D3. Biologiska tillgångar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernens rotstående skog definieras och redovisas som en biologisk tillgång till verkligt värde enligt IAS 41 ”Jord och skogsbruk” och IFRS 13 ”Värdering till verkligt värde”. Skogstillgångarna delas upp och redovisas dels som biologisk tillgång och dels som marktillgångar enligt IAS 16 ”Materiella anläggningstillgångar”. Skogsmark och skogsbilvägar klassificeras som mark och markanläggningar. Det verkliga värdet på koncernens rotstående skog beräknas som nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden från tillgångarna före skatt och klassificeras enligt IFRS 13 till nivå 3. Beräkningen baseras på befintliga hållbara avverkningsplaner och bedömningar avseende tillväxt, virkespriser, avverkningskostnader samt skogsvårdskostnader inklusive utgifter för lagstadgad återplantering. Hänsyn tas till miljörestriktioner och andra begränsningar och beräkningen görs för en produktionscykel som av SCA bedöms uppgå till i genomsnitt 100 år. Den diskonteringsränta som används bygger på ett skogsbolags bedömda WACC (weighted average cost of capital).

Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen inom kostnad för sålda varor.

VBA VIKTIGA BEDÖMNINGAR OCH ANTAGANDEN

Då marknadspris eller annat jämförbart värde saknas för tillgångar av SCAs omfattning värderas de biologiska tillgångarna till nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden. De viktigaste bedömningarna och antagandena avser framtida vedpriser, avverkningskostnader, avverkningsvolymer och diskonteringsränta. Förväntad framtida avverkningsvolym och tillväxt grundar sig, från och med 2014 på den skogstaxering som gjordes 2012–2013. En ny skogstaxering utförs omkring vart åttonde år. Bedömningen av framtida intäkter och kostnader grundar sig på utvecklingen av dessa under den senaste 5-årsperioden. I TD3:1 beskrivs det redovisade värdets känslighet med avseende på de mest väsentliga antagandena.

Biologiska tillgångar

MSEK

2016

2015

2014

Värde vid periodens början

30 119

29 685

28 767

Inköp och skogsbyten

17

33

375

Försäljning

–55

–75

–72

Övrig förändring av verkligt värde

1 472

1 549

1 646

Förändring till följd av avverkning

–783

–1 073

–1 031

BR Värde vid periodens slut

30 770

30 119

29 685

Uppskjuten skatt hänförlig till rotstående skog

6 769

6 626

6 531

I resultaträkningen redovisas förändring i verkligt värde och förändring till följd av avverkning som ett nettovärde, inom kostnad för sålda varor, uppgående till 689 (476; 615) MSEK. Den orealiserade värdeökningen som redovisats under året avseende tillgångar som innehas vid rapporttillfället beräknas till 1 472 MSEK.

Vid värderingen av rotstående skog användes samma värderingsmodell som tidigare har använts. Vid värderingen 2016 sänktes kalkylräntan (WACC) från 6,25 procent till 5,25 procent som en anpassning till det lägre ränteläget i Sverige. Den sänkta kalkylräntan har givit en värdeökning på cirka 7 100 MSEK. Bedömda intäkter och kostnader räknas upp med 2 procents årlig inflation. Antagandet för framtida pris- och kostnadsnivå har vid tidigare års värderingar baserats på utfallet de närmast föregående 10 åren. Användningen av ett 10-årssnitt ger priser och kostnader som är relativt långt ifrån nuvarande nivåer. Antagandet för priser och kostnader baseras därför istället på genomsnittet av 5 års historiskt utfall. Anpassningen till ett 5-årssnitt har givit en värdeminskning om ca 6 700 MSEK. Vid 2016 års värdering har ett genomsnittligt virkespris om 432 (467) SEK/ använts. Det årliga uttaget antas vara stigande under den bedömda framtida produktionscykeln och uppgår till 4,3 miljoner m3fub år 2017 för att sluta på 5,9 miljoner m3fub år 2116.

I genomsnitt fördelar sig uttaget på slutavverkning med 89 procent och gallring med 11 procent. 56 procent förväntas utgöra sågtimmer och 44 procent massaved.

SCAs skogsinnehav består av cirka 2,6 miljoner hektar skogsmark främst i norra delen av Sverige, varav cirka 2,0 miljoner är produktiv skogsmark. Skogsbeståndets virkesvolym uppgår till 230 miljoner och fördelar sig på olika trädslag enligt diagram nedan. Bruttotillväxten uppgår till cirka 9,5 miljoner m3sk per år på den produktiva skogsmarken. Nettotillväxten, d v s bruttotillväxten efter avverkning och naturliga förluster beräknas vara cirka 3 miljoner m3sk per år. Avverkningen 2016 uppgick till cirka 4,1 miljoner m3fub.

 

2016

2015

2014

Värde/hektar produktiv skogsmark, SEK

15 385

15 060

14 843

Värde vedförråd SEK/m3sk

134

136

136

TD3:1 Känslighetsanalys

 

 

 

 

Förändring värde, före skatt

MSEK

Förändring antagande

 

 

2016

2015

2014

WACC

0,25%

+ / –

 

2 238

1 805

1 770

Vedpris

0,50% de första 10 åren

+ / –

 

2 884

2 309

2 264

Avverkningskostnad

0,50% de första 10 åren

+ / –

 

742

494

397

Volym (slutavverkning)

150.000 m3fub de första 10 åren

+ / –

 

412

463

456

Skogsareal

Virkesvolym

Skogsbestånd

M3f eller m3fub
fastkubikmeter under bark. Avser trädstammens volym exklusive bark och topp. Används vid bland annat avverkning och handel.
M3sk
skogskubikmeter avser volymen av hela trädstammen inklusive bark och topp, men exklusive grenar. Används för att beskriva skogsbeståndet av rotstående skog. Även tillväxt anges i skogskubikmeter.