M8. Övriga kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar

MSEK

2016

2015

 

 

 

TM8:1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

22

Övriga fordringar

36

37

BR Summa

58

59

 

 

 

TM8:1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

Förutbetalda hyror

6

Förutbetalda finansiella kostnader

1

Förutbetalda pensionspremier

0

Övriga poster

22

15

Summa

22

22