Förvärv, investeringar och avyttringar

Initierat arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; hygien och skogsindustri

Den 24 augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; ett för hygienverksamheten och ett för skogsindustriverksamheten. En uppdelning av koncernen och utdelning samt notering av aktierna i det dotterbolag som idag bedriver hygienverksamheten bedöms öka fokus, kundnytta, utvecklingsmöjligheter samt möjligheten för respektive bolag att framgångsrikt kunna realisera sina strategier under ledning av separata, engagerade ledningsgrupper, skilda styrelser och med oberoende tillgång till kapital. Detta bedöms långsiktigt öka värdet för SCAs aktieägare. Dessutom har synergierna mellan verksamheterna minskat över tid och är idag begränsade. En utvärdering har gjorts av olika metoder och strukturella alternativ för att genomföra en fullständig uppdelning av de båda verksamheterna i två självständiga bolag. Inför årsstämman 2017 har styrelsen därför för avsikt att lämna förslag om utdelning av samtliga aktier i och notering av bolagets hygienverksamhet. Utdelningen till aktieägarna planeras ske i proportion till deras innehav av A- respektive B-aktier. Om aktieägarna beslutar i enlighet med förslaget, planeras det nya hygienbolaget att delas ut och noteras på Nasdaq Stockholm senast under andra halvåret 2017.

Förvärv av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag

Under 2016 meddelade SCA att bolaget ingått ett avtal att förvärva BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag. BSN medical utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettoskuld till cirka 1 3401) MEUR. Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

BSN medical är ett innovativt medicintekniskt företag med välkända varumärken som Leukoplast, Cutimed, JOBST, Delta Cast, Delta Lite och Actimove. Bolaget har en försäljningsorganisation med försäljning i över 140 länder och produktion i elva länder samt cirka 6 000 medarbetare.

Förvärvet av BSN medical passar SCA strategiskt mycket väl och stöder bolagets vision; att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa, två områden som är nära sammankopplade. BSN medical har ledande marknadspositioner inom flera attraktiva medicintekniska produktkategorier och skapar en ny tillväxtplattform med framtida branschkonsolideringsmöjligheter. SCAs inkontinensverksamhet, med det globalt ledande varumärket TENA, delar samma positiva marknadsegenskaper, kundbas och försäljningskanaler som BSN medical, vilket möjliggör snabbare tillväxt genom korsvis försäljning.

BSN medicals redovisade nettoomsättning för 2015 uppgick till 861 MEUR (8 050 MSEK), justerad EBITDA2) på 201 MEUR (1 879 MSEK), justerat rörelseresultat3) på 137 MEUR (1 281 MSEK), en justerad rörelsemarginal3) på 15,9 procent och en justerad avkastning på sysselsatt kapital3) som uppgick till 7,7 procent. Redovisad nettoomsättning för BSN medical de första nio månaderna 2016 uppgick till 627 MEUR (5 872 MSEK), justerad EBITDA2) på 151 MEUR (1 414 MSEK), justerat rörelseresultat3) på 103 MEUR (965 MSEK) och en justerad rörelsemarginal3) på 16,4 procent.

Förvärvet förväntas bidra positivt till SCAs vinst per aktie från första året. BSN medical har en affärsmodell som ger starkt kassaflöde och låg kapitalbindning.

Förvärvet förväntas generera årliga synergier om minst 30 MEUR, med full effekt tre år efter att transaktionen slutförts. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 10 MEUR och tas under de första tre åren efter slutförandet av transaktionen. Transaktionskostnaderna uppgår till cirka 25 MEUR varav cirka 15 MEUR redovisas som en jämförelsestörande post under fjärde kvartalet 2016. Den återstående kostnaden kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under andra kvartalet 2017. Immateriella tillgångar relaterade till förvärvet förväntas uppgå till cirka 2,7 miljarder EUR. Förvärvet kommer att vara helt lånefinansierat och SCA har bindande kreditlöften tillgängliga. SCAs avsikt är att även fortsättningsvis upprätthålla en solid investment grade rating.

SCA slutförde förvärvet av Wausau Paper Corp., en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare

Under 2016 meddelade SCA att förvärvet av Wausau Paper Corp., en ledande nordamerikansk tillverkare av , har slutförts för en total köpeskilling om 513 MUSD kontant. Bolaget tillverkar och marknadsför mjukpapper för storförbrukare samt marknadsför tvål och behållare. De sammanslagna verksamheterna ger kunderna tillgång till ett omfattande utbud av produkter för restaurang- och catering, högkvalitativt mjukpapper samt produkter för toalettutrymmen. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om cirka 40 MUSD, med full effekt tre år efter att transaktionen slutförts. Synergierna förväntas inom inköp, produktion, logistik, minskad import, ökade volymer av premiumprodukter, samt lägre försäljnings- och administrationskostnader. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 50 MUSD.

SCA slutförde avyttringen av hygienverksamheten i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea till Vinda

Under 2016 meddelade SCA att avyttringen av hygienverksamheten i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda International Holdings Limited (”Vinda”) slutförts. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag. Som en del av transaktionen har SCA och Vinda tecknat ett exklusivt licensavtal att marknadsföra och sälja SCAs varumärken: TENA (inkontinensprodukter), Tork (mjukpapper för storförbrukare), Tempo (mjukpapper för konsumenter), Libero (barnblöjor), samt Libresse (mensskydd) i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea. Genom avtalet erhåller Vinda rättigheterna till dessa produktvarumärken på angivna asiatiska marknader. Vinda förvärvade varumärkena Drypers, Dr.P, Sealer, Prokids, EQ Dry samt Control Plus på angivna marknader. Köpeskillingen uppgick till 2,8 miljarder HKD på skuldfri bas. Vinda är noterat på Hongkongbörsen.

Avyttring av innehav i återvinningsföretaget IL Recycling

Under 2016 avyttrade SCA sin ägarandel om 33,33 procent i återvinningsföretaget IL Recycling för en köpeskilling om 236 MSEK.

Avveckling av produktionsanläggning för mjukpapper i Spanien

Under 2016 meddelade SCA att en produktionsanläggning för mjukpapper i Sant Joan de Mediona, Spanien, avvecklas. Beslutet är i linje med bolagets strategi att optimera den geografiska produktionsstrukturen i syfte att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom Mjukpapper. Produktionsanläggningen har en årlig kapacitet på 45 000 ton.

Omstruktureringsåtgärder av produktionsanläggningar för mjukpapper i Frankrike

Under 2016 meddelade SCA att bolaget för att ytterligare förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften inom mjukpappersverksamheten beslutat att genomföra omstruktureringsåtgärder vid produktionsanläggningarna i Hondouville och Saint-Etienne-du-Rouvray i Frankrike. I Saint-Etienne-du-Rouvray har SCA beslutat att avyttra produktionen av table-top produkter för konsumenter för att fokusera på anläggningens kärnverksamhet; produktion av hushålls- och toalettpapper.

Avveckling av barnblöjverksamheten i Mexiko

Under 2016 meddelade SCA att bolaget som en del av arbetet med att åtgärda svaga marknadspositioner med otillräcklig lönsamhet beslutat att avveckla barnblöjverksamheten i Mexiko. Barnblöjverksamheten i Mexiko hade en nettoomsättning på cirka 340 MSEK under 2015.

Avveckling av hygienverksamheten i Indien

Under 2016 meddelade SCA att bolaget beslutat att avveckla hygienverksamheten i Indien. Efter fyra år på den indiska marknaden är SCAs bedömning att lönsamhet inte uppnås inom rimlig tid. SCA prioriterar tillväxt på utvalda tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland, där bolaget redan har starka marknadspositioner. Hygienverksamheten i Indien hade en nettoomsättning på cirka 110 MSEK under 2015, varav majoriteten var relaterad till barnblöjor. Avvecklingen kommer att ske under första kvartalet 2017.

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

SCA stärker mjukpappersverksamheten i Storbritannien

Den 26 januari 2017 meddelade SCA att bolaget för att möta ökad efterfrågan på högkvalitativt mjukpapper och stärka produkterbjudandet i Storbritannien investerar i en TAD-maskin (Through Air Drying) vid sin mjukpappersanläggning i Skelmersdale. SCA har också beslutat om stängning av en äldre mjukpappersmaskin i Stubbins samt tecknat avtal om att avyttra mjukpappersanläggningen i Chesterfield till Sidcot Group Limited. Åtgärderna är en del av SCAs Tissue Roadmap och ligger i linje med bolagets strategi att effektivisera produktionen och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt för att öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper. Båda initiativen är föremål för sedvanligt samråd med arbetstagarrepresentanter.

Efter investeringen vid mjukpappersanläggningen i Skelmersdale om cirka 160 MSEK, kommer produktionskapaciteten av TAD-moderrullar att uppgå till 28 000 ton. Kostnaden för stängningen av den äldre mjukpappersmaskinen i Stubbins, med en årlig produktionskapacitet på 20 000 ton, förväntas uppgå till cirka 120 MSEK och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post varav merparten i det första kvartalet 2017. Av kostnaderna förväntas cirka 70 MSEK vara kassaflödespåverkande.

Sidcot Group Limited kommer att betala en köpeskilling om cirka 3 MGBP (cirka 35 MSEK) för produktionsanläggningen i Chesterfield. Anläggningen producerar moderrullar men har ingen konverteringskapacitet. SCA kommer inte ha ett internt behov av den typ av moderrullar som produceras vid anläggningen. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 31 000 ton. En nedskrivning om cirka 10 MSEK redovisas som en jämförelsestörande post i det fjärde kvartalet 2016. Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2017.

1) Beräknad per 31 december 2016.
2) Exklusive jämförelsestörande poster.
3) Exklusive jämförelsestörande poster och inklusive BSN medicals avskrivningar hänförliga till förvärvsbalans.

Mjukpapper för storförbrukare
mjukpapper som säljs till storförbrukare såsom sjukhus, restauranger, hotell, kontor och industri.