M10. Övriga kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder

MSEK

2016

2015

TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

179

596

Övriga rörelseskulder

54

53

BR Summa

233

649

TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

MSEK

2016

2015

Upplupna räntekostnader

16

268

Upplupna sociala kostnader

5

36

Upplupen semesterlöneskuld

1

18

Övriga skulder till personal

1

84

Övriga poster

156

190

Summa

179

596