SCAs skogsindustriverksamhet

Skog

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skogsmark, varav 2 miljoner hektar produktiv skogsmark. Skogsmarken är belägen i norra delen av Sverige. Skogen utgör en unik och växande resurs som ger SCA tillgång till högkvalitativ skogsråvara som förädlas till sågade, hyvlade och målade trävaror, massa samt förpackningar och tryckpapper.

Under de senaste 50 åren har virkesförrådet i SCAs skogar ökat med närmare 50 procent samtidigt som tillväxten och därmed den uthålliga avverkningspotentialen mer än fördubblats. Skogsbeståndets virkesvolym uppgår till 230 miljoner och utgörs av tall, contortatall, gran och lövträd. Bruttotillväxten uppgår till cirka 9,5 miljoner m3sk per år på den produktiva skogsmarken. Nettotillväxten, det vill säga bruttotillväxten efter avverkning och naturliga förluster, beräknas vara cirka 3 miljoner m3sk per år.

Den nuvarande planerade avverkningstakten är 4,3 miljoner per år. Den planerade avverkningen motsvarar 50–60 procent av den årliga bruttotillväxten eftersom SCAs yngre skogar står för en stor del av tillväxten. När de yngre skogarna når avverkningsbar ålder runt 2035 kommer avverkningstakten att stiga för att i början av nästa sekel, med de beräkningsmetoder och förutsättningar som nu gäller, nå cirka 6 miljoner m3fub per år.

SCAs skogstillgångar är i mycket gott skick och tack vare den fördelaktiga åldersprofilen och andelen snabbväxande contortatall är tillväxttakten hög trots skogsbeståndets nordliga läge och därmed lägre bonitet. Vid utgången av 2016 utgjorde skog yngre än 80 år cirka 75–80 procent av den produktiva skogsarealen. Under de kommande 20 åren förväntas 20 procent av tillväxten komma från bolagets contortatallbestånd som började etableras under 1970-talet och som når optimal avverkningsbar ålder omkring 2030 till 2040. Contortatallen växer cirka 35–40 procent snabbare än inhemsk planterad tall. Vid utgången av 2016 utgjorde contortatall cirka 9 procent av skogsbeståndet.

För att öka värdet på den skog som ska slutavverkas sker gallring av planterad skog en till två gånger innan slutavverkning när träden är mellan 80 och 120 år. Gallring utgör ungefär 15–20 procent av SCAs årliga virkesuttag från egen skog.

Avverkningen i bolagets egna skogar motsvarar cirka 50 procent av bolagets totala virkesförbrukning. Resterande del av virkesförbrukningen kommer nästan uteslutande från andra norrländska skogar och endast marginella volymer kommer från gränshandel med norska och finska skogsägare samt Baltikum.

Forskning och utveckling inom SCAs skogsbruksverksamhet bedrivs huvudsakligen vid Bogrundets plantskola och har en omfattande plantkvalitetsuppföljning som ger värdefull information för både plantodling, skogsvård och utveckling av nästa generations plantor. Under 2016 producerade bolagets plantskolor 77 miljoner skogsplantor varav 52 procent såldes externt.

Sågade trävaror

SCA är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter för bygg- och inredningsindustrin med en årlig produktionskapacitet på 2,1 miljoner m3 sågade trävaror. Verksamheten omfattar fem sågverk i Sverige, träförädlingsenheter med hyvlerier och målerier i Sverige, Frankrike och Storbritannien samt distributions- och grossistverksamhet. Sågverken är strategiskt belägna i anslutning till bolagets skogsinnehav och tillhör de mest effektiva och moderna anläggningarna i Europa med kapacitet för stora volymer. Under den senaste tioårsperioden har SCA styrt investeringar så att elva sågverk har blivit fem välinvesterade sågverk samtidigt som kapaciteten och vidareförädlingsgraden har höjts väsentligt. Under senhösten 2016 har en av världens snabbaste såglinjer tagits i drift i Tunadal efter en investering om cirka 500 MSEK. Bolaget producerar förädlade och kundanpassade produkter till marknader som bedöms ha långsiktig tillväxt.

Det norrländska timret växer långsamt och ger ett starkt, lätt och miljövänligt konstruktionsmaterial med specifika kvalitetsfördelar som utnyttjas i den sofistikerade styrningen av timret direkt integrerat med sågverk och vidareförädling. Det norrländska timret är relativt fritt från större kvistar, vilket ger en estetisk fördel samt ger högre hållfasthet i konstruktioner. Den höga andelen kärnved respektive höstved ger även trävarorna en högre dimensionsstabilitet.

Bolaget levererar ändamålsanpassade trävaror till industrin för vidareförädling till bland annat panel, golv, fönster, dörrar och möbler, vilka är marknadssegment som värdesätter de norrländska trävarornas unika kvalitetsfördelar. Produkter för byggmaterialhandeln levereras hyvlade och i förekommande fall impregnerade och färdigförpackade och för dessa kunder är service och kvalificerade logistiklösningar av stor betydelse. SCA arbetar i nära samarbete med kunderna på huvudmarknaderna i Skandinavien, Frankrike och Storbritannien och kompletterar stordriftsfördelar i sågverken i Sverige med kundnära vidareförädling av produkter såsom hyvling och målning.

SCAs verksamhet inom sågade trävaror har de senaste 20 åren uppvisat en stark tillväxt och marknadssegmenteringen har lett till att cirka 25 procent av sågade trävaror idag säljs som standardträvaror, cirka 30 procent säljs till industrisegmentet för vidareförädling och resterande cirka 45 procent säljs till byggvaruhandeln.

Massa

På massamarknaden har SCA positionerat sig i de styrkekrävande segmenten baserat på den egna goda tillgången på, samt kompetensen kring, den nordiska långfibriga skogsråvaran. Bolagets massafabrik i Östrand producerar årligen cirka 430 000 ton blekt barrsulfatmassa (NBSK) under varumärket Celeste, och cirka 100 000 ton kemitermomekanisk massa (CTMP), under varumärket Star. Celeste används till ett stort antal applikationer, bland annat mjukpapper, tryckpapper, specialpapper och filter. Star utmärks för sin höga bulk och används i produkter som till exempel mjukpapper, bulkigt (voluminöst) papper och kartong.

Varumärkena Celeste och Star står för produkter med en unik miljöprofil med låg klimatpåverkan, god energieffektivitet och låga utsläpp som uppfyller kriterierna som är satta av såväl Svanen som EU Ecolabel. Både Celeste och Star innehar certifiering som stödjer kontrollerat virke och ansvarsfullt skogsbruk. Cirka 15 procent av produktionen vid Östrands massafabrik används inom SCAs skogsindustriverksamhet för framställning av tryckpapper.

För att möta den långsiktigt ökande efterfrågan på massa beslutade SCA under 2015 att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik i Timrå. Den årliga produktionskapaciteten av blekt sulfatmassa beräknas öka från nuvarande 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Investeringen, som är en av de största industrisatsningarna i Sverige, beräknas uppgå till cirka 7,8 miljarder SEK under en treårsperiod. Vid utgången av 2016 hade 2,6 miljarder SEK investerats i Östrand, vilket motsvarar cirka 34 procent av den totala investeringen. Produktionsstarten är beräknad till andra kvartalet 2018. Investeringen i Östrand förväntas, på sikt, innebära en ökning av omsättningen och konkurrenskraften samt ge en kostnadsposition i världsklass och högre marginal. Den utbyggda massafabriken innebär en ökad efterfrågan på massaved och sågverksflis i norra Sverige för lång tid framöver, med positiv effekt för skogsvärdet.

Papper

SCAs årliga produktionskapacitet uppgår till 865 000 ton kraftliner och 775 000 ton tryckpapper.

Den nordliga norrländska barrveden med sina långa slanka fibrer är väl anpassad för att tillverka starka pappersprodukter och härigenom kan SCA erbjuda kunderna lättare, materialeffektivare och miljövänliga produkter. SCA använder dessutom björkråvaran till att tillverka white-top kraftliner, en stark kraftliner med ett vitt tryckvänligt ytskikt. Starka materialeffektiva förpackningar visar fortsatt ökad efterfrågan.

Bolaget är Europas tredje största producent och den största ointegrerade leverantören av kraftliner, förpackningspapper baserat på färsk vedfiber. Produkterna används huvudsakligen för de synliga ytskikten i wellpapp, så kallad kraftliner. SCAs kraftlinerbruk i Munksund är specialiserat på förpackningspapper med vit yta och bra tryckbarhet, på mycket kraftiga produkter samt på våtstarka kvaliteter, medan kraftlinerbruket i Obbola är främst inriktat mot standardkvaliteter inklusive lättare kvaliteter. Bolaget har de senaste åren gjort betydande investeringar i båda bruken för ökad produktion och förbättrad kvalitet, samt för minskade kostnader och förbättrad energieffektivitet. Till exempel togs under 2015 ett nytt kokeri i drift vid bruket i Obbola.

Inom tryckpapper satsar bolaget på de främsta kvalitetssegmenten inom journalpapper; bestruket och obestruket offset papper med hög ljushet. Dessa används för tidskrifter, kataloger och reklamtryck. SCA fokuserar på de segment där det tryckta mediet har bäst konkurrensförutsättningar relativt digitala medier. Den optimala råvaran för högkvalitativa tryckpapper är färsk granved vilket SCA förfogar över i närområdet. Bolagets försäljning av tryckpapper sker huvudsakligen till den västeuropeiska marknaden. De enskilt största marknaderna är Norden, Tyskland och Storbritannien. Under 2015 tog bolaget beslut om att stänga en tidningspappersmaskin, den minsta och äldsta av pappersbruket Ortvikens fyra maskiner. Bruket är även efter stängningen av denna maskin ett av världens största tryckpappersbruk och har förutsättningar för att vara ett av de mest konkurrenskraftiga.

M3sk
skogskubikmeter avser volymen av hela trädstammen inklusive bark och topp, men exklusive grenar. Används för att beskriva skogsbeståndet av rotstående skog. Även tillväxt anges i skogskubikmeter.
M3f eller m3fub
fastkubikmeter under bark. Avser trädstammens volym exklusive bark och topp. Används vid bland annat avverkning och handel.