D6. Övriga skulder

Övriga skulder

MSEK

2016

2015

2014

1)

Upplupna finansiella kostnader har omklassificerats till kortfristiga finansiella skulder och specificeras i not E4.

Övriga långfristiga skulder

 

 

 

Derivat

2

108

57

Övriga långfristiga skulder

179

150

149

BR Summa

181

258

206

 

 

 

 

Varav poster som förfaller till betalning senare än om fem år

28

16

19

 

 

 

 

Övriga kortfristiga skulder

 

 

 

Derivat

76

379

321

 

 

 

 

TD6:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1)

9 527

8 653

8 105

Övriga rörelseskulder

2 863

2 548

2 577

BR Summa

12 466

11 580

11 003

TD6:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

MSEK

2016

2015

2014

Upplupna sociala kostnader

481

463

391

Upplupen semesterlöneskuld

717

618

526

Övriga skulder till personal

1 167

1 073

995

Bonus och rabatter till kunder

4 116

3 886

3 715

Övriga poster

3 046

2 613

2 478

Summa

9 527

8 653

8 105