Definitioner och nyckeltal

Kapitalmått

Sysselsatt kapital Koncernens och affärsområdenas sysselsatta kapital beräknas som balansräkningens totala tillgångar, exklusive räntebärande tillgångar och pensionstillgångar, minskat med totala skulder, exklusive räntebärande skulder och pensionsskulder.

Eget kapital Koncernens balansräkning utvisar ett eget kapital som är lika med beskattat eget kapital ökat med eget kapitalandelen i koncernens obeskattade reserver samt innehav utan bestämmande inflytande. (Uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver har beräknats till 22,0 procent för svenska bolag och till den för varje land gällande skattesatsen för utländska bolag.)

Nettolåneskuld Utgörs av koncernens räntebärande skulder inklusive pensionsskuld och upplupna räntor med avdrag för likvida medel, räntebärande kort- och långfristiga fordringar samt kapitalplaceringsaktier.

Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till totalt antal inregistrerade aktier.

Finansiella mått

Soliditet Eget kapital uttryckt i procent av summa tillgångar.

Skuldsättningsgrad Uttrycks som nettolåneskulden i förhållande till eget kapital.

Räntetäckningsgrad Beräknas enligt nettometoden, enligt vilken rörelseresultatet divideras med finansiella poster.

Kassamässigt rörelseöverskott Beräknas som resultat före skatt med återläggning av avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar, intäkter från andelar i intresseföretag, jämförelsestörande poster och med avdrag för skattebetalning.

Skuldbetalningsförmåga Uttrycks som kassamässigt resultat i förhållande till genomsnittlig nettolåneskuld.

Rörelseöverskott Beräknas som rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar och intäkter från andelar i intresseföretag.

Operativt kassaflöde Utgörs av summan av kassamässigt rörelseöverskott samt förändring av rörelsekapital med avdrag för löpande investeringar i anläggningar och omstruktureringskostnader.

Rörelsens kassaflöde Utgörs av operativt kassaflöde med avdrag för finansiella poster och skattebetalning samt påverkat av övrigt finansiellt kassaflöde.

Strategiska investeringar i anläggningar Strategiska investeringar ska öka bolagets framtida kassaflöde genom investeringar i expansion av anläggningar eller ny konkurrenskraftshöjande teknik.

Löpande investeringar Utgörs av konkurrenskraftsbevarande investeringar av underhålls-, rationaliserings-, ersättnings- eller miljökaraktär.

Organisk försäljning Försäljning vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar.

Marginalmått m.m.

Rörelseöverskottsmarginal Rörelseöverskott i procent av årets nettoomsättning.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning.

Nettomarginal Årets resultat i procent av årets nettoomsättning.

Kapitalomsättningshastighet Årets nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastningsmått

Avkastning på sysselsatt kapital Ackumulerad avkastning på sysselsatt kapital beräknas som 12 månaders rullande rörelseresultat i procent av ett genomsnitt av de fem senaste kvartalens sysselsatta kapital. Motsvarande nyckeltal för ett kvartal beräknas som kvartalets rörelseresultat multiplicerat med fyra i procent av ett genomsnitt av de två senaste kvartalens sysselsatta kapital.

Avkastning på eget kapital För koncernen beräknas avkastning på eget kapital som årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Övriga mått

Förädlingsvärde per anställd Rörelseresultatet med tillägg för lönekostnader och lönebikostnader dividerat med genomsnittligt antal anställda.

För fler definitioner, se not A2 Användning av non-international financial reporting standards (”IFRS”) resultatmått.