D4. Varulager

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet beräknas främst genom tillämpning av först in- först ut-principen (FIFO) eller vägda genomsnittspriser. Anskaffningsvärdet för varulager och pågående arbeten innefattar kostnader för råvaror, direkt arbete, övriga direkta kostnader samt tillverkningsrelaterade omkostnader baserat på normalt kapacitetsutnyttjande.

Nettoförsäljningspriset är det beräknade försäljningspriset som erhålls vid normala affärstransaktioner med avdrag för beräknade försäljningskostnader.

Avverkningsrätter för rotstående skog värderas till kontraktspriser, vilka i genomsnitt inte överstigit det lägsta av nettoförsäljnings- eller anskaffningsvärde.

Varulager

MSEK

2016

2015

2014

Råvaror och förnödenheter

4 254

4 731

4 163

Reservdelar och förrådsartiklar

1 906

1 734

1 812

Varor under tillverkning

1 346

1 243

1 165

Färdiga varor

6 349

6 421

6 179

Avverkningsrätter

489

523

463

Förskott till leverantörer

3

9

11

BR Summa

14 347

14 661

13 793

Nedskrivningar av varulager uppgick till 258 (45; 235) MSEK under perioden. För ytterligare information, se not B2.