F3. Joint venture och intresseföretag

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Samarbetsarrangemang

SCA klassificerar sina samarbetsarrangemang i joint venture eller gemensam verksamhet som senare presenteras i not F4.

Joint venture

Med joint venture avses företag där SCA tillsammans med andra parter genom avtal har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. Ett joint venture ger de gemensamma ägarna rätt till investeringens nettotillgångar. Joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att en nettopost inklusive goodwill redovisas per joint venture i balansräkningen. I resultaträkningen redovisas en resultatandel som en del av ”Intäkter från andelar i intresseföretag och joint venture”. Resultatandelen beräknas utifrån SCAs kapitalandel i respektive joint venture. De samarbetsarrangemang som redovisas enligt kapitalandelsmetoden värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Värdering av förvärvade tillgångar och skulder görs på samma sätt som för dotterföretag. SCAs enskilt största joint venture är Bunzl & Biach G.m.b.H., Vienna som förser hygienverksamheten med råvaror.

Intresseföretag

Intresseföretag är företag där koncernen utövar ett betydande inflytande utan att det delägda företaget är ett dotterföretag eller ett samarbetsarrangemang. Normalt innebär detta att koncernen innehar mellan 20 och 50 procent av rösterna. Redovisning av intresseföretag sker enligt kapitalandelsmetoden och de värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Värdering av förvärvade tillgångar och skulder görs på samma sätt som för dotterföretag och redovisat värde på intresseföretagen inkluderar eventuell goodwill och andra koncernjusteringar.

Koncernens andel av intresseföretagens resultat efter skatt som uppkommit i intresseföretag efter förvärvet redovisas som en del av en rad i koncernens resultaträkning ”Intäkter från andelar i intresseföretag och joint venture”. Resultatandelen beräknas utifrån SCAs kapitalandel i respektive intresseföretag.

Redovisade värden för joint ventures och intresseföretag

MSEK

2016

2015

2014

1)

I periodens nettoökning ingår koncernens andel av joint venture och intresseföretagsresultat efter skatt samt poster redovisade direkt i eget kapital (båda efter avdrag för eventuella innehav utan bestämmande inflytande), därutöver ingår justering under perioden för erhållen utdelning vilket uppgår för joint venture bolagen till 2 (11; 10) MSEK samt för intressebolagen 147 (125; 16) MSEK.

Joint venture

 

 

 

Värde vid periodens början

114

122

837

Investeringar

129

Nettoökning i joint venture 1)

10

4

–165

Omklassificeringar mellan joint venture och intresseföretag

–8

–719

Omräkningsdifferenser

6

–4

40

Värde vid periodens slut

130

114

122

 

 

 

 

Intresseföretag

 

 

 

Värde vid periodens början

964

966

183

Investeringar

68

Företagsförsäljningar

–43

Nettoökning i intresseföretag 1)

5

41

101

Nedskrivning av intresseföretag

–62

Omklassificering mellan intresseföretag och dotterföretag

–7

–72

Omklassificeringar på grund av ändrad förvärvsbalans

–11

Omklassificeringar mellan joint venture och intresseföretag

8

719

Omräkningsdifferenser

67

–50

46

Värde vid periodens slut

993

964

966

BR TF3:1 Värde vid periodens slut joint venture och intresseföretag

1 123

1 078

1 088

Joint venture och intresseföretag

Asaleo Care Ltd

Från och med 2014 redovisas Asaleo Care Ltd, Australien som ett intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden efter att företaget introducerats på Australian Securities Exchange (ASX). I samband med börsintroduktionen minskades SCAs andel till 32,5 procent från tidigare 50 procent. Under 2015 genomförde bolaget ett återköpsprogram av aktier från marknaden som SCA inte deltog i, detta medförde att SCA’s andel av Asaleo Care ökade till 34,7 procent under sista kvartalet 2015. Detta har fortsatt under 2016, vilket har ökat SCA’s andel i bolaget till 35,9 procent. Asaleo Care tillverkar och marknadsför mjukpapper för konsumenter och storförbrukare, barnblöjor, mensskydd och inkontinensprodukter. SCA har licensierat sina varumärken Tork och TENA till Asaleo Care för försäljning av dessa varumärken i Australien, Nya Zeeland och Fiji.

Bunzl & Biach

Bunzl & Biach är ett joint venture som är verksamt inom returpappersmarknaden och förser SCAs hygienverksamhet med råvaror.

TF3:1 Väsentliga joint ventures och intresseföretag, 100 procent av verksamheten

 

Joint ventures

 

Intresseföretag

 

 

 

 

 

Bunzl & Biach

 

Asaleo Care Ltd

 

Total

MSEK

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

 

2016

2015

2014

Summerad resultaträkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

955

852

776

 

3 851

3 946

3 890

 

4 806

4 798

4 666

Avskrivningar

–11

–11

–9

 

–185

–169

–154

 

–196

–180

–163

Rörelseresultat

22

31

20

 

597

736

375

 

619

767

395

Ränteintäkter

 

2

3

 

2

3

Räntekostnader

 

–67

–64

–153

 

–67

–64

–153

Övriga finansiella poster

1

3

1

 

–2

–3

–208

 

–1

–207

Skattekostnad

–8

–6

 

–155

–193

5

 

–155

–201

–1

Periodens resultat

23

26

16

 

375

479

18

 

398

505

34

Periodens övriga totalresultat

–1

 

31

–49

106

 

31

–50

106

Periodens totalresultat

23

25

16

 

406

430

124

 

429

455

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summerad balansräkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

118

106

53

 

3 600

3 343

3 555

 

3 718

3 449

3 608

Likvida medel

15

10

55

 

199

214

226

 

214

224

281

Övriga omsättningstillgångar

120

93

98

 

1 269

1 159

1 161

 

1 389

1 252

1 259

Summa tillgångar

253

209

206

 

5 068

4 716

4 942

 

5 321

4 925

5 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella skulder

60

50

48

 

2 121

1 792

1 723

 

2 181

1 842

1 771

Övriga långfristiga skulder

46

47

46

 

252

181

78

 

298

228

124

Kortfristiga finansiella skulder

 

28

24

5

 

28

24

5

Övriga kortfristiga skulder

25

16

18

 

652

668

658

 

677

684

676

Summa skulder

131

113

112

 

3 053

2 665

2 464

 

3 184

2 778

2 576

Nettotillgångar

122

96

94

 

2 015

2 051

2 478

 

2 137

2 147

2 572

Koncernens andel av nettotillgångar

60

47

46

 

725

711

806

 

785

758

852

Justering till verkligt värde

58

56

66

 

178

119

43

 

236

175

109

Redovisat värde av företagen

118

103

112

 

903

830

849

 

1 021

933

961

Redovisat värde för övriga joint ventures

 

 

 

 

 

 

 

 

12

11

10

Redovisat värde för övriga intresseföretag

 

 

 

 

 

 

 

 

90

134

117

BR TF3:2 Redovisat värde för joint ventures och intresseföretag

 

 

 

 

 

 

 

 

1 123

1 078

1 088

Marknadsvärde vid periodens slut

 

 

 

 

5 296

5 495

6 402

 

 

 

 

TF3:2 Redovisade värden för joint ventures och intresseföretag

Bolagsnamn

Organisations­nummer

Säte

Kapital­andel 2016-12-31, %

Kapital­andel 2015-12-31, %

Kapital­andel 2014-12-31, %

Redovisat värde
2016-12-31, MSEK

Redovisat värde
2015-12-31, MSEK

Redovisat värde
2014-12-31, MSEK

Joint Venture

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunzl & Biach GmbH

FN79555v

Wien, Österrike

49

49

49

118

103

112

Övriga

 

 

 

 

 

12

11

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresseföretag

 

 

 

 

 

 

 

 

Asaleo Care Ltd

61 154 461 300

Melbourne, Australien

36

35

33

903

830

849

Övriga

 

 

 

 

 

90

134

117

BR TF3:1 Redovisat värde vid periodens slut

 

 

 

1 123

1 078

1 088