M6. Andelar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget redovisar samtliga innehav i koncernföretag till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuell ackumulerad nedskrivning.

Andelar i koncernföretag

 

Dotterföretag

Övriga företag

Total

MSEK

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Ackumulerade anskaffningsvärden

79 772

139 982

0

6

79 772

139 988

Ackumulerade avskrivningar

140

140

Ackumulerade nedskrivningar

–242

–242

Planenligt restvärde

79 772

139 880

0

6

79 772

139 886

 

 

 

 

 

 

 

Värde vid periodens början

139 880

133 636

6

13

139 886

133 649

Investeringar

108 174

6 346

108 174

6 346

Försäljningar

–167 601

0

–6

–7

–167 607

–7

Periodens nedskrivningar

–681

–102

–681

–102

BR TM6:1 Värde vid periodens slut

79 772

139 880

0

6

79 772

139 886

Under 2016 har bolaget förvärvat tre koncerninterna företag till ett värde av sammanlagt 0 MSEK. Därutöver har bolaget lämnat kapitaltillskott till dotterföretag med sammanlagt 75 681 MSEK samt erhållit nya aktier i SCA Capital NV i form av en engångsutdelning till ett värde av 32 493 MSEK. Samtliga aktier i SCA Group Holding BV har avyttrats till bokfört värde 95 836 MSEK. Nedskrivning av aktier i dotterföretag har skett med 681 MSEK. Per 30 december 2016 överläts samtliga aktier i sex dotterföretag till bokfört värde via verksamhetsöverlåtelseavtal med SCA Hygiene AB. Aktierna i SCA Försäkringsaktiebolag ingick i överlåtelsen men i väntan på Finansinspektionens godkännande redovisas innehavet bland andelar i dotterföretag.

TM6:1 Moderbolagets innehav av aktier i dotterföretag 2016-12-31

Företagsnamn

Organisations­nummer

Säte

Antal andelar

Kapitalandel %

Redovisat värde MSEK

 

Tyska dotterföretag som undantas från offentliga uppgifter. Följande tyska företag behöver inte i enlighet med SEC. 264 para 3 German Commercial Code (”HGB”) upprätta koncernredovisning, eftersom samtliga dotterföretag omfattas av den koncernredovisning som upprättas av SCA AB.

 

1. SCA GmbH, med säte i Mannheim, Tyskland

 

2. SCA Hygiene Products Holding GmbH, med säte i Ismaning, Tyskland

 

3. SCA Hygiene Products GmbH Neuss, med säte i Neuss, Tyskland

 

4. SCA Hygiene Products GmbH, med säte i Mannheim, Tyskland

 

5. SCA Hygiene Products GmbH, med säte i Wiesbaden, Tyskland

 

6. SCA Hygiene Products AFH Sales GmbH med säte i Mannheim, Tyskland

 

7. SCA Hygiene Products Vertriebs GmbH med säte i Mannheim, Tyskland

 

8. SCA Hygiene Products GmbH Witzenhausen, med säte i Witzenhausen, Tyskland

 

9. SCA Hygiene GmbH, med säte i Mannheim, Tyskland

 

 

 

 

 

 

Svenska dotterföretag:

 

 

 

 

 

SCA Hygiene AB

556325-5511

Stockholm, Sverige

5 000

100

75 000

SCA Försäkringsaktiebolag

516401-8540

Stockholm, Sverige

140 000

100

14

SCA Graphic Holding Aktiebolag

556479-2058

Stockholm, Sverige

1 000

100

4 758

SCA Skogsfastigheter AB

556207-6256

Stockholm, Sverige

1 000

100

0

SCA Kraftfastigheter Aktiebolag

556449-7237

Stockholm, Sverige

1 000

100

0

Totalt redovisat värde dotterföretag

 

 

 

 

79 772