M11. Aktiekapital

Förändringen i eget kapital framgår av den finansiella rapport avseende i kapitel Förändring i eget kapital. Akitekapitalet och antalet aktier har från och med 1993 genom nyemissioner, konverteringar och split ökat enligt nedanstående:

Förändring av SCAs aktiekapital

ÅR

Händelse

Antal aktier

Ökning av aktiekapital

Inbetalt belopp MSEK

1993

Antal aktier 1 januari 1993

172 303 839

 

 

1993

Konvertering av förlagsbevis och nyteckningar genom optionsbevis 1

4 030 286

40,3

119,1

 

Nyemission 1:10 emissionskurs 80 SEK

17 633 412

176,3

1 410,7

1994

Konvertering av förlagsbevis

16 285

0,2

1995

Konvertering av förlagsbevis

3 416 113

34,2

1999

Nyemission 1:6 emissionskurs 140 SEK

32 899 989

329,0

4 579,0

2000

Konvertering av förlagsbevis

101 631

1,0

15,0

2001

Nyemission, riktad

1 800 000

18,0

18,0

2002

Nyteckning genom optionsbevis IIB

513

0

0,1

2003

Konvertering av förlagsbevis

1 127 792

11,3

288,4

 

Nyteckning genom optionsbevis IIB

1 697 683

17,0

434,5

2004

Konvertering av förlagsbevis

9 155

0,1

1,1

2007

Split 3:1

470 073 396

2016

Antal aktier 31 december 2016

705 110 094

 

 

SCAs aktiekapital 31 december 2016

 

Antal röster

Antal aktier

Aktiekapital MSEK

A-aktier

10

64 594 572

225

B-aktier

1

640 515 522

2 125

Summa

 

705 110 094

2 350

Kvotvärde på moderbolagets aktier uppgår till 3,33 SEK. Innehav av egna aktier uppgick vid årets början och vid årets slut till 2 767 605 aktier. Aktierna innehades som ett led i de personaloptionsprogram som förföll 2008 och 2009.