C3. Ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, tillika koncernchef, vice verkställande direktörerna, affärsenhetschefer och motsvarande samt centrala stabschefer. För gruppens aktuella sammansättning, se gruppens sammansättning.

Årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses vice verkställande direktörer, affärsenhetschef och motsvarande samt central stabschef. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För koncernchefen, liksom för andra ledande befattningshavare, ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara kopplad till den värdeutveckling för SCA-aktien som kommer aktieägarna till del. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa, eller underlåta, utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. Vid uppsägning bör i normalfallet gälla en uppsägningstid om två år, om uppsägningen initieras av bolaget, och ett år, om uppsägningen initieras av befattningshavaren. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Redan avtalade pensionsförmåner i bolaget är antingen förmåns eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, och kan ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från lägst 60 års ålder. För intjänande av fulla förmånsbestämda pensionsförmåner förutsättes att anställningsförhållandet bestått under lång tid, för närvarande 20 år. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på pension från 60 års ålder. Pensionsförmåner i nya anställningsavtal ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Frågor om ersättning till bolagsledningen ska behandlas av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen.”

Bolagets tillämpning av riktlinjerna

Bolaget har tillämpat de av stämman beslutade riktlinjerna på följande sätt.

Fast lön

Storleken på den fasta lönen är beroende av befattning och därmed sammanhängande ansvar och befogenheter. Den fastställs individuellt till en nivå, som tillsammans med övriga ersättningar, bedöms vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen är för koncernchefen, vice verkställande direktörer, affärsenhetscheferna och motsvarande maximerad till sammanlagt 100 procent av den fasta lönen. För två affärsenhetschefer, verksamma i Amerika, är det maximala utfallet 110–130 procent medan motsvarande begränsning för övriga ledande befattningshavare är 90 procent. Programmet för den rörliga ersättningen är uppdelat i en kortsiktig och en långsiktig del. Den kortsiktiga delen (Short Term Incentive eller ”STI”) kan för koncernchefen, vice verkställande direktören, affärsenhetschefer och motsvarande maximalt uppgå till 50 procent av den fasta lönen. För affärsenhetscheferna, verksamma i Amerika, är det maximala utfallet 60–80 procent av den fasta lönen medan motsvarande begränsning för övriga ledande befattningshavare är 40 procent. De uppsatta STI-målen är för affärsenhetscheferna i huvudsak inriktat på operativt kassaflöde, kostnadskontroll, rörelseresultat och tillväxt för respektive affärsenhet. För koncernchefen och övriga till honom direktrapporterande chefer gäller mål om koncernens resultat före skatt, operativt kassaflöde och tillväxt. Vidare förekommer ett icke finansiellt mål vars andel utgör 10–30 procent av den rörliga ersättningen. Den långsiktiga delen (Long Term Incentive eller ”LTI”) kan maximalt uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Befattningshavaren skall investera halva den rörliga LTI-ersättningen, efter avdrag för skatt, i SCA aktier. Aktierna får därefter inte avyttras före utgången av tredje kalenderåret efter inköp av aktier i det aktuella LTI-programmet. Det uppsatta LTI-målet är baserat på värdeutvecklingen av bolagets B-aktie mätt som TSR-index jämfört med ett vägt index av konkurrenters och konsumentföretags aktier (Total Shareholder Return eller ”TSR”) över en treårsperiod. Strukturen i LTI-delen fastställdes av styrelsen 2003.

Utfall rörlig ersättning

För koncernchefen, vice verkställande direktörerna och centrala stabschefer har en STI-ersättning för 2016 utgått med 25–35 procent av den fasta lönen. För affärsenhetscheferna har en STI-ersättning utgått med 8–37 procent av den fasta lönen. Det långsiktiga LTI-målet för 2014–2016 har uppnåtts och resulterat i maximalt utfall för koncernchefen och övriga ledande befattningshavare.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgår i vissa fall i form av bilförmån, bostadsförmån och skolavgifter.

Pension

Koncernchefen har premiebestämd pension som baserar sig på en av bolaget inbetald årlig premie om 40 procent av den fasta lönen, och utöver avtalad premie de grundläggande pensionsförmånerna i ITP-planen med begränsning av ålderspensionsförmåner till löneinkomster om högst 7,5 inkomstbelopp. Pensionsåldern för koncernchefen är 65 år. För sex ledande befattningshavare i Sverige föreligger en kombinerad förmåns- och premiebestämd pensionsplan som ger befattningshavaren rätt att vid 60 års ålder erhålla ålderspension (inklusive allmänna pensionsförmåner) med upp till 45 procent av den genomsnittliga lönen (exklusive rörlig ersättning) tre år närmast före pensionsåldern. För full pension förutsätts att anställningsförhållandet bestått under minst 20 år räknat från 40 års ålder. Vid avgång före pensionsåldern erhålles fribrev på pension att utgå från 60 års ålder, under förutsättning att befattningshavaren, efter fyllda 40 år, varit anställd i koncernbolag minst tre år. Efterlevandepension uppgår till cirka 50 procent av ålderspensionen. Utöver den förmånsbestämda pensionen, utgår en pension baserad på av bolaget inbetalda premier. Den för varje tjänstgöringsår inbetalda premien uppgår till 10 procent av befattningshavarens fasta lön och placeras i av denne vald fond- eller traditionell försäkring. För fyra ledande befattningshavare i Sverige föreligger en premiebestämd pensionsplan (utöver allmänna pensionsförmåner) till vilken bolaget inbetalar 30–40 procent av befattningshavarens fasta lön som placeras i vald fond- eller traditionell försäkring. Fem befattningshavare är anställda i bolag utanför Sverige, varav tre befattningshavare omfattas av premiebestämd pension och två omfattas av förmånsbestämd pension.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Avtalet med koncernchefen föreskriver en uppsägningstid om två år vid uppsägning från bolagets sida. Koncernchefen äger motsvarande rätt med iakttagande av en uppsägningstid om ett år. Sker uppsägning från bolagets sida är koncernchefen inte skyldig att tjänstgöra under uppsägningstiden. Avtalet saknar bestämmelser om avgångsvederlag. Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller i normalfallet en uppsägningstid om ett till två år vid uppsägning från bolagets sida. Befattningshavaren äger motsvarande rätt med iakttagande av en uppsägningstid om sex månader till ett år. Befattningshavaren förutsätts i normalfallet stå till bolagets förfogande under uppsägningstiden. Avtalen saknar bestämmelser om avgångsvederlag.

Ersättning till ledande befattningshavare

TC3:1 Sammanställning över ersättningar och övriga förmåner under året 2016

SEK

Fast lön

Rörlig ersättning 1)

Övriga förmåner

Summa lön och ersättningar

1)

Rörlig ersättning är hänförlig till verksamhetsåret 2016, men utbetalas under 2017.

2)

Varav LTI program 5 500 000 SEK.

3)

Varav LTI program 31 680 631 SEK.

4)

Under året har två affärsområden avvecklats. Ersättningar och förmåner för de två affärsområdescheferna ingår i tabellen, men inte i antalet ledande befattningshavare.

Vd och koncernchef Magnus Groth

11 000 000

8 998 000 2)

87 738

20 085 738

Övriga ledande befattningshavare (15 st) 4)

63 817 033

49 682 430 3)

6 248 771

119 748 234

Summa

74 817 033

58 680 430

6 336 509

139 833 972

Pensionskostnad 1)

SEK

 

1)

Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat 2016 års resultat, exklusive särskild löneskatt.

2)

Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 15 741 000 SEK.

3)

Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 162 635 322 SEK.

Vd och koncernchef Magnus Groth 2)

4 495 961

Övriga ledande befattningshavare (15 st) 3)

22 377 410

Summa

26 873 371

Berednings- och beslutsprocess för ersättningar

Ersättningsutskottet har under året givit styrelsen rekommendationer gällande principer för ersättning till ledande befattningshavare. Rekommendationerna har innefattat proportionerna mellan fast och rörlig ersättning samt storleken på eventuella löneökningar. Ersättningsutskottet har vidare tagit ställning till kriterier för den rörliga ersättningen samt pensionsvillkor. Styrelsen har diskuterat ersättningsutskottets förslag och fattat beslut med ledning av utskottets rekommendationer. Frågor om ersättning till bolagsledningen för verksamhetsåret har behandlats av ersättningsutskottet och, när det gäller verkställande direktören, beslutats av styrelsen. Berörda befattningshavare har ej deltagit i handläggningen av ersättningsfrågor rörande dem själva. Ersättningsutskottets arbete har, när så bedömts erforderligt, utförts med stöd av extern expertis. För upplysning om ersättningsutskottets sammansättning, se Arbetet under året.

Styrelsens förslag till nya riktlinjer

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman 2017 vissa förändringar i riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i syfte att förenkla och förtydliga riktlinjerna och dess tillämpning. I tillägg föreslås att styrelsen, i enskilda fall, har rätten att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger. I 2017 års löneläge och med ett oförändrat antal ledande befattningshavare skulle ett maximalt utfall av rörlig ersättning innebära att kostnaden för bolaget, exklusive sociala avgifter, skulle komma att uppgå till cirka 73 MSEK.

Åtagande till tidigare Vd:ar och koncernchefer

För tidigare verkställande direktörer och koncernchefer har SCA återstående ej finansierade åtaganden uppgående till 157 MSEK. Dessa kostnader har redovisats tidigare år och består till största del av pensionsåtaganden.

Sammanställning över ersättningar och övriga förmåner under året 2015

SEK

Fast lön

Rörlig ersättning 1)

Övriga förmåner

Summa lön och ersättningar

1)

Rörlig ersättning är hänförlig till verksamhetsåret 2015, men utbetalas under 2016.

2)

Vd och koncernchef Magnus Groth, som tillträdde sin befattning den 1 mars, uppbar fast årslön om 9,5 MSEK. I anslutning till omreglering av Vd och koncernchefens pensionsavtal till en premiebestämd pension fastställdes den fasta årslönen till 11 MSEK från den 15 december. Därmed sker inte något fortsatt intjänande av pensionsförpliktelser.

3)

F d Vd och koncernchef Jan Johansson, som entledigades från befattningen den 1 mars, uppbär avtalsenliga anställningsförmåner under uppsägningstiden om två år med undantag för rörlig ersättning. Beloppen ovan avser Jan Johanssons fasta lön, förmåner och pensionskostnad för perioden 2015 och fram till och med den 28 februari 2017 då anställningen upphör.

4)

Varav LTI program 3 992 608 SEK.

5)

Varav LTI program 28 218 873 SEK.

Vd och koncernchef Magnus Groth 2)

7 922 878

7 713 718 4)

428 659

16 065 255

Övriga ledande befattningshavare (17st)

61 717 544

50 270 385 5)

8 912 198

120 900 127

F d Vd och koncernchef Jan Johansson 3)

25 491 326

0

380 318

25 871 644

Summa

95 131 748

57 984 103

9 721 175

162 837 026

Pensionskostnad 1)

SEK

 

1)

Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat 2015 års resultat, exklusive särskild löneskatt.

2)

Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 16 304 000 SEK.

3)

Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 155 571 000 SEK.

4)

Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 83 014 000 SEK.

Vd och koncernchef Magnus Groth 2)

3 153 521

Övriga ledande befattningshavare (17st) 3)

63 845 664

F d Vd och koncernchef Jan Johansson 4)

25 027 185

Summa

92 026 370