A2. Användning av Non-International Financial Reporting Standards (”IFRS”) Resultatmått

Riktlinjer avseende alternativa nyckeltal för företag med värdepapper noterad på en reglerad marknad inom EU har givits ut av ESMA (The European Securities and Markets Authority). Dessa riktlinjer ska tillämpas på alternativa nyckeltal som används från och med den 3 juli 2016.

I årsredovisningen refereras till ett antal icke-IFRS resultatmått som används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera företagets verksamhet. Nedan beskriver vi de olika icke-IFRS resultatmått som använts som ett komplement till den finansiella information som redovisats enligt IFRS.

SCA koncernens styrelse har fastställt att koncernens övergripande lönsamhetsmål är att avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till 13% över en konjunkturcykel. För Personliga hygienprodukter är målet 30% och för Mjukpapper är målet 15%, inom Skogsindustriprodukter är målet att vara i den övre kvartilen i branschen. Tillväxtmålet är för Personliga hygienprodukter en årlig organisk försäljningstillväxt på 5–7 procent och inom Mjukpapper är målet 3–4 procent. Inom Skogsindustriprodukter är målet att växa i takt med marknaden.

Det är viktigt för SCA att ha en effektiv kapitalstruktur samtidigt som långsiktig tillgång till lånefinansiering skall säkerställas. Kassaflöde i förhållande till nettolåneskuld beaktas med målsättning att upprätthålla en solid investment grade rating.

Nedan beskrivs ett antal finansiella resultatmått och hur dessa mått används för att analysera företagets målsättning.

BERÄKNING AV FINANSIELLA RESULTATMÅTT SOM INTE ÅTERFINNS I IFRS REGELVERK

AVKASTNINGSMÅTT

Avkastning är ett ekonomiskt begrepp som beskriver hur mycket en tillgång förändras i värde från en tidigare tidpunkt

Icke IFRS-mått

Beskrivning

Orsak till användning av måttet

Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE

Ackumulerad avkastning på sysselsatt kapital beräknas som 12 månaders rullande rörelseresultat i procent av ett genomsnitt av de fem senaste kvartalens sysselsatta kapital. Motsvarande nyckeltal för ett kvartal beräknas som kvartalets rörelseresultat multiplicerat med fyra i procent av de två senaste kvartalens sysselsatta kapital.

Det centrala måttet för att mäta avkastning på allt det kapital som binds i verksamheten.

Avkastning på eget kapital

För koncernen beräknas avkastning på eget kapital som periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Visar ur ett aktieägarperspektiv vilken avkastning som ges på ägarnas investerade kapital i bolaget.

KAPITALMÅTT

Visar hur kapital nyttjas samt företagets finansiella styrka

Icke IFRS-mått

Beskrivning

Orsak till användning av måttet

Eget kapital

Koncernens balansräkning utvisar ett eget kapital som är lika med beskattat eget kapital ökat med eget kapitalandelen i koncernens obeskattade reserver samt innehav utan bestämmande inflytande. Uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver har beräknats till 22,0 procent för svenska bolag och till den för varje land gällande skattesatsen för utländska bolag.

Eget kapital är skillnaden mellan koncernens tillgångar och skulder, vilket motsvarar koncernens egna kapital som tillskjutits av ägare samt koncernens samlade vinster.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till totalt antal inregistrerade aktier.

Ett mått på hur mycket eget kapital det finns per aktie som används vid värdering per aktie i relation till aktiekursen.

Soliditet

Eget kapital uttryckt i procent av summa tillgångar.

Ett traditionellt mått för att visa finansiell risk, uttryckt som hur stor del av det bundna kapitalet som finansierats av ägarna.

Sysselsatt kapital

Koncernens och affärsområdenas sysselsatta kapital beräknas som balansräkningens totala tillgångar exklusive räntebärande tillgångar och pensionstillgångar, minskat med totala skulder, exklusive räntebärande skulder och pensionsskulder.

Måttet visar hur mycket totalt kapital som används i rörelsen och är därmed den ena komponenten i att mäta avkastning från verksamheten.

MSEK

2016

2015

2014

SYSSELSATT KAPITAL

 

 

 

Totala tillgångar

165 748

152 372

154 736

Finansiella tillgångar

–6 958

–7 220

–8 215

Långfristiga ej räntebärande skulder

–13 312

–12 235

–11 001

Kortfristiga ej räntebärande skulder

–30 598

–27 748

–26 701

Sysselsatt kapital

114 880

105 169

108 819

 

 

 

 

SYSSELSATT KAPITAL

 

 

 

Personliga hygienprodukter

13 665

13 149

13 578

Mjukpapper

61 335

55 054

55 489

Skogsindustriprodukter

40 109

37 216

37 831

Övrigt

–229

–250

1 921

Sysselsatt kapital

114 880

105 169

108 819

Icke IFRS-mått

Beskrivning

Orsak till användning av måttet

Kapitalomsättningshastighet

Årets försäljning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Visar på ett tydligt sätt hur effektivt det sysselsatta kapitalet används. Kapitalomsättningshastighet är tillsammans med omsättningstillväxt och rörelsemarginal en nyckelkomponent för att följa värdeskapande.

Rörelsekapital

Koncernens och affärsområdenas kortfristiga kapital beräknas som kortfristiga rörelsefordringar minus kortfristiga rörelseskulder.

Måttet visar hur mycket rörelsekapital som binds i rörelsen och kan sättas i relation till nettoomsättningen för att förstå hur effektivt det bundna rörelsekapitalet används.

MSEK

2016

2015

2014

RÖRELSEKAPITAL

 

 

 

Varulager

14 347

14 661

13 793

Kundfordringar

17 811

16 829

16 827

Övriga kortfristiga fordringar

2 898

2 831

2 844

Leverantörsskulder

–15 750

–14 351

–13 964

Övriga kortfristiga skulder

–12 466

–11 580

–11 004

Justeringar

43

–223

–146

Rörelsekapital

6 883

8 167

8 350

Icke IFRS-mått

Beskrivning

Orsak till användning av måttet

Nettolåneskuld

Nettolåneskuld utgörs av koncernens räntebärande skulder inklusive pensionsskuld och upplupna räntor med avdrag för likvida medel, räntebärande kort- och långfristiga fordringar samt kapitalplaceringsaktier.

Nettolåneskulden är det mest relevanta måttet för att visa den totala lånefinansieringen.

MSEK

2016

2015

2014

NETTOLÅNESKULD

 

 

 

Överskott i fonderade pensionsplaner

1 186

371

3

Långfristiga finansiella tillgångar

722

1 032

3 137

Kortfristiga finansiella tillgångar

568

775

1 260

Likvida medel

4 482

5 042

3 815

Finansiella tillgångar

6 958

7 220

8 215

Långfristiga finansiella skulder

31 360

21 475

24 246

Avsättningar för pensioner

5 602

2 771

5 100

Kortfristiga finansiella skulder

5 357

12 452

14 816

Finansiella skulder

42 319

36 698

44 162

Nettolåneskuld

35 361

29 478

35 947

Icke IFRS-mått

Beskrivning

Orsak till användning av måttet

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad uttrycks som nettolåneskulden i förhållande till eget kapital.

Bidrar till att visa den finansiella risken och är det av ledningen mest använda måttet för att följa skuldsättningsnivån.

Skuldbetalningsförmåga

Skuldbetalningsförmåga uttrycks som kassamässigt resultat i förhållande till genomsnittlig nettolåneskuld.

Ett finansiellt mått som visar företagets förmåga att betala sina skulder.

Räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgrad beräknas enligt nettometoden, enligt vilken rörelseresultatet divideras med finansiella poster.

Nyckeltalet anger företagets förmåga att täcka sina räntekostnader.

RESULTATMÅTT

Olika typer av resultatmått samt marginalmått uttryckta i procent av omsättningen

Icke IFRS-mått

Beskrivning

Orsak till användning av måttet

Organisk försäljning

Försäljning vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar.

Måttet är av stor vikt för ledningen för att följa underliggande försäljning drivet av volym- pris- och mixändringar för jämförbara enheter mellan olika perioder.

MSEK

2016

2015

2014

ORGANISK FÖRSÄLJNING

 

 

 

Personliga hygienprodukter

 

 

 

Organisk försäljning

865

2 282

853

Valutaeffekt

–1 313

1 015

465

Förvärv/Avyttringar

–245

–18

12

Rapporterad förändring

–693

3 279

1 330

 

 

 

 

Mjukpapper

 

 

 

Organisk försäljning

1 818

2 588

749

Valutaeffekt

–1 375

4 602

2 158

Förvärv/Avyttringar

2 934

0

5 990

Rapporterad förändring

3 377

7 190

8 897

 

 

 

 

Skogsindustriprodukter

 

 

 

Organisk försäljning

–557

537

1 548

Valutaeffekt

–134

252

143

Förvärv/Avyttringar

0

0

–726

Rapporterad förändring

–691

789

965

 

 

 

 

Koncernen

 

 

 

Organisk försäljning

2 131

5 412

3 139

Valutaeffekt

–2 822

5 868

2 766

Förvärv/Avyttringar

2 689

–18

5 276

Rapporterad förändring

1 998

11 262

11 181

Icke IFRS-mått

Beskrivning

Orsak till användning av måttet

Justerat bruttoresultat

Nettoomsättning minus kostnad för sålda varor exklusive jämförelsestörande poster.

Justerat bruttoresultat är rensat för jämförelsestörande poster och är därmed ett bättre mått än bruttoresultat för att visa företagets marginaler före påverkan av kostnader såsom försäljnings- och administrativa kostnader.

Rörelseöverskott/EBITDA

Rörelseöverskott beräknas som rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar och intäkter från andelar i intresseföretag.

Måttet är ett komplement till rörelseresultat då det visar det kassamässiga resultatet från verksamheten.

Justerat rörelseöverskott/EBITDA

Justerat rörelseöverskott beräknas som rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar och intäkter från andelar i intresseföretag exklusive jämförelsestörande poster.

Måttet är ett komplement till rörelseresultat då det visar det kassamässiga resultatet från verksamheten justerat för påverkan av jämförelsestörande poster.

MSEK

2016

2015

2014

RÖRELSEÖVERSKOTT/EBITDA

 

 

 

Rörelseresultat

11 279

10 947

10 449

Intäkter från andelar i intresseföretag och joint ventures

–152

–199

–113

Avskrivningar

6 258

5 961

5 478

Rörelseöverskott

17 385

16 709

15 814

Jämförelsestörande poster

2 710

2 067

1 400

Avskrivningar i jämförelsestörande poster

–80

0

0

Justerat Rörelseöverskott

20 015

18 776

17 214

Icke IFRS-mått

Beskrivning

Orsak till användning av måttet

Rörelseöverskotts­marginal/EBITDA-marginal

Rörelseöverskott i procent av årets nettoomsättning.

Ett komplement till rörelsemarginal då måttet visar det kassamässiga överskottet i förhållande till nettoomsättningen.

Jämförelsestörande poster

SCA har under jämförelsestörande poster inkluderat kostnader i samband med förvärv, omstruktureringar, nedskrivningar och andra specifika händelser.

Separat redovisning av poster som stör jämförbarhet mellan olika perioder ger en ökad förståelse för bolagets operativa verksamhet.

Omstrukturerings­kostnader

Kostnader för nedskrivningar och personalkostnader i samband med omstruktureringar.

Måttet visar de specifika kostnader som uppstått i samband med omstrukturering av en specifik verksamhet vilket bidrar till bättre förståelse för underliggande kostnadsnivå i den löpande operativa verksamheten.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning.

Rörelsemarginal är en nyckelkomponent tillsammans med försäljningstillväxt och kapitalets omsättningshastighet för att följa värdeskapande.

Justerat rörelseresultat

Beräknas som rörelseresultat före finansiella poster och skatt exklusive jämförelsestörande poster.

Justerat rörelseresultat är ett nyckelmått för styrning av koncernens resultatenheter och ger en bättre förståelse för resultatprestation i verksamheten än icke justerat rörelseresultat.

Finansnettomarginal

Finansnetto dividerat med nettoomsättning.

Måttet visar relationen mellan finansnettot och nettoomsättningen.

Justerat resultat före skatt

Beräknas som rörelseresultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster.

Ett användbart mått för att visa det totala resultatet för bolaget inklusive finansering, men ej påverkat av skatt och poster som stör jämförbarhet med tidigare perioder.

Justerat resultat för perioden

Periodens resultat efter avdrag för jämförelsestörande poster.

Redovisar periodens totala intjäningsförmåga.

Nettomarginal

Periodens resultat i procent av årets nettoomsättning.

Nettomarginalen visar hur stor del av nettoomsättningen som kvarstår efter att alla företagets kostnader, förutom bolagsskatten, har dragits av.

KASSAFLÖDESMÅTT

Olika mått samt kostnader som påverkat företaget kassaflöde

Icke IFRS-mått

Beskrivning

Orsak till användning av måttet

Kassamässigt rörelseöverskott

Kassamässigt rörelseöverskott beräknas som resultat före skatt med återläggning av avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar, intäkter från andelar i intresseföretag, jämförelsestörande poster och med avdrag för skattebetalning.

Måttet visar kassaflödet som resultatet genererar och är en del av uppföljningen av kassaflödet.

Operativt kassaflöde

Operativt kassaflöde utgörs av summan av kassamässigt rörelseöverskott samt förändring av rörelsekapital med avdrag för löpande investeringar i anläggningar och struktur kostnader.

Ett viktigt styrmått internt i organisationen som visar det samlade kassaflödet i den operativa verksamheten inklusive samtliga delar som enheterna själva styr över.

MSEK

2016

2015

2014

OPERATIVT KASSAFLÖDE

 

 

 

Personliga Hygienprodukter

 

 

 

Kassamässigt rörelseöverskott

5 314

5 018

4 511

Förändring av rörelsekapital

289

–314

–96

Löpande nettoinvesteringar

–805

–840

–884

Strukturkostnader m.m.

–75

–72

–186

Operativt kassaflöde

4 723

3 792

3 345

 

 

 

 

Mjukpapper

 

 

 

Kassamässigt rörelseöverskott

11 970

10 703

9 760

Förändring av rörelsekapital

861

–285

55

Löpande nettoinvesteringar

–3 159

–2 260

–1 849

Strukturkostnader m.m.

–338

–491

–623

Operativt kassaflöde

9 334

7 667

7 343

 

 

 

 

Skogsindustriprodukter

 

 

 

Kassamässigt rörelseöverskott

2 639

3 319

2 750

Förändring av rörelsekapital

119

95

–342

Löpande nettoinvesteringar

–959

–869

–876

Strukturkostnader m.m.

85

–44

–92

Operativt kassaflöde

1 884

2 501

1 440

Icke IFRS-mått

Beskrivning

Orsak till användning av måttet

Rörelsens kassaflöde

Rörelsens kassaflöde utgörs av operativt kassaflöde med avdrag för finansiella poster och skattebetalning samt påverkat av övrigt finansiellt kassaflöde.

Måttet illustrerar vilket kassaflöde rörelsen generar och som potentiellt kan användas till strategiska initiativ som strategiska investeringar eller förvärv.

Strategiska investeringar i anläggningar

Strategiska investeringar ska öka bolagets framtida kassaflöde genom förvärv av företag, investeringar i expansion av anläggningar eller ny konkurrenskraftigare teknik.

Visar storleken på de investeringar som görs för expansion och andra tillväxtåtgärder.

Löpande investeringar

Löpande investeringar utgörs av konkurrenskraftsbevarande investeringar av underhålls-, rationaliserings, ersättnings- eller miljökaraktär.

Visar storleken på de investeringar som krävs för att bibehålla befintlig kapacitet i tillverkningen.