Försäljning av värdepapper

 

 

 

2 046

 

219

 

 

Återbetalning av lån till utomstående

 

141

 

15

 

177

 

19

 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

–12 972

 

–1 372

 

–4 809

 

–514

 

–6 042

 

–665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktad nyemission till innehav utan bestämmande inflytande

 

435

 

46

 

 

 

 

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

–50

 

–5

 

–11

 

–1

 

–173

 

–19

Upptagna lån

 

16 165

 

1 710

 

11 100

 

1 187

 

3 485

 

383

Amortering av lån

 

–15 614

 

–1 651

 

–15 039

 

–1 608

 

–5 819

 

–640

Utdelning 3)

 

–4 228

 

–447

 

–3 903

 

–417

 

–3 564

 

–392

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

–3 292

 

– 347

 

–7 853

 

–839

 

–6 071

 

–668

Periodens kassaflöde

 

– 708

 

–74

 

1 327

 

143

 

–228

 

–25

Likvida medel vid periodens början

 

5 042

 

533

 

3 815

 

400

 

3 785

 

424

Kursdifferens i likvida medel

 

148

 

10

 

–100

 

9

 

258

 

1

Likvida medel vid periodens slut 2)

E2

4 482

 

469

 

5 042

 

552

 

3 815

 

400

För koncernens likviditetsreserv se riskavsnittet på sidan 81.

T:1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

MSEK

2016

2015

2014

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar

6 815

8 216

5 607

Verkligt värdevärdering skogstillgångar

–689

–476

–615

Resultat vid försäljning och byten av tillgångar

19

21

–350

Resultat vid försäljning av värdepapper

–970

Resultat vid avyttringar

–265

–92

395

Ej utbetalt avseende effektiviseringsprogram

571

232

234

Utbetalningar avseende effektiviseringsprogram, tidigare skuldfört

–262

–302

–396

Omvärdering av tidigare andel vid förvärv

–36

Reservering för pågående konkurrensmål

813

Övrigt

23

–25

105

Summa

7 025

6 604

4 944

T:2 Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar

MSEK

2016

2015

2014

Åtgärder för att höja verksamhetens kapacitetsnivå (strategiska investeringar)

–4 264

–3 125

–1 816

Åtgärder för att bibehålla kapacitetsnivån (löpande investeringar)

–5 388

–4 466

–3 917

Investeringar i finansiell leasing

264

Summa

–9 388

–7 591

–5 733

Betalda räntor, MSEK

2016

2015

2014

Betald ränta

–889

–1 148

–1 290

Erhållen ränta

116

80

124

Summa

–773

–1 068

–1 166